120. ಮುಸ್ಕಾ ಪಾಲೊ, ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಸಾಂಗೊ.!

      ಮುಸ್ಕಾ ಪಾಲೊ, ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಸಾಂಗೊ....(Drum stick leaves)(Flowers) (Pods)…


ಮುಸ್ಕಾ ರೂಕಾಕ್ ಮೊರಿಂಗಾ ಓಲಿಫೆರಾ (Moringa Oleifera) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೈಜ್ಣಾನಿಕ್ ನಾಂವಾನ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ಮುಸ್ಕಾ ಸಾಂಗೊ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ ಕಡಿ ವ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಾರಿ ರೂಚೀಕ್. ಸುಕೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಮುಸ್ಕಾ ಪಾಲೊ ಯ್ ಬಾರಿ ರೂಚೀಕ್. ಮುಸ್ಕಾ ಪಾಲ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಯಾರೆಟಂತ್ ಆಸ್ಚೆಕೀ ಚಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ದೂದಂತ್ ಆಸ್ಚೆಕೀ ಚಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಕೀ ಚಡ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್(ಐರನ್), ಓರೆಂಜಾಂತ್(ಚಿತ್ತುರ್ಲಿ) ಆಸ್ಚೆಕೀ ಚಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕೆಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಕೀ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಪೊಟಸಿಯಂ ಆಸಾ.

ಮುಸ್ಕಾ ರೂಕಾಕ್ ಜೀವಿತಾಚೊ ರೂಕ್ (Tree of Life) ಪಾಶ್ಟಿಕಾಂಶಚೊ ರೂಕ್ (Nuetritious Tree)ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ರೂಕಾಚೆ ಪಾಲೊ, ಸಾಂಗೊ, ಬಿಯೊ, ಫುಲಾಂ, ಪಾಳಾಂ, ಸಾಲ್ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಂತ್, ವಕ್ತಾಂತ್ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಜಾತಾತ್. ಉಷ್ಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಯಥೇಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾ ರೂಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೆಂ ಫುಡ್ಲೆಂ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲಾ.

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆನ್ ಮುಸ್ಕಾ ಪಾಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್ (Drum stick Leaves) ವ ಮೊರಿಂಗಾ ಲೀವ್ಸ್
(Moringa Leaves) ಆನಿ ಸಾಂಗೊ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಡ್ಸ್(Drum stick Pods) ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾಯ್ತಾತ್. ರಾಂದುಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ರಾಂದುಲ್ಯಾ ಆಳ್ಮೆಚಿ ರೂಸ್ ಆಸಾ. ಮುಸ್ಕಾ ಪಾಲೊ ಸುಕವ್ನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ದವರಿಯೆತಾ. ಎಕ್ ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಪಿಟೊ 1 - 2 ವರ್ಸಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆನಿ 6 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಪಿಟೊ ಬಾಳ್ತಿಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಅಂಶ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೊಟೀನ್, ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್, ಆನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ದಿತಾ.

ಮುಸ್ಕಾ ಪಾಲೊ,ಪುಲಾಂ, ಸಾಂಗೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ :-
1) ರಾಂದ್ಪಾಂತ್, ಕೇಕ್ ಕರುಂಕ್
2) ಪಾಲ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟೊನಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಹಾಡಾಂ ಘಟ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ರಗಾತ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್
3) ಪಾಲ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟೊನಿಕ್ ವ ಪಾಲೊ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸುಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಶ್ಟಿಕಾಂಶ್ ಕ್
4) ಪಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಸೂಪ್ ಉಸ್ಮಡ್, ಟಿ.ಬಿ., ಕೊಂಕ್ಲೆ ಪಿಡೇಕ್ ಬಾರಿ ಬರೊ
5) ಪಾಲೊ,ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾಂಚೊ ಸೂಪ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತೊಂಡಾ ಬಿತರ್ಲೆಂ, ಗಳ್ಯಾಚೆಂ, ಹರ್ದ್ಯಾಚೆಂ,ಕಾತಿಚಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಶನ್ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬರೆಂ
6) ಮುಸ್ಕಾ ಫುಲಾಚೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾಂಚೊ ಸೂಪ್/ನಿಸ್ತೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಆನಿ ಸ್ರಿಯಾಂಚಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಉರ್ಬಾ ಚಡಂವ್ಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಬಾರಿ ಬರೊ.
7) ಮುಸ್ಕಾ ರೂಕಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಸಲಿಚೊ ಕಸಾಯ್ ಮೊವಾ ವಟ್ಟುಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ.
8) ಜಿರ್ವೊಣೆಚಾ ಪಿಡೆಕ್ ವ ಜಿರ್ವೊಣೆಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್
9) ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಚಡ್ ಮೂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್
10) ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಜೂಸ್ ಲಿಂಬ್ಯಾ ಜೂಸಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಮುಂಬ್ರಾ ಪಿಡೆಕ್,ತೊಂಡಾಚಿ ಕಾತ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್.
11) ಡಯಬಿಟಿಸ್(ಸಕ್ರಿಚಿ ಪಿಡಾ),ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು, ಕಿಡ್ನಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್, ರಗ್ತಾ ಸ್ರಾವ್ ರಾವೊಂವ್ಕ್...ಇತ್ಯಾದಿ.
12) ಪಾಲೊ ಆನಿ ಸಾಂಗೊ ಪಾನೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವಯೇಕ್ ದೂದ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್.
ಶೆಂಬೊರ್ ಗ್ರಾಂ (100 gram) ಮುಸ್ಕಾ ಜಿವ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಷಾಕಾಂಶ್ ಆಶೆಂ ಆಸಾ :-ಕ್ಯಾಲೊರಿ 92 kal
ಪ್ರೊಟೀನ್ 6.7%
ಫ್ಯಾಟ್ 1.7%
ಮಿನೆರಲ್ಸ್ 2.3%
ಫೈಬರ್ 0.9%
ಕಾರ್ಬೊ ಹೈಡ್ರೆಟ್ಸ್ 12.5%
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 440 mg
ಪೊಸ್ಪೊರಸ್ 70 mg
ಐರನ್ (ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್) 7 mg
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ 220 mg
ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, (ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೊಟೀನ್,ಎಕ್ರೊಟೀನ್ ) ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಆಸಾ.
ಶೆಂಬೊರ್ ಗ್ರಾಂ ಮುಸ್ಕಾ ಸಾಂಗಾಚೆಂ ಪೊಷಾಕಾಂಶ್ ಆಶೆಂ ಆಸಾ :-ಕ್ಯಾಲೊರಿ 26
ಪ್ರೊಟೀನ್ 2.5%
ಫ್ಯಾಟ್ 0.1%
ಮಿನೆರಲ್ಸ್ 2.0%
ಫೈಬರ್ 4.8%
ಕಾರ್ಬೊ ಹೈಡ್ರೆಟ್ಸ್ 3.7%
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 30 mg
ಪೊಸ್ಪೊರಸ್ 110 mg
ಐರನ್ (ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್) 5.3 mg
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ 120 mg
ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಆಸಾ.

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್.

No comments

Powered by Blogger.