101. ಮಾಂಯ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ.


(ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚಿ ನಾತ್ (ವೀಣಾ) ಆನಿ ವೊವ್ಳ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂವಾದ್……)

“ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂಯ್_ಗೊ ಪುತಾ ಹೀನಾ?..”. ಅಪಯ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಯ್ನ್.
ಕಾಲೆಂ (ಕಸಲೆಂ) ಮಾಂಯ್? ಅಳೇಗೊ ಪುತಾ ..ಹಾಂಗಾ ಯೇ.
"ಹ್ಯಾ ಮಜ್ಯಾ ಬಾಜುವೆಕ್ ಅಲ್ಪಿನ್ ಅನಿಂ ಹುಕ್ಕು ಲಾಯ್. ಮ್ಹಕಾ ಸಮಾ ದಿಸನಾಂಗೊ. ಅನಿಂ ಹೊ ನಾಡೊ ಅಂರ್ದುನ್ ಗಾಂಟ್ ಘಾಲ್".
"ಜಾಯ್ತ್ ಮಾಂಯ್" ಮ್ಹುಣಾಲೆ ನಾತ್ ವೀಣಾ.
"ಅಳೆ, ಮ್ಹಜಿ ಪೊತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಕೊವೊಯ್.
"ಸಾಂಗುಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಖಂಯ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಯ್ ಮಾಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ?," ಇಸರ್ಲೆಂ ವೀಣಾನ್
"ಕಾಲೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆ ಗೊ? ನಾತ್ವಾಚಾ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಸಾ. ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ನಾಂಯ್ಗೊ ತುಂ?
" ರೆಸ್ಪೆರ್ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್ ಮಾಂಯ್”.
“ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್?!!!! ಕಾಹಲೆಂ ರಾತಿ ಮ್ಹಣಿ ಕಾಜಾರ್ -ಕಾರ್ಯೆಂ ದವರ್ಲಾಂ ಯೆ..ಗೊ...?”
"ನಾಂ ಮಾಂಯ್ ದನ್ಪಾರಾಂ."

"ಯೇ ಮೊಜ್ಯಾ ಪೊರಾಚಿತಾ...!!!" ಆದಿಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಧಾ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಜಾತಲೆಂ. ಅಮಿಂ ಬಾರಾ ಮೈಲಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಪುತಾ. ತುಂ ವೆಗ್ಗಿ ಕಾಪಡ್ ನೆಸೊಣ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಗೋ. ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾಂ. ಅಳೆ ತುಜ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಾಂತೊನೆಂತ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಉಗಯ್ಗೊ. ಉಬ್ದಾತ್ ಪಳೆ ಕೇಸ್... ಆಟಿಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾ ವಾವ್ಸಾಕ್ ಪಾಕ್ಯಾಚೊ ಕೊಲು ಉಬುಲ್ಲೆ ಪರಿಂ.!!!"
"ಶಿ!! ಕಾಲೆಂ(ಕಸಲೆ) ಮಾಂಯ್. ಹಾಂವೆ ಕಾಲ್, ಪ್ಯಾಂಟಿನ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡಿಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮಾಂಯ್."
"ಪಾಂತಿಗಿ ಮಾತ್ತಿಗಿ ಪುತಾ..ಎಕ್ಕಿ ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಅತಾಂಚೊ ಕಾಳ್-ಚ್ ಸಮ್ಜಾನಾ."
"ತುಂ ಅಕಯ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ವಚ್ ಮಾಂಯ್." ಮ್ಹಣಾಲೆ ನಾತ್ ವೀಣಾ.(ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಸಂಗಿಂ ವಸುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸುಲ್ಲೆಂ)
"ಪೂಣ್ ತುಂ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಾಯ್ಗೊ? ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಯೆತಾಂ ಮಾಂಯ್."
ಎಕಾ ವೊರಾರ್? ಕಾಹಲೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾಯ್ಗೊ?.....
"ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಪುತಾ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಚನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹಾಯೆರ್ ದಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್_ಯಿ ಜಾತಾ ಪುತಾ. ಜಾಯ್ತ್ . ಪೂಣ್ ಮಿಸಾಕ್ ಚುಕಾನಾಯೆ...ತುಜೆಂ ನೆಸೊಣ್ ಜಾತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾಲೊ. ಮೊಜಿ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ದೀ. ಹಾಂವ್ ಚಲೊನ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ವೆತಾಂ." (ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ವೆಳಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ಲಿ)

