205. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್.:

ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ಮ್ಹುಜಾ ಸಾಡೆತೀನ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್
ದಾಕಲ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂಗಾನವಾಡಿಚೆರ್..
ಬೊವ್ ಸುಂದರ್ ಅಸ್ಲಿ ತಿ ಅಮ್ಚಿ ಟೀಚರ್....
ದುಖಾ ಘಾಳುನ್  ಪಾವ್ತೊಲೊ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆರ್..

ರಂಗಾಂನಿ ಬರೆಯ್ಲ್ಯಲಾ ಚಾರ್  ವೊಣ್ತಿ ಮದೆಂತ್..
ರಾಗ್ ಬೊರುನ್  ಅಸ್ಲೊಲೊ ಬೊವ್ ಖಂತಿಂತ್...
ಬಸಯ್ಲೆ ಅಮ್ಕಾಂ  ದಾಟ್ ರುಕಾಚಾ ಬಾಂಕಾಂತ್..
ಉಗ್ಡಾಸ್ ಅಸಾ ಉಂಡೆ ಪಡಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಜ್ಜಿಚಾ ಹಾತಾಂತ್

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ   ಪಾವ್ಲೊ    ಉಂಚ್ಲ್ಲಾ ತರಾಗತಿಂತ್
ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿ  ಶಿರ್ಕೊಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾನ್ ಸುಕಿಂತ್..
ಅಡಿಕೊಲ್ತಾಂತ್  ಪಡ್ಲೊ ಮಾರ್ ಮುಜಾ  ಹಾತಾಂತ್..
ಅದರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಸುದಾರುಂಕ್ ಮ್ಹುಜಾ ಜಿಣಿಯಂತ್..

ಬೊವ್ ಸುಂದರ್ ಅನಿ ಬಾಂಗ್ರಾಳೆ ತೆ ದೀಸ್..
ಮತಿಯೆಚಾ ರಸ್ತಾನಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆತಾಲೆ ದೀಸ್..
ಇಸ್ಕಲಾಕ್  ಹಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಹರೇಕ್ ದೀಸ್.
ಜಿಣಿಯೆಚೆ ಸಪಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲೆ ತೆ ದೀಸ್.

ಉಂಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ ಜೀವಾನಚಾ ಫುಡಾರಕ್....
ವಿಸರ್ಚೊ ನಾ ಶಿಕಾಪಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಚಾ ಶಿಕ್ಶಾಕಾಂಕ್...
ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ  ತ್ಯಾಗಾಕ್..
ದೇವ್ ಘಾಲುಂದಿ ಆಶೀರ್ವಾದಂ ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್...

                                 
                **** ಟೆಲ್ಸನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ - ಅಂಜೆಲೊರ್
Comment Form is loading comments...
Powered by Blogger.