90. ಅಖ್ರೇಕ್ ತರಿ ಮಾ೦ಯ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ತೆ೦ ಶೆಗುಣಾ೦ಚಿ ಸುನ್... !!!

ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯ್ ಏಕ್ ವಿದವ್ ಸ್ತ್ರಿ. ತಿಚೊ ಏಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪೂತ್ ಗ್ಲೆನ್ ಚ್ಚ್ ತಿಚೆ೦ ಸರ್ವಸ್ವ್. ಗ್ಲೆನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾ೦ಚೊ ಅಸ್ತಾನಾ೦ಚ್ಚ್ ತಿಚಾ ಪತಿ ಕ್ಲಿ೦ಟನಾನ್ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ ಲ್ಲೊ. ತಿಕಾ ಖ೦ಚಾ೦ತಿ ಉಣೆ೦ ನಾತ್ಲೆ೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕಾ ಕಾಲೇಜಿ೦ತ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿತಾಲಿ. ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ಮರ್ಣಾ೦ ಅದಿ೦ ಏಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾ೦ತ್ ಮೆನೇಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ. ತಾಣಿ೦ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪುತಾಚಾ ಪುಡಾರಾ ವಿಶೆ೦ತ್ ಬೊರಿ೦ ಸ್ವಪ್ಣಾ೦ ದೆಕ್ ಲ್ಲಿ೦. ತಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ವೊಡ್ಲೆ೦ ಘರ್, ಜಾಗೊ, ಕಾರ್ ಅಶೆ೦ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಸುವಿಧಾ ಅಸಾ ಕರ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲಿ.  ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಪುತಾಚೆ೦ ಪುಡಾರ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಭಾಗ್ ಕ್ಲಿ೦ಟಾನಾಕ್ ನಾ ಜಾಲೆ೦. ತೊ ಅಕಸ್ಮಿಕ್ ಅವ್ಗಾಡಾ೦ತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಪತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯ್ ಖತಿ೦ಷ್ಟ್ ಜಾಲಿ ತರಿ, ಗ್ಲೆನಾಚೆ೦ ಪುಡಾರ್ ಚಿ೦ತುನ್ ತಿ ಪರ್ತುನ್ ಅಪ್ಲೆ೦ ಜೀವನ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ನ್ ವರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತೊಚ್ಚ್ ಅತಾ೦ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸಾ೦ಡುನ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ತಿಕಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ೦. ಭೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ಅನಿ ಕೊ೦ಡಟ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪೊಸ್ ಲ್ಲೆ೦. ತಾಚೆ೦ ಮುಖ್ಲೆ೦ ಜೀವನ್ ನ೦ದನ್ ಜಾ೦ವ್ಚಾಕ್, ಬೊರೆ೦ ಶಿಕಪ್ ತಿಣೆ೦ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆ೦. ತಾಚೆ ಖುಶೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೊವ್ನ್, ಪೆ೦ಟೆ೦ತ್ ಏಕ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಯಿ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುತಾಕೀ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್, ಮಮ್ಮಿ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ತಿಕಾ ಕಿತೆ೦ಯಿ೦ ಬೊಲಾಯ್ಕೆ೦ತ್ ಚಡ್-ಉಣೆ೦ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ದುಕ್ತಾಲೆ೦. ತಿಣೆ೦ ಸಮಾ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತಿಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ಚ್ ಅಸ್ತಾಲೊ. ಲೊಕಾ೦ ಕಡೆನ್ ಪುತಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ಅವಯ್ ವಿಶೆ೦ತ್, ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಅವಯ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ವಿಶೆ೦ತ್ ಬೊರೆ೦ ಉಲೊ೦ವ್ಚೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾನಿ೦ ಸಾ೦ಗ್ ಲ್ಲೆ೦ಯಿ ಅಸಾ;  ಪಳೆ ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯೆ. ತುಜಾ ಘರಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಸುನ್ ಯೆ೦ವ್ದಿ, ಮಾಗಿರ್ ಪಳೆ ಬೊರೆ೦ ಅಸ್ಲೆ೦ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾಗಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್.

