204. ಟ್ರೊಜಾನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅನಿಂ ಕಶೆಂ ಯೆತಾಂ?

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ದಾಂಬಂಕ್ ವಚನಾಕತ್. ತುಮಿಂ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ತೆಂ ಟ್ರೊಜನ್ ವಾ ವೈರಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. ಹೆಂ ಟ್ರೊಜಾನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅನಿಂ ಕಶೆಂ ಯೆತಾಂ? ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಪಳಂವ್ಚೆ ತರ್,

ಜರ್ ಕೊಣಾಕೀ ತುಜೆ ನಂಬರ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾ ರಾಂಡಂಬ್ಲಿ ಅಶೆಂ ಮೆಸೆಜ್ ದಾಡ್ಲೆಂ ವರ್ವೀಂಯ್ ಅಸಲಿ ಮೆಸೆಜ್ ಯೆತಾ; ಅನಿಂ ತಿ ಅಮಿಂ ಉಗ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ this page cannot be opened ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮೇಸೆಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೆ ಜಾತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಜರ್ ತರ್ ತೆ ವರಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಿಸಾನಾಶೆಂ, ಅಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಶೆಂ ಏಕ್ ಸಾಪ್ಟ್-ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಜಾತಾ ಅನಿಂ ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಫೊಟೊಸ್, ವಿಡಿಯೊಸ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅಸ್ಲಿ ಪುರಾ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸೊರ್ಮೇಶನ್ ತೆಂ ಕೊಣೆಂ ತೆ ಲಿಂಕ್ ದಾಡ್ಲಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಕ್ ವೆತಾ.

ಅಶೆಂ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರ್ ಹರೇಕಾ ದಿಸಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಯ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಕ್   ಕರ್ನ್ ಅಸ್ತಾತ್. ಮೊಬೈಲ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಉಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ರಿಜರ್ಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಖಾಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅಸಲಿ ಪುರಾ ಲಕ್ಶಣಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊಣಾರ್ ದಿಸೊನ್ ಅಯ್ಲಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಅಮಿಂ ತಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ.

ತಾಚೆಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಅಮಿಂ ಕಶೆಂ ಅಮಿಂ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಕ್ ರೀಗ್ ದೀನಾಂವ್‍ಂಗೀ, ತಶೆಂಚ್ ಅಸಲಿ ಪುರಾ ಲಿಂಕ್ ಒಪೆನ್ ಕರಿನಾಯೆ.

**
Powered by Blogger.