99. ರೋಸ್ ಜಾಲಾ ವೇಸ್ :

ಕಾಜಾರಾಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ವಿದಿ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ರೋಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ವಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆ೦ಕ್ವಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೆ೦ ಆಖ್ರೇಚೆ೦ ನಾಣ್ ನಾ೦ವ್ಚೆ೦. ಕಾಜಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್, ತಶೆ೦ಚ್ ಚಲಿಯೆಕ್, ತಾ೦ಚ್ಯಾ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಹೆ ನಿಮಾಣೆ೦ ಆ೦ಕ್ವಾರ್ ಪಣಾಚೆ೦ ನಾಣ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಕಾ ಆಪುಟ್ಟ್ ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ವಾಪಾರ್ಚೆ೦ ಆನಿ೦ ಕಾನಾಕ್ ಬೆ೦ಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ತೇಲ್ ಸೊಡ್ಚೆ೦ ಆದಿ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್. ಹ್ಯಾ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾ೦ಕ್, ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಆನಿ೦ ಯೆಜ್ಮಾನಿ೦ ಚೆ೦ಬಾ೦ತ್ ಉದಾಕ್ ಆನಿ೦ ಪಿತುಳ್ಚ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆ೦ತ್ ಪಾನ್ ಪೊಡ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ದೀ೦ವ್ನ್ ಮುಣ್ತಾತ್ " ಸೈರ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಾನ್ ಪೊಡ್ ಉದಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ಮುಣ್ತಾತ್ ಗಾ " ಆಯಿಲ್ಲಿ೦ ಸಯ್ರಿ೦ ಮುಣ್ತಾತ್ " ದೇವ್ ಬೊರೆ೦ ಕರು೦ ಮುಣ್ತಾತ್ ಗಾ " ಆತಾ೦ಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಹೆ ಚೆ೦ಬು ಆನಿ೦ ಪಾನ್ ಪೊಡಿಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮುಣ್ಯೆತ್. ಹೆ೦ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿವಾಜಿಚೆ೦ ಹೆ ಚೆ೦ಬು ಆನಿ೦ ಪಾನ್ ಪೊಡಿಚೆ೦ ತಟ್ಟೆ೦, ಖ೦ಯ್ ತರೀ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾತ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.

ಹೊ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಸುರು ಜಾತಾನಾ೦, ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಆನಿ೦ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ ವಾ ಚಲಿಯೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ, ದೆಡೊ ಆನಿ೦ ದೆಡಿ ಬೊಸ್ತಾತ್. ಆನಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ವೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿ೦ ಸಯ್ತ್ ಬಸ್ತಾತ್, ಆನಿ೦ ಹಾ೦ಕಾ೦ ಮಾಲ್ ದೆಡೆ ಆನಿ೦ ಮಾಲ್ ದೆಡ್ಯೊ ಮುಣ್ತಾತ್. ಮಟ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊಧೆಗಾತ್ ರೂಕಾಚೊ ಬಾ೦ಕ್ ದವರ್ತೆತ್ ನೊವ್ರೊ ಭಿತರ್ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ನ್ ಬಸ್ತಾ, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಶೆ೦ ನ೦ಯ್, ವೊಕಾಲ್ ಭಿತರ್ ಉರ್ತಾ ಆನಿ೦ ತಿಕಾ ರೊಸಾಕ್ ಬೊಸೊ೦ಕ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾತ್ ಆನಿ೦ ತಿ ಗಾಗ್ರೊ ಬಾಜು ಘಾಲ್ನ್ ಯೇ೦ವ್ನ್ ರೊಸಾಕ್ ಬೊಸ್ತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ನೊವ್ರೊ ಪುಡ್ವೆ೦ ನೆಸೊನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ, ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಲು೦ಗೆಚೊ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ೦ ಆತಾ೦ ನೊವ್ರೊ ಚಡ್ಡಿ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ತಾ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ೦ ರೊಸಾಕ್ ಕಿತೆ೦ ಘಾಲ್ನ್ ಬೊಸ್ತಾಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ಮೊಜ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾ೦. ಮೊನಿಸ್ ಬುದ್ವೊ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ೦ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿಯ್ ಲಾನ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ೦ ವಸ್ತುರಾ೦ಯ್ ಮೊಟ್ವಿ೦ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಯೆತಾತ್.