263. ಮೋಲ್

ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೋಲ್
ಚಡ್ಲಾ ಮೊಳ್ಬಾಕ್,

ರುಪೊಯ್ ಶೆಂಬೊರ್
ಏಕ್ ಸೆರ್ ತಾಂದ್ಲಕ್,

ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್ಲಾ
ಭತ ಮುಟ್ಯಾಕ್
ಕೃಷಿ ತಿ ವಾಳ್ಯಾ ಅವ್ರಾಕ್,

ಹಾಂಗಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್
ದುಕೊಳ್ ಪಡ್ಲಾ,

ಕಾಮಾ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್
ರೇವೆ0 ಭಿತರ್,

ಅರ್ಬಿ ಸಕ್ಟಾಂಕ್
ದಣ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ,

ಸಾಂಬಾಳ್ ಹಾಂಗಾ
ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲಾ,

ಫುಡಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ
ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲಾ

ಗಲ್ಫಾಗರ್
ಕತ್ರಿ0ತ್ ಪಡ್ಲಾ,

ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್
ರಡೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ,

ಭುಂಯ್ ಭಿತರ್
ರೊಮ್ಬ್ಲ್ಯಾ0ತ್
ತಾಚಿ ಪಾವ್ಲಾಂ

✍🏻 ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿ' ಸಿಲ್ವ .. ಮುಲ್ಕಿ.. ದುಬೈ.ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿ' ಸಿಲ್ವಾ, ಮೂಲ್ಕಿ, ದುಬಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ. ಸುಮಾರ್ ಸೊ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಫೇಸ್-ಬುಕಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾರ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚುಟುಕಾ ತಶೆಂ ಕವಿತ್ಯೊ ಲಿಕುನ್ ಅಸ್ಲೊ. ಬಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಬಾಂಗಾರ್ ಮೊನಾಚೊ ಸ್ಟೀಪನ್ ನಿರಂತರ್ ಶೆಂಬೊರ್ ದೀಸ್ (ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸುಟಾನಾಶೆ) ದಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕವಿತ್ಯೊ ಬರಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರ್ಪಾ ಅನಿಂ ವಾಚ್ಪಾ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ತಶೆಂ ಹುಮೆದೆ ಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲವ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಪ್ ಅಶೆತಾ.

No comments

Powered by Blogger.