Showing posts with label Veena Dmello. Show all posts

127. ಮಾಂಯ್!

3:29 PM 0

ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಭುಮಿರ್, ತುಜೆ ಉದರಿ ಯೇವ್ನ್ ರಡ್ತಾನಾ ... ತುಂವೆ ಪಾನೊ ದೀವ್ನ್ ಸಂಸಾರಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊಯ್ .. ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲಿ ...! ಬಾಳ್ಶೆಂ ಆಸ...

101. ಮಾಂಯ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

12:25 AM

(ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚಿ ನಾತ್ (ವೀಣಾ) ಆನಿ ವೊವ್ಳ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂವಾದ್……) “ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂಯ್_ಗೊ ಪುತಾ ಹೀನಾ?..”....

19.ಜಳ್ಚಿ ವಾತ್ ಪಳ್ವಾಲಿ

5:09 PM 0

ಜಳ್ಚಿ ವಾತ್ ಪಲ್ವಾಲಿ , ಕೊಂಕಣಾ೦ತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲೋ , ಆಮ್ಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ೦ ದುಖಾನಿ ಬೊರ್ಲಿ , ರಡ್ಲಿ0 ಆಮಿ ಅಯ್ಕೊನ್ , ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಲ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಚಿ ಅಕಾಲ...

Powered by Blogger.