127. ಮಾಂಯ್!ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಭುಮಿರ್, ತುಜೆ ಉದರಿ ಯೇವ್ನ್ ರಡ್ತಾನಾ...
ತುಂವೆ ಪಾನೊ ದೀವ್ನ್ ಸಂಸಾರಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊಯ್..ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲಿ...!
ಬಾಳ್ಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಲಿ ತೆದ್ನಾ,  
ತುಂವೆ ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್ನ್ ಮೋಗ್ ದಿಲೊಯ್..ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ಲಿ...

ಮಾಂಯ್ ಹಾಂವೆ ಜಿವಿತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಮೇಟ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ..
ತುಂವೆ ಮ್ಹಕಾ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿಲೊ..ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಉಬಿ ರಾವ್ಲಿ...
ಮಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ..
ತುಂ ಮೊಸ್ತು ಖುಶಿ ಪಾವ್ಲಿಯ್ .ಹಾಂವ್ ಸಂಸಾರ್ ದೆಖೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ..

ಮಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ..
ತುಂವೆ ಗೊಡ್ಶಿ ಭುತಿಂ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲಿಯ್ ಹಾಂವ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲಿಂ..
ತುಂವೆ ಎಕಚ್ಚ್ ಎಕ್ ಕಾಪಾಡ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ..
ಮ್ಹಕಾ ರಂಗಾಳ್ ವಸ್ತುರಾನಿಂ ನೆಟಯ್ಲೆಯ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ಪೊರ್ ಸೊಬ್ಲಿಂ...

ಮಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪೊಡ್ತಾನಾ..
ಆಲ್ಯಾ-ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಮೊಜಿ ಸೆವಾ ಕೆಲಿಯ್ ಹಾಂವ್ ಬೊರಿ ಜಾಲಿ..
ತರ್ನಾಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಕುಡಿಂತ್ ಫುಲ್ತಾನಾ..
ತುಂವೆ ಮ್ಹಕಾ ಶೆಗುಣ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಮ್ಜಾಲಿಂ...

ಮಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಲೆಜಿಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ..
ತುಂವೆ ಘೊಳೊನ್ ಮಜೆ ಫೀಸ್ ಬಾಂದ್ಲೆಯ್..ಹಾಂವೆ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್ಲಿ..
ಮಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ..
ತುಂವೆ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊಯ್..ಹಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ..

ಮಾಂಯ್ ಮಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಬಳಾ ದಿಸಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾo ದೀಂವ್ಕ್ ತುಂ ಇಗರ್ಜೆoತ್ ರಾಕ್ತಾನಾ...
ಹಾಂವ್ ಇಶ್ಟಿಣ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿ.
ಮಾಂಯ್ ತುಂ ಆತಾ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ..
ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮಜಿ ಖಬರ್ ಘೆತಾಯ್..

ಮಜೆ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಒಪುನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ..
ಮಜೆಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಪೇಕ್ಶಿನಾಯ್, ವಿಚಾರ್ಲೆನಾಂಯ್..

ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ..ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ..
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿವ್ಯಾಂ..ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಯಾo..
ತಿಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ಯಾo
ಕೆದಿಂಚ್ ತಿಕಾ ದುಕಯ್ನಾಸ್ತಾ..ತಿಚೆ ಜಿವಿತ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ಯಾo.

***********
ವೀಣಾ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೊ, ಮುಂಬಯಿ.

No comments

Powered by Blogger.