215. ವಿಶ್ವಾಶ್ ಘಾತ್.

ನೊವ್ ಮ್ಹಹಿನೆ ಪೊಟಾಂತ್ ವಾವೊನ್,
ಅಪ್ಣಾಚೆ ರಗತ್ ಚಿವೆ ರುಪಾರ್ ದಿವೊನ್,
ಅಪ್ಣಾಚೆ ಸುಖ್ ಸಂತೊಷ್ ಸಾಕ್ರಿಪಿಸ್ ಕರುನ್,
ವಾಡಯಿಲ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ದುಖಯ್ನಾಕಾ.

ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಪಡುಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಉಕ್ಳುನ್,
ಮಾನಚೊ ಉಡ್ಡೊ ತುಕಾ ದಿವುನ್,
ಅಜ್ ಸಂಸಾರ್ ಬರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ
ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಘಾತ್ ಕರಿನಾಕಾ.ಗರ್ವಾಕ್ ಹಂಕಾರಾಕ್ ಮೊಸ್ರಕ್ ಲಬ್ಡೊನ್,
ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಾನ್ವೊನ್,
ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ,
ಜೆವುಲ್ಯಾ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಘಾಣ್ ಕರಿನಾಕಾ.

ತುಂ ಕಷ್ಟಾರ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್,
ದುಸ್ಮಾನ್ ತುಜೊ ಯೆತೊಲೊ ದಾವಾತ್,
ಮಾಣಾಚೊ ಉದ್ದೊ ತುಕಾ ದಿವುನ್,
ಪಾಯ್ಡೊ ತುಜೊ ಜೊಡ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ.

: ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್ ಅಬುದಾಬಿ.

Comment Form is loading comments...

ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಡಾನ್, ಆಬುದಾಬಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತ್ಯೊ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸಾ. ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ದಾನಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಸದಾಂಚ್ ಬೊರೆಂ ಅಶೆತಾ.Powered by Blogger.