"ಅಳೆಗೊ ರೊಜಿ (ಸೆಜಾರ್ಚಿ), ರೆಸ್ಪೆರ್ ಮೀಸ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂಗಿ ಪುತಾ...? "
"ನಾಂ ಮಾಂಯ್" ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸೆಜಾರ್ಚಿ ರೊಜಿ ಬಾಯ್.
" ಕಿತೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮ್ಹುಣಿ ಉಶಾರ್ ನಾಂಗಿ ಪುತಾ ?"
" ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬರೊ ಅಸಾ ಮಾಂಯ್."
"ವೊಕಾಲ್ ಖಂಯ್ ಅಸಾ ಪುತಾ...? ಮ್ಹಕಾ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಜಾಯ್.
" ಅಳೆ ಮಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ದೊವೊ ದಗ್ಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಅಸಾ ಪೊಳೆ ತೆಂಚ್."
" ತಾಚೆ ತೊಂಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಸನಾತ್ಲೆ ಪರಿಂ ದಾಂಪ್ಲಾಗೊ...? "
ಕಾಲೆಂ (ಕಸಲೆಂ) ಮಾಂಯ್…. ಅತಾಂ ಪುರಾ ಅಶೆಂಚ್.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾಗಿ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಳವ್ನ್ ವೊಕಾಲ್ ಮ್ಹುಣಾಲಿ "who is this old granny?" (ಕೋನ್ ಹಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ...?)
ನಾತು ನೊವ್ರೊ ಮ್ಹುಣಾಲೊ, "she is my Naani’’ ....!!!( ತಿ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್....!)

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆಡ್ಯಾನ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಚೊ ವೇಲ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಕಡೆನ್
"ಹೆಂ ಕಾಹಲೆಂ ಪಳಯ್ತಾಂ ಪುತಾ ಹಾಂವ್. ..ಕೋಣ್ ಹೊ ಬಿಕ್ನೆಶಿ...? ಸರೊನಿ ಕುಂಟೊ ಹಾಡ್ನ್ ದೀರೆ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆ ವಜವ್ನ್, ಜಡ್ತಾ."
ತಿ ಆತಾಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ಮಾಂಯ್. ರಿವಾಜ್ ಗೀ ವಾ ಸೊಂಕುಬಾಶಾನ್ಗಿ ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಜನಾ.
ಅಳೆರೇ ಪುತಾ, ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಹೊಕ್ಳೆಕ್ ದೊವೆಂ ಕಾಪಡ್ ನೆಸೊಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್-ರೇ.
"ನಾ ಮಾಂಯ್ ".."ಹೊಲಾಕ್ ರಿಗ್ತಾ ಮ್ಹುಣಸರ್ ಹೆಂಚ್ ಘಾಲ್ತಾ ಕಂಯ್ ತೆಂ..
ಘಾಂಟಿ ವಾಜ್ಲ್ಯೊ.... ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ.... ಹೊಕಲ್ ನೊವ್ರೊ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಸಾಂಗತಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಗೆಲಿಂ....!

