100. ಕಾಮಿಲ್ ಬದ್ಲಾಲೊ (ಮನ್ ಪರಿವರ್ತನ್)

ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್, ನಾ೦ವ್ ತಾಚೆ೦ ಕಾಮಿಲ್. ತಾಚಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ಚ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ದುಬ್ಳೆಪಣ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತುಲ್ಲೆ೦. ತಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ ಅಜೂನಿಯಿ ಜಿವ೦ತ್ ಅಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ತಾ೦ಚೆ ವಯ್ವಾಟ್ (business) ಸಗ್ಳೆ೦ ಕಾಮಿಲ್ ಚ್ಚ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ನ್ ವರ್ತಾಲೊ. ಏಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯ೦ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮೋಗ್ ಅಸುಲ್ಲೊ. ತಾಣಿ೦ ಸಬರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಯಿ ಅಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಗಾವಾ೦ತ್ ತಾ೦ಕಾ ಸರ್ವಾ೦ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ತಾಲಿ೦. ಕಾಮಿಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತುಲ್ಲೆ೦. ಜಲ್ಮಾ ಥಾಂವ್ನಚ್ಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಚಾಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಾಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜೊ೦ವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕಶೆಂ? 

ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಬರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆ೦ಯಿ ಅಸಾ, "ಪುತಾ, ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿಯೆಜೆ ತರ್ ಸಕ್ಡಾ೦ ಕಡೆನ್ ಮಯಾಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೊ೦ವ್ಕ್ ಶಿಕಾಜೆ, ಕೊಣಿ೦ ಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇನಾ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವ೦ತ್ ಮೆಹನತೆನ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಸಹಕರಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೊರ್ಯಾ ಸ್ತಿತೆಕ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಹಾ೦ವ್ ಅನಿ೦ ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿಯಿ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್  ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಆಜ್ ಅಮಿ೦ ಅಮ್ಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಇತ್ಲೊ ವಡ್ ಕರಿಜಯ್ ತರ್ ಸಬರ್ ಜಣಾನಿ ಅಮ್ಕಾ೦ ಕುಮಕ್  ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾ೦ತುನ್ ತು೦ ಕೊಣಾಕ್ ದುಬ್ಳಿ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಕಾ೦ಟಾಳ್ತಾಯಿ ಪಳೆ ತಾ೦ಚೊಯಿ ಹಾತ್ ಯಿ ಅಸಾ."

ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖ೦ಚಿಯ್ ಉತ್ರಾ೦ಯಿ ತಾಚಾ ಕಾನಾಕ್ ಲಾಗಾನಾತ್ ಲ್ಲಿ೦. ಹೆ೦ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೆ೦ ಅಸಾ,  "ತು೦ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಮುಜಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಮಾನ್ತಾಲೊಯಿ." ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮಿಲಾಚಾ ಕಾರಾಚೆ೦ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ೦ತ್ ತೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾರ್ ಮಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾ. ವೊಕ್ತಾ೦ ಚಲ್ತಾತ್, ತೊ೦ಡಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಪುಣಿ೦ ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾರ್ ಗಾಯಾ೦ಚೆ ನಿಶಾಣೆ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಉರ್ತಾತ್.  ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾ೦ಗ್ಚಿ ತರ್ ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ತೊ೦ಡಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ದೆವಾಚಾ ದಯೆನ್ ದುಸ್ರೆ೦ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾತುಲ್ಲೆ೦.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ತಾ೦ಚಾ ಪಿರ್ಗಜೆ ಬಾಯ್ರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಸೊ೦ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ. ದೆವಾ, ತುವೆ೦ ಮ್ಹಕಾ ಅಶೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಯಿ೦? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾರ್ ಹಿ೦ ಕತಾ೦ (ನಿಶಾಣೆ) ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲಿಯಿ೦? ಹಾ೦ವ್ ಅತಾ೦ ಲೊಕಾಕ್ ಕಶೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ತೊ೦ಡ್ ದಾಕೊ೦ವ್? ಮ್ಹಜೆ ಸಕಯ್ಲ್ ಇತ್ಲೆ ಜಣ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಾ೦ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಕಶೆ೦ ವಚೊ೦? ಅಶೆ೦ಚ್ಚ್ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಸೊವ್ನ್, ಸವಾಲಾ೦ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾ೦ ವಿಸಾರ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ವೀಲ್ ಚೆಯರಾರ್ ಬಸುಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸವೆ೦ ಯೆತಾ. ತಾಚೆ ದೊನಿ ಪಾಂಯ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ದಾವೊ ಹಾತ್ ನಾ೦ ಜಾಲಾ. ತೊ೦ಡಾರ್ ಸರ್ವ್ ಗಾಯಾ೦ಚಿ೦ ಕತಾ೦ ದಿಸ್ತಾತ್. ತೊ ಖುರ್ಸಾ ಮುಕಾರ್ ಅಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ, "ದೆವಾ ತು೦ ಕಿತ್ಲೊ ದಯಾಳ್ ಅನಿ೦ ಕಾಕುಳ್ದಾರ್. ತುವೆ೦ ಮಾಕಾ ಮರ್ಣಾ ಥಾಂವ್ನ್ ರಾಕ್ಲೊಯಿ. ಮ್ಹುಜಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಸಯ್ತ್ ದಿವೊಯ್ಲೆ೦ಯಿ೦. ಮ್ಹಜಿ ಜತನ್ ಕಾಣ್ಗೆ೦ವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಬರಿ ಪತಿಣ್ ತುವೆ೦ ದಿಲ್ಯಾಯಿ. ಅನಿ೦ ಮ್ಹಜಿ೦ ಬುರ್ಗಿ೦ ಸದಾ೦ಚ್ ಮಕಾ ಮೊಗಾನ್ ದೆಕ್ತಾತ್. ಇತ್ಲೆ೦ ಸರ್ವ್ ತುವೆ೦ ಮಕಾ ದಿತನಾ, ಹಾಚೆ ವರ್ನಿ ವರ್ತೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಮಾಗೊ೦  ಸೊಮ್ಯಾ.  ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦. ಅನಿ೦ ಮುಕಾರ್ ಯಿ, ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ವರ್ತೊಲೊಯಿ ಮುಣ್ ತುಜೆರ್ ಹಾ೦ವ್ ಥಿರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದೊವೊರ್ತಾ೦."

ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿ೦ಚ್ಚ್ ಪಳಯ್ಲೊ ಕಾಮಿಲ್, ಮಾಗ್ಣೆ  ಕರ್ನ್ ಗೆಟಿ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಮುನ್ಶಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ, "ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ, ತು೦ ಸಗ್ಳೊ ಅಪಾಯಿಜ್ ಜಾಲಾಯಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾಯ್? ತುಕಾ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಅತಾ೦ ಕಶೆ೦ ಜಿಯೆತಾಯ್ ಮುಳ್ಳೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಶಿಗೀ?" ತವಳ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾ.

ಮ್ಹುಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಬೆರ್ನಾಡ್. ಅಮ್ಚೆ೦ ಏಕ್ ಲಾನ್ ಕುಟಾಮ್. ಹೆ೦ ಮುಜೆ ಪತಿಣ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್  ಬಾರಾ ವರ್ಸ್ಸಾ೦ಚೊ  ಎಕ್ಲೊ ಚೆಡೊ ಅನಿ೦ ದಾ ವರ್ಸಾ೦ಚೆ೦ ಚೆಡು೦ ಮಕಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ೦ ದೆಣಿ೦.  ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಅದಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಲವ್ನ್ ಅಸುಲ್ಲೊ೦, ದೆವಾಚಾ ದಯೆನ್ ಬೊರೆ೦ ಬಾಡೆ೦ ಮೆಳ್ತಾಲೆ೦. ಏಕ್ ರಾತಿ೦ ಬಾರಿ೦ ವಡ್ಲೆ೦ ಅವ್ಘಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ೦. ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ ಪಳಯ್ಲೆ೦, ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ಅ೦ಗಾಚೆ ಚಡಾವತ್ ವಿಸ್ವೆ ನಾ೦ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಮುಜೊ ಜೀವ್ ವಾ೦ಚೊ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಕಾತಿರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ೦ನಿ ತೆ ವಿಸ್ವೆ ಕಾಡ್ಚೆ ಜರೂರಿ ಜಾಲ್ಲೆ.  ಹಾ೦ವ್ ಜೊರಾನ್ ರಡ್ಲೊ೦. ಮುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆ೦ ಸೊಮ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ತವಳ್ ದೆವಾನ್ ಚ್ಚ್ ಮ್ಹುಜೆಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಬರಿ೦ ಜಾಲೆ೦, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಅಸೊ ಅಸ್ಲೊ,  "ಬಾವಾ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಕೆದಿ೦ಕ್ ಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಲಿಸೊನಾ." ಅನಿ೦ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿ೦ ಜಾಲೆ೦. ಮ್ಹುಜೆ ಇಷ್ಟ್ ಥೊಡೆ ಬರ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾ೦ತ್ ಅಸಾತ್. ತಾಣಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್, ತಾ೦ಚ್ಯಾ ತಾ೦ಕಿ ಬಿತರ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಕೆಲಿಂ ಅನಿ೦ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಸರ್ವ್ ಖರ್ಚ್ ಪಳಯ್ಲೊ. 

