206. ಉಲಯ್ ಭಾವಾ ಉಲಯ್.. ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಉಲಯ್…

ಅದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಅಸುಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟ್
ಅತಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಶೆಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ದು:ಖೇಸ್ತ್

ಅದಿಂ ಅವಯ್ಚೊ ಪಾನೊ ಚಿಂವ್ತಾನಾ..ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಕೊ ಲಾಯ್ತಾನಾ.
ಅಯ್ಕೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯಾನಾ.....

ಅತಾಂ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ, ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಮೊಬಯ್ಲ್ ಪೊನಾಂ
ನಂಯ್ ತರ್ ಬದಲ್ತಾತ್, ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂ ......

ಅದಿಂ ಮೀಸ್ – ರಜಾರ್, ಯಾ ರೋಸ್ - ಕಾಜರ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಷ್ ಅಸ್ತೆಲಿ ಉಂಬ್ರಾರ್ , ಕೊಂಕಣ್ ಮಾಂಯ್ ಅಸ್ತೆಲಿ ಹಾಜರ್

ಅತಾಂ ಜಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಘರಾನಿ, ಉಲಯ್ತಾತ್ ಪಿಂರ್ಗಿ ಬಾಶೆನಿಂ
ಅಶೆಂತ್ ಚಲೊನ್ ವಚಾತ್ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಷ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬುಕಾನಿಂ

ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಬರಯ್ತಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾನಿಂ
ವಾವುರ್ತಾತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಮಾಯೆಕ್ ಜೀವ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣ್ಯಾನಿಂ

ಉಲಯ್ ಭಾವಾ ಉಲಯ್ , ಘರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಉಲಯ್
ಉರಯ್ ಭಾವಾ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣ್ ಮಾಯೆಚೊ ಮಾನ್ ಉರಯ್ ***  ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್, ಅಬುದಾಬಿ.
Comment Form is loading comments...
Powered by Blogger.