Showing posts with label Lancelot Monteiro. Show all posts

143. ಜಾಂಬ್ಳಾಂ (JAAMLAM)…JAMBUL FRUIT..

1:14 PM 0

ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಫಳಾಂಚೆ ವೈಜ್ಣಾನಿಕ್ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಿಝಿಜಿಯಮ್ ಕ್ಯುಮಿನಿ ( SYZYGIUM CUMINI), ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆನ್  ಹಾಕಾ ಜಾವಾ ಪ್ಲಮ್ ವ ರೊಸ್ ಎಪ್ಪಲ್ ವ ಜಾಂಬುಳ್ ...

129. ಆದ್ಲೊ ರೋಸ್....

10:07 PM 0

ಬಾರಾ ಸರೊನ್ ತೆರಾ ಲಾಗ್ಲಿಂ ವಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಡ್ಲಿಂ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬಾಕ್ ಖಂತ್ ಚಡ್ಲಿ ಗುರ್ಕಾರಮಾನ್ ಸೈರಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ... ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನೊ...

117. ಆಂಬೊ..ಆಂಬೆ...Mango...!

9:19 PM 0

ಆಂಬ್ಯಾ ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಫಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ National Fruit of India ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. "ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ " ಆಂಬ್ಯಾಂಚೆ ವೈಜ...

113. ಬಿಂಡಾ ....ರಾನಾಚಿ ಫಳಾ ರಾಣಿ.

11:54 PM 0

ಬಿಂಡಾ , ರಾನಾ- ಕುಮೆರಿಂತ್ ಪೋಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ರುಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಪ್ರಾಕ್ರತಿಕ್ ಫಳ್. ಏಕಾ ಮನ್ಶಾಚಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಜ...

86. ಕಾರಾಣೊಂ!

8:51 PM

ಗಾವಾಂತ್ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂತ್ ವ ಇತ್ಲಾಂತ್ ವ ಕುಮೆರಿಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾರಾಣೊಂ ವ ಕಾರಾಣಾಚಿ ಪಾನಾಂ ಪೊಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಚಾ ಪಾನಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ವ...

83. ಕಾಜು

11:19 PM

ಆತಾಂ ಗಾವಾಂತ್ ಕಾಜು ಪಿಕ್ಚೊ ವೇಳ್. ರಾನಾಂ-ಗುಡ್ಯಾನಿಂ ಸರೆಂ, ಹೀಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ರೂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಆನಿಂ ಕ್ರಶಿ ಕು...

66. ಬಿಂಬ್ಲಿಂ….!!!!

12:57 PM

ಬಿಂಬ್ಲಿಂ... ಮುಣ್ತಾನಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಮ್ಶೆಂ ಚಾಬುಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನ್ಭೊಗ್ ಜಾತಾ. ಕಾಜಾರಾಂ , ಫೆಸ್ತಾ ಪೊರ್ಬೆ, ಕಾರ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂನಿಂ, ಅಪ್ರೂಪ್ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾಚ...

60. ಮಾಸ್ಳಿ...(ದರ್ಯಾಚಿ ಮಾಹಾಳಿ) Sea Fish.

12:19 AM

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆ ಮುಳಾಚಾ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಜೆವ್ಣಾಂ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ದರ್ಯಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗೊ ಘೆತಾ....

53. ಪೊಣೊಸ್ (ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್)….!!!

4:00 PM

ಪೊರ್ಮೊಳೀತ್ ಪಿಕ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಮುಣ್ತಾನಾ , ಚಿಂತನಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ... ಉದಾಕ್ ಯೆತಾ . ದೆವಾಚಾ ರಚ್ಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ರುಕಾರ್...

43. ಮೊಗಾ... ಪಯ್ಲೊ ಮೇಳ್...

2:39 PM

ಉದೆಲಾ ಬರೊ ಕಿರ್ನಾಳ್ ಸಕಾಳ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೇಳ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ ಭಾಗಿಂತ್ ಮೆಜುನ್ ವೇಳ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಪಾವ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮುಕ್ಲಿ ವೊಕಾಲ್... ಗಾಂ...

Powered by Blogger.