89. ಎಡ್ವನ್ಸ್ ಲೈಫ್:

ಭಾಂಗರಾಚೆ ಮೋಲ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಚಡ್ಚಾರ್ ಅಸಾ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಧುವೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಮ್ಹುಣೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಅಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಎಕಾ ದ್ರಸ್ಟೆನ್ ಸಾರ್ಕೆ ಅಸೊಂಕಿಯಿ ಪುರೊ. ವಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ಮೋಲ್ ಪಡೊಂಕಿ ಪುರೊ!. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಶ್ಲೋಕ್ ಅಸಾ, "ಹತ್ತ್ ಪಿಶ್ಯಾ!, ಅಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ತುಜೊ ಜೀವ್ ತುಜೆಲಾಗ್ಚೊ ಪಾಟಿ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಅಸಾ, ತರ್ ದಾಸ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಕೊಣಾಚೊ ಜಾತಾಲೊ?"  ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರಿ ಅಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಪುಂಜಾವ್ಚಿ ಅಶಾ ಸುಟನಾ. ಥೊಡಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪುಂಜಾಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಅನಿಂ ಥೊಡಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಪುಂಜಾಯ್ತಾತ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕಸ್ಟ್ ಮುಳ್ಳೇಂ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜಯ್ನಾಶೆಂ ಕಾಲ್ ಬದಲ್ಲಾ, ಪಾಡ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ದುರ್ಸಾತಾತ್.

“ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಫಾಲ್ಯಾಕ್, ಅಯ್ಚೆ ಅಜಿಕ್” ಮ್ಹುಣೊನ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಅಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪೊಲೆ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆಜ್  ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಘೊವಾನ್ ಉಪಾಶಿ ರಾವಾಜೆ ಪಡಾತ್ ದೆಕುನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಅಜ್-ಚ್ ಎಡ್ವನ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮಿಂ ಚಿಂತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಅಯ್ಶಿ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮಾತಾರೊ ಸಯ್ತ್ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಅಸ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ವಾಪರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಲೈಪ್ ಟೈಮ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ವಿಶೇಯ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಎಡ್ವನ್ಸ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಾ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಕಸ್ಟಾಂಚೆ ಜಾತಾ. ಅತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮ್ಹುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಕಾಜಾರಾಚೆ ಹೊಲ್ ಫುಡೆಂಚ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಜಾತಾ. ತರೀ ಅಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗೂಂಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಯೇತ್.

ವೆಗಿಂಚ್ ಅಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಅಸಾ ಖಂಯ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21  ಕ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ದುಕೊಳ್ ಯೆತಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿನಿಂ ಖಬರ್ ಅಸಾ. ತರೀ ಜೊನಿ ಇಸ್ಕಲಾಕ್ ವಚನಾಶೆ ರಾವ್ತಾಗೀ? ಟೀನಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆ ರಾವ್ತಾಗೀ? ಅನಿಂ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚೇಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ರಾವನಾಂವ್. ಜಶೆಂ ಏಕ್ ವಾಹನಾಚೊ ಚಾಲಕ್ ಅಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಟಯರ್ ಎಡ್ವನ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ದವರ್ತಾ ಗೀ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಹೆಂ ಎಡ್ವನ್ಸ್ ಯೋಜನ್ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾ, ಅನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಎಡ್ವನ್ಸ್ ಲೈಪ್ ಸ್ವಾರ್ಥಚೆ ಅನಿಂ ಕಂಜೂಸಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

ದೆಕುನ್ ದುಡು ಪುಂಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಎಡ್ವನ್ಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಕ್ ಅಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ. “ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತೆಂ, ನ್ಹಂಯ್ ಮರ್ಜೆ ವರ್ತೆಂ” ಕುಸೊನ್ ಘಾಣ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ. ಅಮ್ಚೆಂ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಜಾಂವ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ. ನಾಕಾ ತೆಂ ಮ್ಹುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಬಸೊನ್ ಖಾವ್ನ್ ಸರಾಬ್ ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ, ಅನಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವರ್ನ್ ಅಶ್ರಮಾಂತ್ ಘಾಲಿನಾ ತಸ್ಲೆಂ. ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. 

* ವಿವಿಯಾನ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಬಜಾಲ್, ದುಬೈ.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.