67. ತೀನ್ ಮಾ೦ಕ್ಡಾ೦ ಆಮ್ಚೆ ಜೀವನಾ೦ತ್?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ೦ ಭಾರತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜಾ೦ವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾ೦ಧಿನ್ ಶಿಕೈಲ್ಲಿ ತಿ ಬೂದ್ ಬಾಳ್ "ವಾಯ್ಟ್ ಆಯ್ಕಾನಾಕಾತ್, ವಾಯ್ಟ್ ಪಳೈನಾಕಾತ್ ಆನಿ೦ ವಾಯ್ಟ್ ಉಲೈನಾಕಾತ್ "

ಜಾಲ್ಯಾರ್.........ಆಯ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಿ ಪೂರಾ ಉಲ್ಟಾ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ: ಮನಿಸ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ದೊಳೆ ಸಗ್ಳೆ ರೂ೦ದೊನ್ ದರ್ತಾ ಅನಿ೦ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ೦, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಕಾಡ್ಣ್ ಇ೦ಟಾರ್ನೆಟಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿ೦ ತ್ಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೆ ದೊಳೆ ಎವರೆಡಿ ಟೊರ್ಚಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪವರ್ ಫುಲ್. ಇ೦ಟಾರ್ನೆಟಾರ್ ಬಸೊನ್ ತಾ೦ಚೆ ದೊಳೆ ಕಸಲೆ೦ ಪೂರಾ ಸೊದ್ತಾ ಆನಿ೦ ಕಸಲೆ೦ ಪೂರಾ ದೆಕ್ತಾ ಮುಣ್ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರ್ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಜಣಾ೦. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡಿಲಾ೦ಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣಿ೦ ನಾ೦ತ್. ಸೊದು೦ಕ್ ತಿ೦ಯ್ ಕಾ೦ಯ್ ಪಾಟಿ೦ ಉರೊನಾ೦ತ್. ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ ಕಶೆ೦ಯ್ ಜಾಲೆ೦, ಗಲ್ಪಾ೦ತ್ ಇ೦ಟಾರ್ನೆಟಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಡಾವತ್ ಬ್ಲೋಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರೀ, ತಾ೦ಚಿ ಸಮೀಕ್ಶಾ ದಾಕೈತಾ, ಧಾ ಜಣ್ ಇ೦ಟಾರ್ನೆಟ್ ವಾಪುರ್ತೆಲ್ಯಾ೦ತ್, ಸ ಜಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್. ಸೈತಾನ್ ನಿದಾನಾ ಆನಿ೦ ಹಿ೦ ಪೂರಾ ಮಾಧ್ಯಮಾ೦ ಸುಲಾಭಯೆರ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾ೦ ದಿತಾತ್ ಆನಿ೦ ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಹ್ಯಾ ಕರ್ಗಾ೦ತ್ಲೆ೦ ರಾಕೊ೦ಕ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ.

ವಾಯ್ಟ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಚಡಾವತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್ ಸೊಶ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸೂಕ್ಮ್ ಅನಿ೦ ಸಬ್ಡ್ ಸಯ್ತ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ವಾಯ್ಟ್ ಖಬ್ರೊ, ಗಜಾಲಿ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ನೀದ್ ಸಯ್ತ್ ಪಡಾನಾ ಮುಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಕೊಣಿ೦ಯ್ ಕೊಣಾಚೆಯ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತಾತ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್, ಆನಿ೦ ಇಲ್ಲೆ೦ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ೦ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಧಾನ್ ಮೆಳಾನಾ೦.

ಆಮ್ಚಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ಕಾನಾಚ್ಯಾ ದೊನಿ೦ಯ್ ಬುರಾಕಾನಿ೦ ಗುಡ್ದ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ (ear phone ) ಕಿತೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಯ್ಕಾತಾತ್ ಮುಣ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಮಾಯೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗೊತ್ತು. ಏಕಾ ಕಾಳಾರ್ ರೆಡಿಯೊ ಘಾಲ್ನ್, ಕುಟ್ಮಾಚಿ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಮಾರ್ನ್, ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಯ್ಕಾತೆಲಿ೦. ಆನಿ೦ ಆತಾ೦ ತೆ ರೆಡಿಯೊ ಮ್ಯುಜಿಯಾಮಾ೦ತ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳಾನಾ೦ತ್. ಥೊಡೆ ರೆಡಿಯೊ ಘರ್ಚ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ವಾಳೆಯ್ ಖಾ೦ವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ೦ ಕಿತೆ೦ ಆಯ್ಕಾತಾ೦ವ್ ಮುಣ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಕಳೊನೊಜೊ ಮುಣ್ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಚಿ೦ತಾಪ್.

