203. ಯೆಗೊ ಯೆಗೊ ತುಂ ಯೆ ಗೊ.......

ಯೆಗೊ ಯೆಗೊ ತುಂ ಯೆ ಗೊ.......

ಹಿವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ
ಎಕ್ಸುರಾಯ್ ದಾಂವ್ಡೊಂವ್ಕ್
ಕಂಬೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಯೆ ಗೊ,

ಕಾಳ್ಕಾಯಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ
ಅಂದ್ಕಾರ್ ದಾಂವ್ಡೊಂವ್ಕ್
ಪುನ್ವೆಚೊ ಚಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಯೆ ಗೊ,

ಆಕಾಶಿ ಗಗನಾರ್
ದಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಪಾನಿ
ಚುಪಾಲಿಪಿ ಖೆಳ್ಚೊ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಯೆ ಗೊ

ಪಿಸಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್
ಭರ್ವಸೊ ದೀಂವ್ಕ್
ಮೊಗಚೆ ಕಿಟಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಯೆ ಗೊ

ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಕ್
ವ್ಹಕಾತ್ ಸರೊಂವ್ಕ್
ಮುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಯೆ ಗೊ

ಏಕ್ಸುರ್ಯಾ ಜೀವಾನಾಕ್
ಆಸರ್ ಜಾಂವ್ಕ್
ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಯೆ ಗೊ**** ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಡಾನ್, ಅಬುದಾಬಿ
Powered by Blogger.