202. ಸೊಭಿತ್ ಜಾಣ್ವಯಾಚಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ

ಹೆ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಣ್ವಯಾಚಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ   . ..
ಜಿಯೆ  ಮಾಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಂತ್..
ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ ತುಕಾ  ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ  ದೆವಾಚೊ..
ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾನಕಾ   ಕೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಚೊ..

ಖಾಲ್ತೆಪಾಣಾನ್ ಚಲ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚಾ  ಉತ್ರಾಂಕ್ 
ತಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ದೆವಾಚೆ ರುಪ್ಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಂತ್...
ಕರ್ ತುಂ ಮೋಗ್ ತುಜ್ಯಾ ಭೊ೦ವಾರಿ ಅಸ್ಚಾ ಪೆಲ್ಯಾಂಚೊ.
ಕಷ್ಟಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ದಿಂ ತಾ೦ಕಾ   ಅದಾರ್ ತುಜೊ ...

ಆಶಾ ಕರಿನಾಯೆ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸುಖಾ ಸಂಪತ್ತಿಚೊ
ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರಿನಾಕಾ ತುಜಾ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಚೊ
ಹುನ್ ರಗ್ತಾಚಾ  ಹುಮ್ಮಾಸಾಚೆರ್ ಸಾಂಡಿನಾಕ ಸಂಸಾರ್
ದೆವಾಚ ಖಶೆಖಾಲ್ ಜಿಯೆ ತುಜಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್      -- ಟೆಲ್ಸನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನೊರನ್ಹಾ; ಆಂಜೆಲೊರ್
Powered by Blogger.