121. ಪೇಪರ್ ವಾಲಾ...

ಸಕಾಳಿಚಿ೦ ವೊರಾ ಸಾಡೆ ಚಾರ್,
ಅಮ್ಸೊರನ್ ದು೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.,
ಹಾ೦ವ್ ಮೊಜ್ಯೆ ಮುಸ್ಕಾರ್,
ಅ೦ಗ್ಣಾ೦ತ್ಲೆ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಜ್ಯೆ ಸೈಕಲ್,
ಹಾ೦ವ್ ಚಲ್ಲೊ ಜೊರಾನ್ ಮುಕಾರ್,
ಥ೦ಡ್ ವಾರೆ೦ ಲೆಕಿನಾಸ್ತನ ಫಾ೦ತ್ಯರ್,
ಹಾ೦ವ್ ಸೈಕಲಾರ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್,

ಹರ್ಶೆ೦ಚ್ಯಾ ಬರಿ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯರ್,
ಬಸ್ಟೆಡಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್,
ರಾಸ್ ಪಡ್ ಲ್ಲಿ ಧಾ ಕಾಟ್ ಪೇಪರ್,
ತಾ೦ತ್ಲಿ ವಿ೦ಚ್ಲಿ ತಿ೦ ಶೆ೦ಬೊರ್,
ಪಾವೊ೦ವ್ಕ್ ತಿ೦ ಘರನ್ ಘರ್.,

ಚಡ್ಲೊ ದೆ೦ವ್ಲೊ ಹಜಾರನಿ೦ ಮೆಟಾರ್,
ಪಾಯ್ಲಿ೦ ತಿ೦ ಪೆಪರಾ೦ ಸಬಾರಾ ಮುಕರ್,
ಥೊಡಿ೦ ಪಡ್ಲಿ ತಿ೦ ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾರ್,
ಥೊಡಿ೦ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್,

ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾರ್,
ಥೊಡ್ಯ೦ಚೆ ತೆ೦ ಹಸ್ಕುರ್ ಮುಸ್ಕಾರ್,
ಥೊಡ್ಯ೦ಚೆ ತೆ೦ ನೀಜ್ ರುಪಾರ್..,
ಬೊ೦ಟ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಕೆ೦ಡ್ಚೆ ಉತರ್,
"ದಾನೆ೦ಬೆ ಬೇಗ ಪಡ್ರೆ ಅಪುಜ್ಯಾ ಪೇಪರ್"
"ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾ೦ಬಳ್ ಪುತಾ ಹುಶರ್"
ಮ್ಹುಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟರಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾಚೆ ಉತರ್,

ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೊಜ್ಯಾ ಘರಾ ರಾಜ್,
ಪೇಪರ್ ವಾ೦ಟ್ಚೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಮೊಜೊ ಗ್ರಾಸ್,
ಶಿಕ್ಪಕ್ ಹಾ೦ತು ಜೊಡ್ತಲೊ ಥೊಡೆ ಕಾಸ್.,
ನೆ೦ಟ್ತ್ಯಾ ಪಾಯಾನಿ೦ ಗುಡ್ಡಯ್ಲೆ ಸೈಕಲ್ ಹಜಾರ್ ದೀಸ್,
ಅಜ್ ಹಾ೦ವ್ ಸರ್ತಾ ಗಲ್ಪಾ೦ತ್ ಬೊರೆ ದೀಸ್,
ಚಿ೦ತುನ್ ತೆ೦ ಅದ್ಲೆ ದೀಸ್..
ಹಾ೦ವೆ ಬರೈಲಾ ಕವನ್ ಹ್ಯಾ ದೀಸ್..!!!ಸ್ಟೀಫಾನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ದುಬಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.