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೊಲಾಕ್ ನಾತ್ ವೀಣಾಚೆ ಯೆಣೆಂ ಜಾಲೆ..ನಾತಿಕ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ...
" ಅಳೆಗೊ ಪುತಾ ಹೀನಾ. ಮ್ಹಕಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಪಾವೊಯ್ ಪುತಾ."
" ಅಳೆ, ಮಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಫಂಕ್ಶಾನ್ . ಹಾಂಗಸರ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲಿನಾಂತ್...!!"
"ಹೊಕ್ಲೆ ಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲಾಗೊ...?
"ಮಾಟೊವ್ ರೊಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಂಯ್. ಕಾಜಾರಾಕ್ ನಾ."
ಖಾಲಿ ಹೊಲಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ರಿಗ್ಲಿ,. ಆನಿ ಬಿತರ್ ಕೊನ್ನಿ ನಾತ್_ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ವೈಟಾರ ಕಡೆನ್
"ಮಾದ್ಮೆ ವೊಲು ಮಗ? ಮ್ಹಣಲಿ,
"ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಜ್ಜಿ. ಪದ್ರಾಡ್ ಅರೆ ಅಯಿ ಬೊಕ್ಕಾ ವನಸ್ಸ್ ದಾ ಪೊರ್ತುಕ್ ಪುರಾ ಬರ್ಪೆರ್." ಮ್ಹಣಲೊ ತೊ.
ಮಾಂಯ್ಕ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಕೊನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಅನಿ ಬಸ್ಲಿ.
ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ನಾತ್ ಹೊಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬೊಸ್ಲೆ.
" ಎಡಿಯಾಮಚೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಹಣಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಗಿ ಪುತಾ, ಕಾಂಯ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದಿಸನಾ...?
" ಅಳೆ ಮಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ಪೊಳೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಜ್ತಾ..
" ಕಾಹಲೆಂ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ಲೆ ಕಾಂಟೊ ಮ್ಹಣಿ ಶಿರ್ಕಲಾಗೊ ಪುತಾ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂತಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ? ಒಡೊಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಯಕ್ಶಗಾನಾಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲೆ ಪರಿಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಅಸಾ. ಉದ್ಕಾಚೊ ತಾಂಬ್ಯೊವ್ ಖಂಯ್ ಅಸಾ ಪುತಾ...? ವರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತ್. ಅನಿಂ ಪಾನ್-ಪೊಡಿಚಿ ಬೊಶಿ ತಿಕ್ಕೆ ಇಶಿನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀ." ಮ್ಹಣಲಿ ಮಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆ ಖಾವ್ಜೆವ್ಣ್..

"ಗುರ್ಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಗಿ ಪುತಾ..? ಅನಿಕೀ ಪಾನ್-ಪೊಡ್ ಉದಕ್ ತಶೆಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.
"ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಅಪೊವ್ನಾಂ ಖಂಯ್ ಮಾಂಯ್…ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಂ.ಸಿ .(M.C.)ಆಯ್ಲಾ ನೇ…ಮಾಂಯ್...?
"ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊರ್ ಮ್ಹಣಿ ಅಯ್ಲೊಯ್_ಗಿ ಪುತಾ.."
"ನಾಂ ಮಾಂಯ್…
ಮ್ಹಕಾ ಸಮಾ ಕಾನ್ ಯ್ ಅಯ್ಕಾನಾಂತ್, ವೊವ್ಯೊ ವೇರ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊಯ್ಗೊ?
ಕಾಲೆಂ ತೇರ್ಸ್_ಗಿ...? ತೇರ್ಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಅಮೊರಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೆ ಮಾಂಯ್...?!!!!
ವೊಕ್ಲೆಚಿ ಬಾಂಗಾರಾಚಿ ಕಂಟಿ ಕಶಿ ಸೊಭ್ತಾ ಪಳೆಗೊ..
" ಕಾಲೆಂ ಮಾಂಯ್ ಕಂಟಿ ಮುಳ್ಯಾರ್?
"ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬರೊ ಸೊಬ್ತಾ...ಬಾಂಗಾರಾಚೊಗೊ ?..
"ವಯ್ ಮಾಂಯ್….."

"ಅಳೆಗೊ ಹಿ ಮೊಜಿ ಪೊತಿ ಕಾಡ್, ತಾಂತುನ್ ದೋನ್ ರುವಿಯೊ (ಪಯ್ಶೆ)ಅಸಾತ್. ಮ್ಹಕಾ ಹಾಯೆರ್ ದೀಜಾಯ್."
" ಹಾಯೆರ್ ನಾಂ ಮಾಂಯ್ ಒನ್ಲಿ ಪ್ಲವರ್ಸ್."
ವೊರಾಂ ದೋನ್ ಜಾಲಿ,ಮ್ಹಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ..ಸಕಳಿಂ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ನಿಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.. ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಿಡಿ_ಯ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ಪುತಾ..!"
"ದರ್ ಮಾಂಯ್ ಕೊಲ್ಡ್ ಪಿಯೇ..ನಾಕಾ ಪುತಾ… ಸಾದೆಂ ಲಿಂಬ್ಯಾ ಸರ್ಬತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಪುತಾ."
" ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಯಾ." ಮ್ಹಣಲೆ ನಾತ್...
" ರಾವ್-ಗೋ ಮ್ಹಕಾ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾ. "
"ಬೆಸಾಂವ್ ಜಾಲೆಂ ಮಾಂಯ್." ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೈನಿರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ರಾವ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂಯ್....
" ಹೆಂ ಕಾಲೆ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಜೆವಾಣ್ ಗೊ.. ರಾವ್ ..ಪಂಕ್ತಿ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್ಯಾಂ…"
"ನಾಂ ಮಾಂಯ್…ಹಾಂಗಸರ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್_ಚ್ಚ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ..ಜಾಯ್ ತರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್ಯೆತಾ...

