128. ಫೇಸ್-ಬೂಕ್:-

ತ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ, ಗಾಯೆಚೆ ದೂದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಅಸಾ, ತೊಟಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಅನಿಂ ಪೊಪ್ಲಾ ವಿಚುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಅತ್ತಾ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆ, ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹೊ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ತ್ಯಾ ಫೇಸ್-ಬೂಕಾರ್ ಬಸ್ಲೊಲೊ ಅನಿಕೀ ಉಟಾನಾಮೂ..!!!!! ತ್ಯಾ ಫೇಸ್-ಬುಕಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಉಜೊ ದಿಜೆ!!!! ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮರ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಉಲೆಯ್ಲೆ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ್ ಮ್ಹಕಾ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೆಜಾರ್ಚಿ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯ್ ದೂದ್ ವರೊಂಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಘರಾ ಅಯ್ಲೆಲಿ ಕಿತೆಂ ಗಲಾಟೊ ಅಯ್ಕಾತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತೀಳ್ನ್ ತೀಳ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಯೆತಲ್ಯಾ ಬರಿ ಯೇಂವ್ನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಜಲಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆ ಜಲ್ ಪೆಟ್ಚೆ ಪೆಟ್ನೆ ದಂಟೊಣ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಅಸ್ಲಿ....!!! ತಿಕಾ ದೂದ್ ದಿತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ತಿಚ್ ಫೇಸ್-ಬುಕಾಚಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಥಾಂವ್ನ್...!!!!

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೊಣ್ಣ್ (ಒಗ್ಗಾರಣೆ) ದಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ, ವ್ಹಯ್...ವ್ಹಯ್.. ಪಯ್ಲೆ ಅಮ್ಗೇರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಗ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಬೂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ...ಅತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಧುವ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಬೊಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಫೇಸ್-ಬುಕಾರ್!!! ರಾಣ್ಣಿಚೊ ಗೊಬೊರ್ ಕಾಡ್ ಗೊ, ತಿ ಅಯ್ದನಾ ದುಂವ್ಕ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಬೊಬಾಟ್ ಗಾಲ್ಯಾರಿ ಅತ್ತಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಏಕ್ ಅಯ್ಕಾತಾ!!!!!..... ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿಶಿನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ವಯ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ....ಮೊಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಬಿಡಿಯಾಂಚೊ ಪಾಸ್ ಬೂಕ್ ಅನಿಂ ಪಪ್ಪಾನ್ ಬೆಂಕಾಚೊ ಪಾಸ್ ಬೂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಪಳಂವ್ಚೆ ಅಸ್ಲೆ..ಸ್ಟೆಟಾಸ್ ಚಕ್ಕ್ ಕರುಂಕ್...!!!!! ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಫೇಸ್ ಬೂಕ್ ಸ್ಟೆಟಾಸ್ ಬರಂವ್ಛೆ ಅನಿಂ ಚಕ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಸದಾ೦ಚೆ೦ ಜಾಲಾ೦. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕೊಣೆ ಪುಣಿ೦ ಪುನೆ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬೂಕಾಕ್ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೆ ತರ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾತಿ.....!!!!!!!!! ಮುಳ್ಳೆಂ ಅಯ್ಕೊನ್ ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್ ಅಮ್ಗೆರಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ತ್ ...ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯ್ ಶೀದಾ ದೂದ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲಿ, ಅನಿಂ ಅಮ್ಚೆಂ ಭಿತೆರ್ ಗೆಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್ ಗಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾ....!!!!! ಉಜೊ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಭ್ ಗೀ? ದೆಕುನ್ ಚ್ಚ್ ತ್ಯಾ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕೆರ್ಬರ್ಗಾನ್ ಹೊ ಫೇಸ್ ಬೂಕ್ ಕಾಗ್ದಾ ರುಪಾರ್ ದಿನಾಶೆ ಕಂಪ್ಯುಟರಾರ್ ದಿಲಾ. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಅನಿಂ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕೆರ್ಬರ್ಗಾಕ್ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಉಭಾರೆ೦ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಸಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕಾನ್ ಏಕ್ ವಡ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್. ಬಾಪಯ್-ಪುತಾಚೊ (ದುವೆಚೊ) ಸಂಬಂಧ್, ಅವಯ್- ದುವೆಚೊ (ಪುತಾಚೊ), ಮಾಂಯ್-ಸುನೆಚೊ (ಜಾವ್ಯಾಂಚೊ) ಮಾವ್ಲ್ಯಾ-ಬಾಚ್ಯಾಚೊ, ಬಪ್ಪು-ಪುತ್ಯ್ನಾಂಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್-ಬುಕಾರ್ "ಪ್ರೆಂಡ್" ಮುಳ್ಳೊ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಲಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ, ಹಾಸ್ಚೆ೦ಗೀ ಯಾ ರಡ್ಚೆಂಗಿ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಳನಾ. ಮಾವ್ಶಿ, ಅಕಯ್, ವಡ್ಲಿ-ಮಾಂಯ್, ದಟ್ಟು, ಬಾಯ್, ವೊನಿ, ಬಾವೊಜಿ, ದೇರ್, ಬಾವೊಜ್, ಯೇನ್, ಮಾಂವ್-ಮಾಂಯ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್-ಬುಕಾರ್.