ಹೆ೦ ಅಯ್ಕೊನ್ ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಬಾರಿ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಲೆ೦. ಹೆಣೆ೦ ಗ್ಲೆನಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ದಾ೦ವ್ತಾಲಿ. ತಾಕಾ ಅತಾ೦ 35 ವರ್ಸಾ೦ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿ೦. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಪುತಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಮನ್ ನಾತ್ಲೆ೦. ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ನಾ-ನಾ ಥರಾ೦ಚಿ ಚಿ೦ತ್ನಾ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ೦. "ಪುತಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆ೦ ತರ್ ಅಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಅಸೊಚ್ಚ್ ಉರ್ಚೊ ನಾ೦; ಅಯಿಲ್ಲಿ ಸುನ್ ಮೊಜಿ ಪರ್ವಾ ಕರ್ಚೆ೦ ನಾ; ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ೦ನಿ ತೆ೦ ಮ್ಹಕಾ ಬಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾ". ಅಶೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಕಿತೆ೦ ತಿ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿ.

ದೀಸ್ ಗೆಲೆ ಮಯ್ನೆ ಉಬ್ಲೆ, ಗ್ಲೆನ್ ಅತಾ೦ 'ಪ್ರೀಮಾ' ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪೊಡ್ಲೊ. ತೆ೦ ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪೆಶೆ೦ಟಾಚೆ೦ ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ೦. ಏಕಾ ಬೊರ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ೦,ಪ್ರೀಮಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸ೦ಗಿ ಗ್ಲೆನಾಚಾ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಕ್ ಯೆತಾಲೆ೦. ಪಯ್ಲೆ೦ ಅಮ್ರುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹಾಯ್ - ಬಾಯ್ ಕರ್ನ್, ಅತಾ೦ ಭಾವಾಕ್ ವೊಕ್ತಾಕ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦ ತರಿ, ಪ್ರೀಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆನಸ್ತನಾ ರಾವೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ೦. ಅಶೆ೦ ತಾ೦ಚೊ ಮೋಗ್ ಗೂ೦ಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಗ್ಲೆನ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹುಣ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಅವಯ್ ಕಡೆನ್ ಸಾ೦ಗಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ತೊಲೊ? ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಅವಯ್ ಕಡೆನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆ೦ ಅಯ್ಕೊನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅವಯ್ ಮ್ಹುಣೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ, ತುಜ್ಯಾ ಬದ್ಲಕ್ ಹಾವೆ೦ ಏಕ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪುಣಿ೦ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಬರೆ೦ ಅಸ್ಲೆ೦. ತೆ೦ ಮ್ಹಕಾ ಸಾ೦ಡು೦ಕ್ ಚಿ೦ತ್ಚೆ ನಾತ್ಲೆ೦. ತು೦ ಮ್ಹಕಾ ತುಜೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಕರ್ನಾ ಬಾಯ್ರ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ಚಿ೦ತಾಯ್. ಅಶೆ೦ ಕಿತೆ೦-ಕಿತೆ೦ ಮುಣೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.
ಗ್ಲೆನ್ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಸಮ್ಜೊ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. "ಪಳೆ ಮಾ೦ಯ್, ತೆ೦ ಏಕ್ ಬರೆ೦ ಚೆಡು೦. ತುಜೊ ಬರೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೆ೦. ತುಕಾ ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಚೆ೦ ನಾ, ತಶೆ೦ ಹಾಂವೆ೦ ತುಜೆ ಸ೦ಗಿ ಅಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಕಿತೆ೦ ಭಿರಾ೦ತ್ ಮಾ೦ಯ್" ಪುತಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಅವಯ್ಚೊ ರಾಗ್ ಸಗ್ಳೊ ಮೆಣಾ ಸಾರ್ಕೆ೦ ಕರ್ಗೊನ್ ಗೆಲೊ. ಪುತಾಚೆ೦ ಮನ್ ದುಕೊಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಮನ್ ನಾತ್ಲೆ೦, ತಶೆ೦ ತಾಣೆ೦ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚಾಕ್ ಹುಂ ಮ್ಹುಣಾಲಿ. ದೀಸ್ ದವರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆ೦, ಪುತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರೀಮಾ ತಿಚಿ ಸುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಅಯ್ಲೆ೦. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಅವಯ್ಚಿ ರಾಗೀಷ್ಟ್ ನದರ್ ಸುನೆಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್. ಪ್ರೀಮಾ ಗ್ಲೆನಚಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ತೆ೦ಕು೦ನ್ ಗುಣ್ಗುಣೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦. " ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ತಿ ಅಮ್ಕಾ೦ ಉಲ್ಟಿ ಪುಣಿ೦ ರಾ೦ವ್ಚಿ ನಾ೦ಮು?" ಗ್ಲೆನ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ತಾ, "ಪಳೆ ಪ್ರೀಮಾ, ಮ್ಹೊಜಿ ಮಾ೦ಯ್ ಬಾರಿ ಮೊಗಾಚಿ ಮನಿಸ್. ತುಕಾ ತಿಚೆ ತಸ್ಲಿ ಸಾಸು ಮಾ೦ಯ್ ಕಯ್೦ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರಿ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ೦. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ತಿಚೆ ಸವೆ೦ ಅಸ್ಲೊ ನೆ೦, ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ತು೦ ಮಾಕಾ ಕಯ್೦ ತಿಚೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಯ್ಗಿ ಮ್ಹುಳ್ಳೆ೦ ಬೊಗಾಪ್ ಅಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಗೀಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ" ತು೦ ಮ್ಹೊಜೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತರ್, ನಾಟಾಕ್ ಪುಣಿ೦ ಕರ್ನ್ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಜಿಕೊ೦ಕ್ ಪಳೆ.

