Showing posts with label Suresh Saldhana. Show all posts

267. ಏ ಚೆಡ್ವಾ / ಏ ಚೆಡ್ಯಾ..

5:15 PM 0

ವಾರೆಂ ಯೆತಾನಾ ಮಾಳ್ವೊನ್ ದಿಶಾ ತುಜಿ ಘುಂವ್ಡೊವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಯ್ಲೆಂಯ್ / ಅಯ್ಲೊಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ....? ಅವ್ರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಡೊ ಮ್ಹುಣ್ ಲ...

266. ಅದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಮೊಗಾ.......

10:52 AM

ಪಳೆಲೆಗೊ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಸಪ್ಣಾನಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಗೊ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ರಾಣಿ ರುಪ್ಣೆಂ ಗೊ ತುಜೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಗ್ಣಾಣಿ ಬಗರ್ ಬುಡೊಯ್ಲೆಂ ತುವೆಂ ಮಾಕಾ...

215. ವಿಶ್ವಾಶ್ ಘಾತ್.

12:47 PM

ನೊವ್ ಮ್ಹಹಿನೆ ಪೊಟಾಂತ್ ವಾವೊನ್, ಅಪ್ಣಾಚೆ ರಗತ್ ಚಿವೆ ರುಪಾರ್ ದಿವೊನ್, ಅಪ್ಣಾಚೆ ಸುಖ್ ಸಂತೊಷ್ ಸಾಕ್ರಿಪಿಸ್ ಕರುನ್, ವಾಡಯಿಲ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ದುಖಯ್ನಾಕಾ....

213. ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ ಏ ಮೊನ್ಸ್ಯಾ..

2:35 PM

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖರೆಂ, ಪಟ್ಕಿರ್ಯಾ ಮೊಗಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಸಾತ್ ಸಬರ್ ಪಟ್ಕಿರೆ, ತ್ಯಾ ಮೊಗಕ್ ಅಶೆತಾತಾತ್ ತರ್ ಜಾತ...

212. ಯಾಜಾಕಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್.

10:41 AM

ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದೀವ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಜೆಜುಚೆಂ ಮಾಸ್ ಅನಿ ರಗತ್ ಖಾವೊವ್ನ್, ಕ್ರೀಜ್ಮಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ...

208. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲಿ ದು:ಖಾಚಿ ಕಾಣಿ...

11:11 PM

ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ಆಶೆವ್ನ್, ಅಯ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಪಾಚಿ ವಾಟ್ ಸೊದೊನ್, ಪಸ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಲಬ್ದೊನ್, ಅಸಾಂ ಅತಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತಾಳಿ ಉಜ್ಯಾ...

203. ಯೆಗೊ ಯೆಗೊ ತುಂ ಯೆ ಗೊ.......

10:59 PM

ಯೆಗೊ ಯೆಗೊ ತುಂ ಯೆ ಗೊ....... ಹಿವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಎಕ್ಸುರಾಯ್ ದಾಂವ್ಡೊಂವ್ಕ್ ಕಂಬೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಯೆ ಗೊ, ಕಾಳ್ಕಾಯಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಅಂದ್ಕಾರ್ ದಾಂವ್ಡೊಂವ್ಕ್ ...

Powered by Blogger.