ತೆಂ ಪುರಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಘೊವಾಚೊ ಅನಿಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್-ಬುಕಾನ್ ಪ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಬದ್ಲಿಲಾ.....!!!! ಸೆಜಾರ್ಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್-ಬುಕಾರ್ ನಕ್ಲಿ ಐಡಿ ಕರ್ನ್, ಫ್ರೆ೦ಡ್ ಜಾ೦ವ್ನ್, ಏಕ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾ೦!!!. ವಳೊಕ್ ಅಸೊಂದಿ ನಾ ಅಸೊಂ, ದೊಳ್ಯಾನಿ೦ ಪಳಂವ್ದಿ, ನಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಪುಣ್ ಫೇಸ್-ಬೂಕಾರ್ ಪ್ರೆಂಡ್....!!!!

ತರ್ ಇಸ್ಟ್ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಗೀ (ಕೋಣ್ ಇಸ್ಟಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಸಯ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ತೊ ಖರೊ ಇಸ್ಟ್) ಖಂಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ. ಆಸ್ಸೊ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬೂಕಾಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊ೦ ಇಸ್ಟಾ೦ ಮ್ಹಧೆ೦ ಕಶೆ೦ ವಾ೦ಟುನ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್!!! ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್-ಬುಕಾರ್ ಫ್ರೆ೦ಡ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ೦, ಸಕ್ಕಡ್ ಖರೆ ಇಸ್ಟ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಫಸ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಪರತ್ ಜಾಗಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ನಾ೦! ಅಸ್ ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಖರೆ ಇಸ್ಟ್-ಯಿ ನ್ಹಂಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಬೊರೆಂ ಕರ್ನ್ ಉಲೊವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬೂಕಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಫಸೊನ್ ಪಡುಲ್ಲೆ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್, ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡೊನ್ ಘೆತುಲ್ಲೆಯ್ ದಾಕ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ಕಿತೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಆನಾಹುತಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್, ಜಾತಾತ್ ಆನಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ಚ್ಹ್ ಜಣಾ೦.

ಎಕ್ಲೊ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಳೆ೦ವ್ನ್, ಪೊಟಾಂತ್ ವಾಯ್ ಉಟ್ತಾ ಆನಿ೦ ಹಿ ವಾಯ್ ನ೦ಜಿ ಜಾ೦ವ್ನ್, ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ವಿಕಾಳ್ ವಾರೆ೦ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾತಾ. ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣಿ ಕರ್ನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬೊರೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಚಿ೦ತೆಲ್ಯಾ೦ಚೆ ಮೂಳ್ ಉಸ್ತುನ್, ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಮೆಳ್ತಾಗಿ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸೊಧುನ್, ಅನಿಂ ಜರ್ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಕರುನ್, ನಕ್ಲಿ ಐಡಿ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣಿ ತಾಕಾ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಚೆ ಪ್ರಯಾತನ್ ಫೇಸ್-ಬುಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ೦ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಕ್ಡಾ೦ಕೀ ಸದಾ೦ಚ್ಹ್ ಫೇಸ್ ಬೂಕ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್ ಬಸ್ಚೆ೦ ಭಾಗ್ ಮೆಳಾನಾ೦, ಆನಿ೦ ಹಿ೦ ಮನ್ಶಾ೦ ಆಪ್ರೂಪ್ ಫೇಸ್ ಬೂಕ್ ಉಕ್ತೊ ಕರ್ನ್, ಆಸಲೆ೦ ಕಿತೆ೦ಯ್ ತರೀ ವಾಚು೦ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ೦ ತರ್... ವ್ಹಯ್ ಗಿ ಸಾಯ್ಬಾ, ತೊ ಆಸಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಗಿ... ತೆ೦ ತಸಲೆ೦ ಚೆಡು೦ಗೀ ಮ್ಹುಣ್ ಸತ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. ಫೇಸ್ ಬೂಕಾರ್ ದೆವಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಘಾಲ್ತಾನಾ೦, ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ೦, ತೊ ಭಾಗೆವ೦ತಾ ಪರಿ೦ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಾತ್.