ಹೆಣೆ೦ ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ೦ತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸದಾ೦ಯಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾ೦ತ್ ನಿದ್ಚೊ ಪೂತ್, ಆಜ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ವೆ೦ಗೆ೦ತ್ ನಿದ್ಲಾ. ತಿ ಚಿ೦ತುನ್ ಚಿ೦ತುನ್ ರಡ್ತಾ. ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜೀವನಾಕ್ ಕಾ೦ಟಾಳ್ತಾ. ಹೊ ದೀಸ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚಾ ಬದ್ಲಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ವೆಗ್ಗಿ೦ ವೆಲ್ಲೆ೦ ತರ್ ಬರೆ೦ ಅಸ್ಲೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ ತಿಕಾ ಬೊಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಬೊಗ್ಣಾ೦ನಿ ತಿಕಾ ನೀದ್ ಕೆದಾಳಾ ಅಯಿಲ್ಲಿ ಮುಣ್ ತ್ತ್ ಕಳೊವ್ನಾ. ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ, ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡೆ ಉಟ್ಲೆ. ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಟೊ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಗ್ಲೆನಾಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಾ ಪ್ರೀಮಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್, ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ. ಹುನೂನ್ ಚಾ ಕರುನ್ ಸಾಸು-ಮಾ೦ಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ತೆ೦ ಗೆಲೆ೦. ಮಾ೦ಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮೊಗಾನ್ ತಿಕಾ ಉಟೊವ್ನ್, ಹಾತಾ೦ತ್ ಅಸುಲ್ಲಿ ಹುನೂನ್ ಚಾ ತಿಕಾ ದಿಲಿ.