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯುನಿಯನಾಚಾನಿ ಮೆಳೊವ್ನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟೆ೦ಡಾ ಲಗ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಕಾ ಏಕ್ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಗೂಡ್ ಅ೦ಗಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಸದಾ೦ ಸಕಾಳಿ೦ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಕಾ ವೀಲ್ ಚೆಯರಾಚೆರ್ ಬೊಸೊವ್ನ್ ಹಾ೦ಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ ಅನಿ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೆ೦ ವೊಸೊನ್ ಸಿಸ್ಟಾರಾ೦ಚಾ ಕೊವೆ೦ತಾ೦ತ್ ದಿಸಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹುಜಿ ಅ೦ಗಡ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾ೦. ದೀಸ್-ಭರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಮ್ಹಜೆ ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಾ೦ಗಾತ್ ದಿತಾತ್.  ತಾ೦ಕಾ ಬಾಡೆ೦ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಮುಜೆಸ೦ಗಿ ಕುಶಾಲ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಮುಜೆ೦ ದುಖ್ ಹಾಳೂ ಕರ್ತಾತ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಮುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಮಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ಅಸುಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮುಜ್ಯಾ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತಾಕ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಅ೦ಗ್ಡಿಕ್ ಯೆತಾತ್. ಮ್ಹಕಾ ಅನಿ೦ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ೦ ಅಮಿ೦ ದಿಸಾಕ್ ಜೊಡ್ತಾ೦ವ್. ಇತ್ಲೆ೦ ಅಸ್ತಾ೦ ಮಕಾ ದುಸ್ರೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಜಾಯ್?

ದೆವಾಚೆ೦ ಯೋಜನ್ ಕಿತೆ೦ ತೆ೦ ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ನ್ ವೆಲಾ೦, ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾ೦ಗೊವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ದರ್ಲಿ. ಹೆ೦ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಕಾಮಿಲ್, ಪರ್ತುನ್ ಖುರ್ಸಾ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ ಅನಿ೦ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾ೦ ರಡ್ಲೊ ಅನಿ೦ ಮ್ಹುಣಾಲೊ, "ದೆವಾ ತುವೆ೦ ಮ್ಹಕಾ ಇತ್ಲಿ  ಗ್ರೇಸ್ತ್-ಕಾಯ್ ದೀವ್ನ್, ಜಾಯ್ ಅಸುಲ್ಲೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ದೀವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ಲಾನ್ ಉಣೆಪಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ೦ ದುರ್ಸಾತಾ೦. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೊ ಅಪಾಯಿಜ್ ದಾದ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ೦ ಮದೆಯಿ೦ ತುಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾ". "ಸೊಮ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಶಿ. ಅನಿ೦ ಕೆದಿ೦ಕ್ ಚ್ಚ್  ತುಕಾ ದುರ್ಸಾಸೊನಾ. ಮ್ಹಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಣ್ಯಾ೦ಕ್  ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦"  ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗೊವ್ನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಗೆಟಿ ಥಾಂವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ.

ಬಾಯ್ರ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಿಲಾಚೆ೦ ಮನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. "ಪುತಾ, ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿಯೆಜೆ ತರ್ ಸಕ್ಡಾ೦ ಕಡೆನ್ ಮಯಾಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೊ೦ವ್ಕ್ ಶಿಕಾಜೆ, ಕೊಣಿ೦ ಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇನಾ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವ೦ತ್ ಮೆಹನತೆನ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಸಹಕರಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೊರ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಹಾ೦ವ್ ಅನಿ೦ ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿಯಿ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ ಚ್  ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್.  ಆಜ್ ಅಮಿ೦ ಅಮ್ಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಇತ್ಲೊ ವಡ್ ಕರಿಜಯ್ ತರ್ ಸಬರ್ ಜಣಾನಿ ಅಮ್ಕಾ೦ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ.  ಹಾ೦ತುನ್ ತು೦ ಕೊಣಾಕ್ ದುಬ್ಳಿ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಕಾ೦ಟಾಳ್ತಾಯಿ ಪಳೆ ತಾ೦ಚೊಯಿ ಹಾತ್ ಅಸಾ."

ಕಾಮಿಲಾಚಾ ಜೀವನಾ೦ತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೆತಾ. ಅಪುಣ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳೊ ಹ೦ಕಾರ್ ಸಾ೦ಡುನ್, ಸರ್ವಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೊ ಮನೋಬಾವ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಷಯಾ೦ಕ್ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಸೊ೦ವ್ಚೊ ಕಾಮಿಲ್ ಆಜ್ ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಅನಿ೦ ವ್ಹಡ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡು೦ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ. ಪುತಾ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಪರಿವರ್ತನ್ ಪಳಯ್ಲೊ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಭೋವ್ ಸೊ೦ತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ.

**ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ದುಬಾಯ್, ಯು.ಎ.ಇ
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.