Showing posts with label Stephan D Silva. Show all posts

265. ಅವಘಡ್

11:00 AM 0

ಅವಘಡ್ ಫಕತ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ನೀಬ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹಾಕೀಗತ್... ಸೈತಾನಚೆ ಜಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಸಯ್ತ್ ದುಃಖಿನ್ ಕುಪಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಟ್ ಅತ್ಮೆ ಸರ್ಗ ಪಯ್ಣ್ನಾಕ್...

263. ಮೋಲ್

5:46 PM 0

ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲಾ ಮೊಳ್ಬಾಕ್, ರುಪೊಯ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಏಕ್ ಸೆರ್ ತಾಂದ್ಲಕ್, ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್ಲಾ ಭತ ಮುಟ್ಯಾಕ್ ಕೃಷಿ ತಿ ವಾಳ್ಯಾ ಅವ್ರಾಕ್, ಹಾಂಗಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ...

124. ಮೊಗಾ ಉತಾರ್

10:10 PM 0

ಮೊಗಾ ಉತಾರ್.. ಅಳೆಗೊ ಬಾಯೆ..., ಭರುಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಸೊಭಯೆ ಮುಖಾರ್, ಹಾ೦ವ್ ಪಡ್ಲೊಮು೦ಗೊ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ತುವೆ೦ ಕರ್ತಾನ ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್... ಹಾ೦ವ...

121. ಪೇಪರ್ ವಾಲಾ...

12:18 AM 0

ಸಕಾಳಿಚಿ೦ ವೊರಾ ಸಾಡೆ ಚಾರ್, ಅಮ್ಸೊರನ್ ದು೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ., ಹಾ೦ವ್ ಮೊಜ್ಯೆ ಮುಸ್ಕಾರ್, ಅ೦ಗ್ಣಾ೦ತ್ಲೆ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಜ್ಯೆ ಸೈಕಲ್, ಹಾ೦ವ್ ಚಲ್ಲೊ ಜೊರಾನ್ ಮುಕಾರ್, ಥ೦ಡ್ ...

Powered by Blogger.