262. ಸಪ್ಣಾ ಸುಂದರಿ

ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸುಟಿಯೆರ್  ಅಯ್ಲೊಲೊ ಸಾತ್ ದರ್ಯೊ ಉಬೊನ್...
ವಾಟ್ ಕಳನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಅಯ್ಲೆಂಯ್ ತುಂ ಗೊಯಿಂಡಾಂರಾ ಉತ್ರೊನ್....
ಲಾನ್ಶಿ ತಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಯ್ ಮ್ಹುಜಾ ಮುಖಾರ್ ಖಾವ್ಜೆವ್ಣ್
ದಂಗ್  ಹಾಂವ್ ಜಾಲೊ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ರುಪ್ಣೆ ತುಜೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ .....

ಸಬರ್ ಸಪ್ಣಾ  ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊ   ಜಿಣಿ ಸಾಂಗಾಂತಿ  ವಿಶ್ಯಾಂತ್...
ಅಂಜಾ ತುಂ ಮ್ಹಕಾ ಭೆಟ್ಲೆಂಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್...
ಏಕ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಮೊಗಾ ಅಮಿ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಕಾಜರಾಚಾ ಬಾಂದಾಂತ್..
ಮೊಗಾಕ್ ತುಜಾ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವ್ತೊಲೊಂ ಅಖ್ರೇಚಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್..

ಅಟ್ಟಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಿಂ  ಎಕ್ಸುರ್ ಪಣಾಚಿ    ಉಡ್ಕಾಣಾಂ,
ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಬರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣ್ಯಾರಾಂಚಿಂ ಪೊಕಾಂಣಾ
ಹ್ಯಾ  ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ಮ್ಹುಜಾ ಲಿಖ್ಣ್ಯಾಂತ್  ಚಾಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾ...
ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರುನ್  ಮೊಗಾ  ತುಜಿಂ ಸೊದ್ಣಾ..

ಸಾಂಗಾತ ಸುರು ಕರುಂಯಾ  ಮೊಗಾ ಅಮ್ಚಿ ಜಿಣಿಯೆ ಸವಾರಿ...
ಅಶೆತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಜೀವನ್ ಬೊರ್  ತುಜಾ  ಬೊಂವಾರಿ.
ಜಶೆಂ ಮೊಂವಾಚಾ ಸೊದ್ಣೆರ್  ಮೂಸ್ ಘುಂವ್ತಾಂ  ಪುಲಾಂ ಬೊಂವಾರಿಂ..
ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾಯ್ ತುಂ  ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸೊಪ್ಣಾ ಸುಂದರಿ...

        ಟೆಲ್ಸನ್.ಎಫ್. ನೊರನ್ಹಾ ,  ಆಂಜೆಲೊರ್

No comments

Powered by Blogger.