66. ಬಿಂಬ್ಲಿಂ….!!!!


ಬಿಂಬ್ಲಿಂ... ಮುಣ್ತಾನಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಮ್ಶೆಂ ಚಾಬುಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನ್ಭೊಗ್ ಜಾತಾ. ಕಾಜಾರಾಂ , ಫೆಸ್ತಾ ಪೊರ್ಬೆ, ಕಾರ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂನಿಂ, ಅಪ್ರೂಪ್ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾಚಾ ವೆಳಿಂ ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಾರ್ ಘಮ್ ಘಮ್ತಾ. ಹಿತ್ಲಾಂತ್ , ತೊಟಾಂತ್ ಎಕ್ ಬೊವಾಡೊ ಗಾಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಶೆರಾಂನಿ ಘರಾಚಾ ಅಂಗ್ಣಾಂ ಬೊಂವ್ತಿಂ ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಚೊ ರೂಕ್ ವಾ ಜಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆವೆರೊವಾ ಬಿಲಿಂಬಿ ಹಾಚೆ ವೈಜ್ಣಾನಿಕ್ ನಾಂವ್. ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಬಾಸೆನ್ ಹಾಕಾ ಕುಕುಂಬರ್ ಟ್ರೀ ವ ಸೊರೆಲ್ ಟ್ರೀ ಮುಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್.ಕೊಂಕಣಾಂತ್ (ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ) ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಚೆ ರೂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಸೆನ್ ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರುಂಬನ್ ಪುಲಿ ಮುಣ್ತಾತ್.

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ , ಬಿ ಕೊಂಪ್ಲೆ‍ಕ್ಸ್ ಆನಿಂ ಮಿನೆರಲ್(ಫೊಸ್ಪೊರಸ್ ಆನಿಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ) ಬರ್ಪೂರ್ ಮಾಫಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಿಂಬ್ಲಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಂದ್ವಾಯ್ ವ ಫಳ್ ರುಚಾನಾ. ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೊಷಕಾಂಶ್ ಹ್ಯಾ ಬರಿ ಆಸಾ. ಪ್ರತೀ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಟಕ್ಕ್ಯಾ ಲೇಖಾರ್

94.5 (ಗ್ರಾ) ಉದ್ಕಾ ಅಂಶ್, 0.61(ಗ್ರಾ) ಪ್ರೊಟಿನ್,
0.35(ಗ್ರಾ) ಗೊಬ್ರಾಂಶ್,
0.6(ಗ್ರಾ) ನಾರ್ ವಾ ಫೈಬರ್ ಆನಿಂ 11.1 ಮಿ.ಗ್ರಾ. ಫೊಸ್ಪೊರಸ್,
3.4 ಮಿ.ಗ್ರಾ.ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ,
1.01 ಮಿ.ಗ್ರಾ.ಲೊಂಕಾಡ್ ವ ಐರನ್,
15.5 ಮಿ.ಗ್ರಾ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಆನಿಂ ದಕ್ಟ್ಯಾ ಮಾಪಾರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆನಿಂ ಬಿ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಸಾ. (ಆಧಾರ್ - ಗೂಗಲ್ ಆನಿಂ ವಿವೀದ್ ಮುಳಾಂಥಾವ್ನ್).

ಲಗ್ ಬಗ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಓರೆಂಜ್ ವ ಲಿಂಬ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೊನ್ಶಿ ಗ್ರಾಮ್ ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ಚ್ ನಾಂ! .ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಚೊ PH ಮಾಪ್ 4.47 , ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೂಸ್ ಕ್ಶಾರ್(ಆಲ್ಕಾಲೈನ್) ಅಸುಲ್ಯಾನ್ ತಂಡಾಯೆಕ್ ಬಾರಿ ಬರೊ. ತಶೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಂಗಾಂತ್ ಅಳ್ಸಾಯ್ ವ ಜಡಾತ್ವ್ ಆಸಾ ತರ್ ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೂಸ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೊ. ತರ್ನಿ ಬಿಂಬ್ಲಿಂ ಮೀಟ್ ಆನಿಂ ಮಿರ್ಯಾ ಪಿಟೊ ವ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಚಿಡ್ಡುನ್ ಗಾಲ್ನ್ ಯಿ ಖಾತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ನಾವಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾ ಜೂಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರಿಂ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆತಾತ್ ಮುಣ್ ಮುಜಿ ಮಾಂಯ್ ಉಪಾಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಸ್ತಾ.

ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಲೊನ್ಚೆಂ ಘಾಲ್ತಾತ್, ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಲೊನ್ಚಾಂತ್ ಅಸುಲ್ಲಿ ರೂಸ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಟೊಮೆಟೊ ವ ಆಮ್ಸಾಣೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಬಿಂಬ್ಲಿಂ ವಾಪಾರಿಯೆತ್. ಬಿಂಬ್ಲಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಶಿಂ ಲಾಗ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೊ ಸಾರ್ ಆನಿಂ ಚೆಟ್ಣಿಂ ಕರ್ನ್ ಖಾವ್ಯೆತ್. ಚೆಟ್ಣಿಂ ಕರ್ನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪೊಷಕಾಂಶ್ ನಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.

ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ :-

ಕರ್ಚೆ ವಿಧಾನ್ ಆಶೆಂ ಆಸಾ. 1 ವೊಳೆಂ ಕಾಂತುಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್, 3 ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, ಎಕ್ ಕುಡ್ಕೊ(ಅರ್ದೆಂ ಇಂಚ್) ಅಲೆಂ , ಅಲ್ಟಾಚಿ 4 ಬಿಂಬ್ಲಿ, 1-2 ಬೊಯೊ ಲೊಸುನ್. ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲ್ಯೊ ಪೂರಾ ವೊಸ್ತು ರುಚಿಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮೀಟ್ ಗಾಲ್ನ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ , 2 ಕುಲೆರಾಂ ತೇಲ್ ಕೈಲಿರ್ ತಪೊವ್ನ್ ತಾಕಾ 1/4 ಕುಲೆರ್ ಸಸಾಂವ್ ಆನಿ ಬೆವಾಪಾಲೊ ಗಾಲ್ನ್, ವಾಟುಲ್ಯಾ ಚೆಟ್ಣೆಕ್ ಫೋಣ್ಣ್ ದೀಯಾತ್. ರುಚಿಕ್ ಚೆಟ್ಣಿ ರೆಡಿ.

ಬಿಂಬ್ಲ್ಯಾ- ದಾಳಿಚೊ ಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್:

ಎಕ್ ಕೊಪ್ ತೊರಿ ದಾಳ್, 5-6 ವೊಡ್ಲಿಂ ಬಿಂಬ್ಲಿಂ, 4 ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, ಎಕ್ ವೊಡ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್, 8-10 ಲೊಸ್ಣಿಚ್ಯೊ ಬೊಯೊ, ಎಕ್ ಕುಡ್ಕೊ(ಅರ್ದೆಂ ಇಂಚ್) ಅಲೆಂ, 10-12 ಬೆವಾ ಪಾನಾಂ, 2 ಕುಲೆರಾಂ ನರ್ಲಾಚೆ ವ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ತೇಲ್, ಕಾಲ್ದೆಂ ಚಾ ಕುಲೆರ್ ಸಸಾಂವ್, ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮೀಟ್ , 4 ಕೊಪಾಂ ಉದಾಕ್. ದುಲ್ಲಿ ದಾಳ್ ತಾಪುಲ್ಲ್ಯ ಉದ್ಕಾಕ್ ಗಾಲ್ ವ ಕುಕ್ಕಾರಾಂತ್ ವಿಂಗಡ್ ಉಕಡ್ಣ್ ಕಾಡ್. ಕೊತ್ಕೊತೊ ಯೆತಾನಾ ಶಿಂದುಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, ಆಲೆಂ, ಬಿಂಬ್ಲಿಂ, ಲೊಸುಣ್ ಗಾಲ್. ದಾಳ್ ಮೋವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿಂ ಶಿಂದಾಪ್ ಉಕ್ಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಭುಂಯ್ ದವೊರ್ ಆನಿಂ ತೇಲ್ ತಾಪೊವ್ನ್ ಸಸಾಂವ್ ಆನಿ ಬೆವಾ ಪಾನಾಂ ಗಾಲ್ನ್ ಫೊಣ್ಣ್ ದೀ. ಪರತ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಉಕ್ಡೊನ್ ಸಾರ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಬೊರ್ಶಿ. ಜಾಯ್ ತರ್ ಆರ್ದೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ವ ಬಫಾತ್ ಪಿಟೊಯ್ ಬೊರ್ಶಿಯೆತ್. ರುಚಿಕ್ ಸಾರ್ ತಯಾರ್.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.