88. ವಾಯ್ಟಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ :

ಪ್ರಾಯ್ವ೦ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಕೊಣ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬೊಸೊನ್ ದುಖಾ೦ ಗಳೊ೦ವ್ನ್ ಆಸಾ೦ವ್,
ಮಾತಾರೊ-ಮಾತಾರಿ೦ ಆಮಿ೦ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಕತ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಖ೦ತ್ ಕಾಡ್ತಾ೦ವ್,
ಭುರ್ಗಿ೦ ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ರಗಾತ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಗೆಲ್ಯಾ೦ತ್ ಉಡಾ೦ವ್ನ್ ಆಶ್ರಾಮಾರ್,
ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮೋಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಸಾರಿಜಾಯ್ ಜಿಣಿ೦ ಹಾ೦ಗಾ ಮೊರಾಸರ್.

ಪಯ್ಲೊ ಪೂತ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಕೆಲೊ ಆಮಿ೦ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಲೆಕಾ ವರ್ತೊ,
ದಿಲೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦, ರಾಕೊನಾ೦ವ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಪುರ್ತೊ,
ಕಾಜಾರ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ ದೋನ್ ಭುರ್ಗಿ೦, ಮೆನೇಜರ್ ಜಾಲಾ ಕೆನರಾ ಬೆ೦ಕಾಕ್,
ಇಸ್ಟಾ೦ ಮುಖಾರ್ ಕಾ೦ಟಾಳೊ ತಾಕಾ ದಾಕಾ೦ವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್.

ದುಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಕಾಸ್ಮಿರ್, ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜಾತಾಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್,
ಬೂಧ್ ಪಾಡ್ ತಾಚಿ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್, ಕರ್ನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆಲೆ೦ ಜೀವನ್ ಪಿಡ್ಡಾರ್,
ಲೂಟ್ ಮಾರ್, ಗಲಾಟೊ, ಲಪ್ಡೆ, ಹಾ೦ತು ತೊ ಕೆದಾಳಾರೀ ಮುಖಾರ್,
ದೊಗಾ೦ಯ್ ಬಾವಾನಿ೦ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಡೈಲೆ೦ ಆಶ್ರಮಾರ್.

ಕೂಡಿ೦ತ್ಲೆ೦ ರಗಾತ್ ನಿವೊನ್, ಕಾತ್ ಸುಕೊನ್ ಆಸಾ೦ವ್ ಆಮಿ೦ ನಿತ್ರಾಣ್,
ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್ ಸದಾ೦ಚ್  "ದೆವಾ ವೆಗ್ಗಿ೦ಚ್ ವರ್ನ್ ವಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ",
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥ೦ಯ್ ಘಡ್ಲಾ೦ ತೆ೦ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾ೦ ಥ೦ಯ್ ಘಡಾನಾ೦ ಜಾ೦ವ್,
ನಾಕಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ಫಕತ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಆಶೆತಾ೦ವ್.

ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಿ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ಯ್ ಹುನ್ ರಗತ್, ಕಾ೦ಟಾಳ್ಳ್ಯಾ೦ವ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್,
ಪಯ್ಶ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಹ೦ಕಾರಾನ್ ಆಮಿ೦ಯ್ ಉಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾ೦ಕ್,
ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ೦ ನಿಸ್ಟುರಾಯೆನ್ ಪಾವಾಯ್ಲಾ೦ ತ್ಯಾಚ್ ಆಶ್ರಾಮಾ೦ತ್,
ಚಿ೦ತುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ೦, ಉಡಾಸ್ ದವರಾ, ಆಮಿ೦ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ತುಮಿ೦ ಕರಿನಾಕಾತ್.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.