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಎಕಾ ವಾಟ್ಲೆ೦ತ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಆಪ್ರೊಸ್ ರೋಸ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ತೆಲಾಚೆ೦ ಲಾನ್ ಆಯ್ದಾನ್ ಆನಿ೦ ಕುಲೆರ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಯೆಜ್ಮಾನಿ೦ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ / ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪಾಯಾ೦ ಮುಕಾರ್ ರೊಸ್ ದರ್ಣಿರ್ ವೊತುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಬೆ೦ಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಬೋಟ್ ಬುಡಾ೦ವ್ನ್, ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ / ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕಪಲಾರ್ ತೆಲಾ೦ತ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಕಾಡ್ತಾ, ಆನಿ೦ ಇಲ್ಲೆ೦ ತೇಲ್ ಕಾನಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾ. ತಶೆ೦ಚ್ ತಿ ದೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ / ದೆಡೆಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಪಾಲಾರ್ ತೆಲಾ೦ತ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುರು ಜಾತಾತ್ " ವೊವಿಯೊ " ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ರೋಸ್ ಕಾ೦ಣ್ಘೆ೦ವ್ನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ / ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್, ಹಾತಾಕ್, ಪಾಯಾಕ್, ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ವೊಡ್ಲಿಮಾ೦ಯ್ ( ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ) ಬಾಪ್ಪು, ಮೌಶ್ಯೊ, ಭಾವ್, ಭಯ್ಣಿ೦, ಸಜಾರಿ, ಇಸ್ಟ್-ಮ೦ತ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಯೆ೦ವ್ನ್ ರೋಸ್ ಪುಸು೦ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ೦ ವೊವಿಯೊ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ( ಹೊಕಾಲ್- ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೊರೆ೦ ಮಾಗೊ೦ವ್ನ್, ತುಕ್ಲಾ೦ವ್ನ್, ರಡೊ೦ಕ್ ಕರುನ್ )

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚಿ ವಿದಿ ಜಾಲಿ. ಆತಾ೦ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ / ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾತಾಕ್ ದರ್ನ್ ನಾಣಿಯೆಕ್ ನಾಣಾ೦ವ್ಕ್ ವರ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಪಿತುಳ್ಚ್ಯಾ ಬಾಣಾಚೆ೦ ನಾಣ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ವಾಟಾರ್ ಹಿಟಾರ್ ಶವರ್ ಬಾತ್ ಜಾತಾ. (ನಾಣ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦ ಭಾತ್ ಜಾಲಾ೦) ನೊವ್ರೊ/ ಹೊಕಾಲ್ ನಾ೦ವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ೦ ಮುಣ್ತಾನಾ೦ ಲಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಸುರು ಜಾತಾ. ಆನಿ೦ ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ೦ತ್ ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ದ್ಯಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾತುಲ್ಲಿ೦. ಪರ್ಗಾವಾ೦ತ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ದ್ಯಾ ಪಾಸೊತಿ ಮಾಗ್ತಾಲಿ೦. ಜೆವಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಖ೦ಚೆ೦ಯ್ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಸೊಭಾನಾ೦. ಲಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ೦ ಮ್ಹಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ, ರೊಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್, ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಶಿತ್- ಕುವಾಳೊ ಗಾ೦ಲ್ಬೊ ಘಾಲ್ನ್, ಕೆಳಿ೦ ಸುಕಿ೦, ತೆ೦ಡ್ಲಿ೦ ಸುಕಿ೦, ಚಣೊ, ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆ೦ ಮಾಸ್ ಆಸ್ತಾಲೆ೦. ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ, ಕೆ೦ಳ್ಬ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾರ್,ದಾಳ್, ಸಾಬಕ್ಕಿ, ಪೊಕ್ಕಾಚೆ೦ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ವೊರ್ನಾಚಿ ರೂಚ್ ಮಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಮತಿ೦ತ್ಲಿ ವಚೊ೦ಕ್ ನಾ೦. ಹ್ಯಾ ಮೊಜ್ಯಾ ಲಾನ್ಪಣಾರ್ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ೦ತ್, ಮೊಡ್ಲಾ ವಯ್ರ್ ಬಸೊನ್, ಕೆ೦ಳ್ಬ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾ೦ತ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ೦, ವರ್ನ್ ಖಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಭಾಗ್ ಆತಾ೦ ಪಾಟಿ೦ ಮ್ಹಕಾ ಯಾ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮೆಳ್ಚೆ೦ ನಾ೦ !

ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ "ಲಾವ್ದಾತೆ" ಸುರು ಜಾತಾಲೆ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಉಸ್ಟೊ ಹಾತ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್, ಕೆ೦ಳ್ಬ್ಯಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಯಾ ಮಾಡಾಚ್ಯಾ  ಮುಳಾಂತ್ ಕಾಟಾರ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ಹಾತ್ ಧು೦ವ್ನ್, ಏಕಾದಾವೆಳಾ ಮೊಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾಕ್, ನಾ೦ ತರ್ ಚಡ್ದೆಕ್ ಹಾತ್ ಪುಸುನ್ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ದರ್ಚಿ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಹಿ ಜಾಲಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ದೆವೊ೦ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರೊಸಾಚಿ ರಿತಿ ಆನಿ೦ ರಿವಾಜಿ. ಆತಾ೦ ಕಾನ್ ಉಕ್ತೆ೦ ದವರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಯಾ. "ಕಾಲ್ ಬದಲ್ಲಾ ಮುಣ್ತಾ೦ಗಾ ಹಾ೦ವ್. ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್. " ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆ೦ಡದ೦ತಾ ಕೋಪ " ಮುಳ್ಳಿ ಗಾದ್ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾಗಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾ೦ಗಾನಾಸ್ತಾನಾ೦ ರಾವೊ೦ಕ್ ಮೊಜೆ೦ ಮನ್ ಆಯ್ಕಾನಾ೦. ಖ೦ಯ್ ಗೆಲಿ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತಿ, ಖ೦ಯ್ ಗೆಲ್ಯೊ ಆತಾ೦ ಹೆ ರೀತಿ ಆನಿ೦ ರಿವಾಜಿ? ಸೊಧು೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಕಾ ಆನಿ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ೦. ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರಿವಾಜಿಕ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಮೊರ್ಯಾದ್. ವಾಪಾರ್ತೆಲಿ೦ ಉ೦ಚ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ಲೊ ಉ೦ಚ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್ ರೊಸಾಕ್. ಕಪಲಾರ್ ಪಡ್ತಾಲೊ, ಖುರಿಸ್, ಬೆ೦ಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಾಚೊ, ತೊಯ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ತಿ ತೆಲಾಚೆ೦ ಆಯ್ದಾನ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ದವರ್ತಾಲಿ ಆನಿ೦ ರೊಸ್ ಪುಸು೦ಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಲ್ತಾರಿ ಥಾ೦ವ್ನ್, ಹಾಡ್ಣ್ ಯೆತಾಲಿ. ಕಿತೆ೦ ದೆವಾಸ್ಪೊಣ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦. ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ವರ್ತ್ಯೊ ಆಸುಲ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜ್ಯೊ. ದೆವಾಕ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಜಾರಾ- ಸೊಬಾಣಾನಿ೦. ಕಾನಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ೦ತ್ ಹಾಜಾರ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ , ಉಣೆ೦ಪಣ್ ಸುಧಾರ್ಸಿಲ್ಲೊ,  ಸೊಮಿಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್, ಹ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾನಿ೦ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಹಾಜಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಆತಾ೦ ರೊಸಾಕ್ ಆಪುಟ್ಟ್ ನಾರ್ಲಾ ರೊಸಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ನವೆಸಾ೦ವಾ೦ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦ತ್. ಚೊಕ್ಲೆಟಾಚೊ ಪೆಸ್ಟ್, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್, ಜ್ಯಾಮ್, ತಾ೦ತ್ಯಾ೦ ಆನಿ೦ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ, ರೊಸಾಕ್ ಬಸುಲ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಯಾರ್ ಆನಿ೦ ಸೊರೊ ವೊತುನ್ ನಾಣೆಲ್ಲೆಯ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಆನಿ೦ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ೦ಚೆ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ.
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.