201. ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ್.

 ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ್.

ಶಿಕ್ಪಾಚಾ ಚಲಿಯೆಕ್  ನಾ  ಧಯ್ರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್,
ನೆಂಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್  ನಾ  ಸುಶೆಗ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾರ್,
ಭಾರತ್ ಮಾತೆಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಧರ್ಣಿರ್,
ಆಜ್ ಚಲ್ತಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ್.

ಪೋಲಿಸ್, ಮಂತ್ರಿ, ಲೋಕಾಂಚೆ ಮ್ಹುಖೆಲಿ,
ಹಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಸದಾಂ ಮಾದ್ಯಮಾನಿಂ,
ರಕ್ಶಣ್ ಕರ್ಚೆಚ್ಚ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ವಾಟಾನಿಂ,
ತರ್ ಕೋಣ್  ಜಾತಾಲೊ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೊ  ರಾಕ್ವಲಿ?.

ಅತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಫಕತ್  ಲಾ-ಬುಕಾನಿಂ,
ರಾಜಕೀಯ್ ರಾಕ್ತಾ ತಾಂಚಾ ಮೆಟಾನಿಂ,
ಗರೀಬ್ ಅಬಲ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ , ರಡ್ತಾತ್  ಕೊಡ್ತಿನಿಂ,
 ದಾಂಪ್ಲ್ಯೊ ತಾಂಚ್ಯೊ  ಕೇಜಿ ಪಯ್ಶ್ಯಾನಿಂ.

ಮ್ಜಜ್ಯಾ-ತುಜ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ ಕಾರಣ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ತಿ ಜಾತ್,
ಮ್ಹಜೆಂ-ತುಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸೊಭೊಂವ್ದಿ ತಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್,
ನ್ಯಾಯ್-ಹುಕುಮ್ ರಾಕೊಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಸ್ಟಾಂ ಸಲ್ವಣೆಂತ್,
ರಾಜಕೀಯ್-ಪಯ್ಶೆ ನಾಕರ್ ಕೊಡ್ತಿಚಾ ಝುಜಾಂತ್.
Powered by Blogger.