" ದುಕ್ರಾಚೆ ಅನಿಂ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆ ಮಾಸ್ ದೊನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ ವಾಡಿನಾಕ ಪುತಾ, ಕೊಣಿ ಪಳವ್ನ್ ಕಹಲೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಿತ್..? (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್_ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸ್ ವಾಡ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್)..
"ದುಕ್ರಾಚೆಂ, ಕೊಬಿಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆ ಯಿ ಅಸಾ ಮಾಂಯ್..ಖಂಚೆ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಖಾವ್ಯೆತ್.."
" ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಡ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಏಕ್ ಪೊಡ್ ವಾಡ್ ಪುತಾ." ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಲಿ..
" ವೆಗ್ಗಿ ಯಾಗೊ ಒಪ್ಸುನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾ."
" ಒಪ್ಸುನ್ ತೆದಳಾಚ್ಚ್ ದಿಲೆಂ ಮಾಂಯ್.."
"ಹೊಕಾಲ್ ರಡೊಂಕ್_ಚ್ಚ್ ನಾಂ ಪುತಾ....?
ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವೊಕ್ಲ್ಯೊ ರಡನಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ ..ಆಪ್ರೂಫ್ ಏಕೆಕ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ರಡ್ತಾತ್..(ನಾತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ “ ವೊಕಾಲ್ ಅನಿಂ ರಡ್ಚಿನಾ, ಬಗರ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ರಡಯ್_ತಾಲೆಂ” ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ)

"ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾಗಿ ಪುತಾ...?"
" ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಡೊಲ್_ಚ್ಚ್ ಪಿಂರ್ಗಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್."
" ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ ಪುತಾ..."
ಪೊಲ್ಕಾ ನಾಚ್ ಆನಿ ದುಲ್ಪೊದ್ ನಾಚ್ ಜಾಲೊಗಿ ಪುತಾ...?
ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಂಯ್ ಉಲವ್ನ್ ಅಸ್_ಲ್ಲ್ಯ ಬರಿ ವೀಣಾ ವಚೊನ್ ತುರಾತುರಿನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಘರಾ.
"ರಾವ್-ಗೊ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಯಾ. ಬಾಯ್ರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಕ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ. "
"ನಾ ಮಾಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ".." ಕಾಹಲೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಹೆಂ....?

" ಪರ್ತಪೊಣ್ ಕೆದಾಳಾಗೊ...? ಪರ್ತಪೊಣ್ ನಾಂ ಮಾಂಯ್.
ಹೊಲಾಚಿ ಬೆಲ್ಲ್ ವಾಜ್_ಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕಾಮಾಗಾರಾನಿ ಜಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ..
ನೊವ್ರೊ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಗೆಲೊ.
ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ವೊಕಾಲ್-ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಆಸುಲ್ಲಿ..
"ಹೊಕಾಲ್-ನೊವ್ರೊ ಖಂಯ್ ಗೆಲಿಂಗೊ....?"
"ತಿಂ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಗೆಲಿಂ ಮಾಂಯ್...."
ರಾವ್-ಗೊ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಪುಣಿ ವಚೊನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಯೆತಾ.!!!...(ನಾತ್ ವೀಣಾ ಮತಿಂತ್ ಹಿಹಿಹಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ..)

(ಹೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್-ಸಂವಾದ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಡಂಬನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡೊನ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್. ಮೊಗಚ್ಯಾನೊಂ,ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಿ ಬರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಿವಾಜ್ ಪಾಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಯಾಂ).


**ವೀಣಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ - ಮುಂಬಯ್. 
HTML Comment Box is loading comments...
Powered by Blogger.