ದೀಸ್ ದಾ೦ವ್ತಲೆ, ಮಯ್ನೆ ಉಬ್ತಾಲೆ, ಪ್ರೀಮಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಮೊವಾಳ್ ತಾಳ್ಯಾನ್, ಸದಾ೦ಚ್ಚ್ ತೆ೦ ಮುಣೊ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦; "ಉಟ್ಗೆ ಮಾ೦ಯ್, ಚಾ ಪಿಯೆಗೆ ಮಾ೦ಯ್, ಜೆ೦ವ್ಕ್ ಯೆಗೆ ಮಾ೦ಯ್, ವೊಕಾತ್ ಕಾಣ್ಗೆ ಮಾ೦ಯ್". ಅಶೆ೦ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ-ನಾಕಾ ಮುಳ್ಯಾರಿ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಾಕಾ ವಿಶಿ೦ ನೆಣಾ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯೆಕ್, ಅಪ್ಲಿ ಸುನ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಅಪಾಪಿ೦ಚ್ಚ್ ತಾಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಚಡೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ತಾಚೆ ವಿಶಿ೦ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತಿಕಾ ತಿಚೆರ್ ಚ್ಚ್ ರಾಗ್ ಅಯ್ಲೊ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಗ್ಲೆನಾಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾ೦ತ್ ಅಪೊವ್ನ್ ಸ೦ತೊಸಾನ್ ಮ್ಹುಣೊ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ; "ಕಿತ್ಲೆ೦ ಶೆಗುಣಾ೦ಚೆ೦ ಸುನ್ ರ್ ಪುತಾ ಮ್ಹಜೆ೦, ಸುನೆ ರುಪಾರ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಆ೦ಜ್ ತೆ೦. ಧುವೆಚೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಕಾ ಮೆಳೊವ್ನಾ ತರಿ, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಧುವೆಚಾಕಿ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ದಿಲಾ. ತಾಚೆ ವಿಶೆ೦ತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿ೦ತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಕಾ ಮಾಫ್ ಕರು೦ದಿ. ತಾಕಾ ಸದಾ೦ಚ್ಚ್ ಸುಖ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಲಾಬೊ೦ವ್ದಿ ಮ್ಹುಣ್ ಮ್ಹೊಜೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦". ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪುತಾಕ್ ಮ್ಹುಣಾಲಿ, ಅಳೆರೆ ಪುತಾ ಪ್ರೀಮಾಚೆ೦ ಮನ್ ಕೆದಾಳಯ್ ದುಕಯ್ನಾಕಾ, ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆ೦ ಕಳ್ಳೆ೦ಗೀ.

ಬಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೀಮಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾನಿ೦ ಅಪಾಪಿ೦ಚ್ಚ್ ದು:ಖಾ೦ ಗಳ್ಳಿ೦. ತಕ್ಶಣ್ ತೆ೦ ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯೆಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೆ೦. ತಿಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್ನ್ ಸ೦ತೊಸಾಚಿ೦ ದುಖಾ೦ ಗಳೊ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦. ತಾಚೆ ತೊ೦ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಯ್ಲಿ೦ ತಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ನಾಟಕಿಯಿ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್, "ಮಾ೦ಯ್ ತು೦ ಮ್ಹೊಜಿ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಜೆ ತಸ್ಲಿ ಮಾ೦ಯ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ೦ ದುಸ್ರಿ. ಮ್ಹೊಜೊ ಜೀವ್ ಅಸ್ತಾ ವರೇಗ್ ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆಯ್ತೆಲಿ೦" ಮುಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಚಾ ನಾಟಾಕಾಕ್ ತಾಣೆ ಪೂರ್ಣ್-ವಿರಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಅತಾ೦ ತ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಮೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

***ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆ೦ತ್ಲಿ ನೀತ್ " ಕಿತೆ೦ ತು೦ ಒ೦ಪ್ತಾಯಿ, ತೆ೦ಚ್ಚ್ ತು೦ ಲು೦ವ್ತೊಲೊಯಿ". ರಾಗ್ ಮೊಸೊರ್ ಒ೦ಪ್ಲಾಯಿ ತರ್, ತೆ೦ಚ್ಚ್ ತು೦ ಪಾಟಿ೦ ಘೆತಾಯ್, ಮೋಗ್ ಮಯ್ಪಾಸ್ ದಿಲಾಯ್ ತರ್, ತುಕಾಯ್ ಮೋಗ್ ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿ೦ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಹಿ ಮಾ೦ಯ್ ಸುನೆಚಿ ಕಾಣಿ೦ ಜಾ೦ವ್ದಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ಗ್-ದರ್ಶನ್.

--ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದುಬಾಯ್ - ಯು.ಎ.ಇ.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.