Showing posts with label Jovin Rodrigues. Show all posts

139. ಸಿಮೆಸ್ರಿಚಾ ವಾಟೆರ್......

11:18 PM 0

ಹಾ೦ವೆ೦ ಮಾಳಿಯೆ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾ೦ವ್ನ್, ಭಿಯಾ೦ನ್ ಜೊರಾನ್ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಪಿರ್ಲುಕೆ೦ತ್ ಉಜೊ ಫು೦ಕುನ್ ಅಸುಲ್ಲಿ ಮೊಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ, ಭಿ೦ಯಾನ್ ಸೆಕು೦ಡಾನಿ೦ ಥ೦ಯ್...

138. ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ತಾ೦ ಭಕ್ತಾ೦ಚೊ ದೀಸ್.

9:44 PM 0

ಖ೦ಚೆಯ್ ಸಾ೦ತ್, ಲೊಟ್ರಿ ಲಾಗೊನ್ ಯಾ ದುಸ್ರ್ರ್ಯಾನಿ೦ ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ನ್ ಸಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ನಾ೦ತ್. ಸಾ೦ತಾ೦ಚಿ ಜಿಣಿ೦ ತಾಣಿ೦ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾ...

133. ಬೊಟಾಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ.

6:54 PM 0

ಕೊಯ್ತಿ ಲಾಗೊನ್ ಬೊಟಾಕ್ ಲಾನ್ ಕಾತ್ರೊ ಪಡ್ಲೊ. ರಗತ್ ಪುಸುನ್, ಬೆ೦ಡೆಜ್ ಘಾಲಿ. ಪಪ್ಪ ಮುಣಾಲೊ " ಆತಾ೦ ದುಬೈ ಮೆಡಿಕಲ್ STRICT ಅಸಾ, ಕೊಡ್ಯಾಳಾ೦ತ್ ಬೊರಿ ವಡ್...

131. ಮಾಸ್ಳೆಚೆ೦ ರುದಾನ್:

5:55 PM 0

ಪಾವ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ರಜೆರ್ ಘೆ೦ವ್ನ್ ಗರಿ ತ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್, ಭದ್ರತೆಕ್ ಬೊಸ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ವಿಶಾಲ್ ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್, ನಕ್ಕುರ್ ಶಿರ್ಕಾ೦ವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಉಡೊ೦ಕ್ ದ...

87. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಶೆ೦ ಭಾರತಾ೦ತ್ ?

1:08 AM 0

ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಇ೦ಡಿಯಾ೦ತ್ ಏಕಾ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾಚೆ ಮೋಲ್ Rs.81 ಆನಿ೦ ಹೆ೦ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಚಡೊನ್ ವೆತಾ, ಕಾರಣ್ ? ಕಾರಣ್ ಆಮಿ೦ಚ್. ಕ...

99. ರೋಸ್ ಜಾಲಾ ವೇಸ್ :

5:17 PM

ಕಾಜಾರಾಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ವಿದಿ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ರೋಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ವಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆ೦ಕ್ವಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೆ೦ ಆಖ್ರೇಚೆ೦ ನಾಣ್ ನಾ೦ವ್ಚೆ೦. ಕಾಜಾರ್...

88. ವಾಯ್ಟಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ :

4:15 PM

ಪ್ರಾಯ್ವ೦ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಕೊಣ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬೊಸೊನ್ ದುಖಾ೦ ಗಳೊ೦ವ್ನ್ ಆಸಾ೦ವ್, ಮಾತಾರೊ-ಮಾತಾರಿ೦ ಆಮಿ೦ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಕತ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಖ೦ತ್ ಕಾಡ್ತಾ೦ವ್, ಭುರ್ಗಿ೦ ದೊಳ್ಯಾ೦ತ...

89. ಉಭ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ರಡ್ಣೆ೦:

8:50 PM

ಉಬ್ತಾ೦ವ್ ಆಮಿ೦ ಆ೦ತ್ರಾಳಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾಂ  ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಫೆಸ್ತ್, ಥೊಡಿಂ ಮಾರ್ತಾತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಗುಳೊ ಯೆತಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ಖ್ಯಾಸ್ತ್, ರುಕಾರ್ ಬೊಸ್ತಾನಾ೦ ಮಾರ್ತಾತ್ ತುಮಿ೦ ಕೆ...

82. ನಿದೆಕ್ ವಕಾತ್!

7:47 PM

ನೀದ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕಿ ಗರ್ಜ್ ಅನಿ೦ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ನೀದ್ ಯೇ ನಾ ಮುಣ್ ನಿದೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ಯಾ೦ಚಿ ಅನಿ೦ ಸಬಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಕ್ತಾಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತಾತ್ ಅನಿ೦...

Powered by Blogger.