214. ಅವಯ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಅವಯ್...ವರ್ಣುಂ ಕಶಿ ತುಜಿ ಸೊಭಾಯ್....

ಲಾಖ್ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಪಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್,
ತುಜೆಂ ವಿಶಿಂ ಬೊರೊಂವ್ಕ್,
ಕೊರೊಡೊ ಉತ್ರಾಂ ಮಾಕಾ ಪಾಂವ್ಚಿನಾಂತ್
ಗುಣ್ ತುಜೆಂ ವರ್ಣುಂಕ್.ರಡ್ತಾನಾ ಪಾನೊ ದಿವೊನ್, ಪಡ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ದರುನ್,
ನಿದ್ತಾನಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಘೆವುನ್, ಶಿಕ್ತಾನಾ ಬುಕ್ ದರುನ್,
ಪಿಡೆಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ನೀದ್ ಕಳೊನ್, ಬುಕೆತಾನಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾವೊನ್,
ಜತನ್ ಮ್ಹುಜಿ ಘೆತ್ಲಿಯ್ ಸಬಾರ್ ಕಶ್ಟ್ ಸೊಸೊನ್.ಮಾಂಯ್-ಮಾಂವಾಕ್ ಸುಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಪತಿಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್,
ಭಂವ್ಡಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಅವಯ್ ಜಾವ್ನ್,
ಚೊವೀಸ್ ವ್ಹರಾಂ ಘೊಳ್ತಾಯ್ ವಿಶೆವ್ ನಾಸ್ತಾಂ...
ಅಪುನ್ ಥಕ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ ಅಸ್ತಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ.
ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹೆಳಾನಾಂತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಜೊ ಅಟೊಂವ್ಕ್,
ರಾಕಾತ್ ಅಸಾ ಹರ್ರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲುಂಕ್,
ಅಶೆತಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹುಜೆಂ ಸದಾನಿತ್ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ನಿದೊಂಕ್,
ಲಾಲೆತಾ ಮೊನ್ ಮೊಜೆಂ..ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ದೊನ್ ಉಂಡಿ ಖಾಂವ್ಕ್.
ಮಮ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ ತುಜ್ಯಾಕಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತ್,
ತುಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾಯ್ ಮ್ಹುಜಿ ಮೊಗಾಚಿ ಅಸ್ತ್,
ಮ್ಹುಜೊ ಜೀವ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ಸೊರ್ ತುಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಚೊನಾ,
ಕೆದಿಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ದು:ಖಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಸೊನಾ.


  *******: ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಡಾನಾ.  ಅಬುದಾಬಿ.

(ಯೆಂ ಕವನ್ ಮ್ಹುಜೆಂ, ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ಅವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅವಯಾಂಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರ್ತಾಂ)


Comment Form is loading comments...

ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಡಾನ್, ಆಬುದಾಬಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತ್ಯೊ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸಾ. ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ದಾನಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಸದಾಂಚ್ ಬೊರೆಂ ಅಶೆತಾ.Powered by Blogger.