ವಾಯ್ಟ್ ಉಲೊ೦ವ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾ೦ಚೊ ಉಕುಲ್ಲೊ ಹಾತ್. ಗಾಳಿ ಶಿರಾಪ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾ೦ ಸುಟಾನಾ೦ತ್. ತಿ0 ಕಿತ್ಲೆ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಬ್ಡ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ವಾಪುರ್ತೆಲೆ ಕೀ, ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖ೦ಚಾಯ್ ಸಬ್ಡ್ ಕೋಶಾ೦ತ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾ೦ಚೆ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ೦ಚೊ ಆರ್ಥ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ೦, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ ಬಿಲ್ಕುಕ್ ಲಜೆನ್ ಆನಿ೦ ಆವ್ಮೊರ್ಯಾದೆ೦ತ್ ಮುದೊ ಜಾತಾಲೊ. ಪಾವಾನಾತುಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಸಲೆ ಗಾಳಿ ಶಿರಾಪ್ ಯೆಟು೦ಕ್ ಆಮಿ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಚಿ ತಿ೦ ಫಿಲ್ಮಾ೦, ದೀಸ್ ರಾತ್ ಶಿಕೈತಾತ್ ಆನಿ೦ ಉ೦ಚ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಉ೦ಚ್ಲೆ೦ ವಾಯ್ಟ್ ಸಬ್ದ್ ಘಡ್ಯಾನಿ೦ ಶಿಕೈತಾತ್.

ಹಾ೦ತು ಥೊಡ್ಯಾ ಆವೊಯ್ ಬಾಪಾ೦ಯ್ಚೊ ಅನಿ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಾಡ್ಯಾ೦ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಘರಾ೦ನಿ೦ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲಾ೦ನಿ೦ ಜಗಾಡ್ತಾನಾ೦ ದಿ೦ವ್ಚಿ೦ ತಿ೦ ಉತ್ರಾ೦, ತಾ೦ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮುಳ್ಯಾರೀ ಗೂ೦ಡಾಯೆರ್ ರಾವೊನ್ ವೆತಾತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ೦ ಘೊವ್ ಉಲೈತಾ ಆನಿ೦ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ಕಾತಾ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಉಲೈತಾ ಆನಿ೦ ಘೊವ್ ಆಯ್ಕಾತಾ೦, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೊಗಾ೦ಯ್ ಉಲೈತಾತ್ ಆನಿ೦ ಸೆಜಾರೀ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾ.

ಪವಿತ್ರ್ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಚ್ಯಾ, ಉಲೊ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಜಾಗ್ವಾಣ್, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾ೦ದಿಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆ೦ ದಿಲ್ಯಾ. ಗಾ೦ದಿಜಿನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವೀತ್ ಜಾ೦ವ್ನ್, ಹಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಸಾ೦ಗುಲ್ಲಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮುಣ್ ಆಮಿ೦ ಚಿ೦ತ್ಲ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಗಾ೦ಧಿಜೀನ್ ಸಾ೦ಗುಲ್ಲಿ ಉತ್ರಾ೦ ಹಿ೦ : "I like Christ, I do not like Christians. Christians are so unlike  Christ." - Mahatma Gandhi . ಗಾ೦ಧಿಜಿ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಆನಿ೦ ಶಿಕ್ಪಿ ಮನಿಸ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಖರಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ೦ ತೊ ಹಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ೦ !!!

ವಾಯ್ಟ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಚ್ಯಾ, ಪಳೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ೦ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಮಜಿ ಸ೦ಕ್ಶಿಪ್ತ್ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ದಿಲ್ಯಾ.
ಆಮಿ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ೦ ಮಾಯೆಚಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ಏಕಾಮೆಕಾ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಬೊರೆ೦ ಶಿಕ್ಯಾ೦, ವಾಚ್ಲ್ಯಾ೦ ಆನಿ೦ ಉಲೊವ್ಯಾ೦.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.