ಪೇಸ್ ಬೂಕ್ ಮಾಗ್ಣಿ೦-ದೆವಾಸ್ಪೊಣ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ನ೦ಯ್, ಮ್ಹುಣ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಯ್ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆಸಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಬಾಪಾ ತುಂ ಭೊಗೊಸ್!!!! ಆನಿ೦ ಥೊಡಿ೦ ದೆವಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾನಾ೦, ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿ೦, ಪೊಸ್ಟಿ೦ಗಾಕ್ ಸೆಕು೦ಡಾನಿ೦ ಲೈಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ೦ಯ್ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಯ್...!!! ಕಿತ್ಲೆ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಸೊಶಿಯಾಲ್ ನೆಟ್ಟ್-ವರ್ಕ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಸೊಶಿಯಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಧೆಂ ನೆಟ್ಟ್ ಅಸ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಬರ್ಕಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂ. ಸಾಳಿಯೊ ನೆಟ್ಟ್ ಸಜಾ೦ವ್ನ್ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಬಸಾನಾ೦. ಅಶೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಹೊ ಫೇಸ್ ಬೂಕಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಯ್ದೊ ನಾಂಗಿ???

ರಾವ್ ರಾವ್.. ಇಲ್ಲೆ೦ ಸಮಧಾನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ. ತಿ ವಿಶಯ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦, ಹಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ಯೇತ್ ಮುಳ್ಳೇಂ ಪಳೊಂವ್ಯಾಂ....!!!!! ಮೊಸ್ತು ಜಣಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಅಯ್ಕಾಲಾಂ ಕಾಲೆಂ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಬಜಿ ಬೋರ್ ಜಾತಾ ಅತಾಂ ಮ್ಹುಣೊನ್....!!!!! ವ್ಹಯ್ ಸಗ್ಲೊ ದೀಸ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೋರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆ ಅನಿಂ ಕಾಲೆಂ...!!!!ತೆಂ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಖಂಚಿ ವಿಶಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಶೆಂಚ್ಹ್...!!!!!ಹಳ್ತ್-ಮೀತ್ ಸಾ೦ಬಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಬೊರ್ಯೊ!!!!!!! ಅದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ವಯ್ರ್ ಪದ್ವಾರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಅನಿಂ ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೋರ್ ಜಾವ್ನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಾಂಯ್ಚಿ ದೊರಿ ತುಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಜಾತ್ರೆ ಅಸೊನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ನೀದ್ ಪಡನಾತ್ಲಿ...ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ಮೀತ್.

ಫೇಸ್-ಬುಕಾ ವರ್ವಿ ಮೊಸ್ತು ಬರೆಪಣ್ ಜಾಲಾಂ, ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಹಾತೆರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಬಲಿಸ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾಲಾ ಫೇಸ್-ಬುಕಾ ವರ್ವಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಾಕ್, ನೈಟಾಂ, ಹಾಚಿ ಖಬರ್ ಖಿಣಾಂ ಭಿತಾರ್ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಪಾಚರುನ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಾಯ್ಲಾ ಫೇಸ್-ಬುಕಾನ್. ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಯ್ತ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿ ಮ್ಹುಖಾಂತರ್ ಫೇಸ್-ಬುಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಖಂಚಾ೦ತಿಯ್ ಉಣಿ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಬಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ತರ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಬೊರೆ೦ ಅನಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಅಸಾ ಮುಳ್ಳೆ ಗಮನಾಂತ್ ದವೊರುನ್, ವಾಯ್ಟ್ ಅನಿಂ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಪಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಬೊರೆಂ ಗಟ್ಟ್ ದರ್ನ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಹ್, ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಿಶ್ಟ್ ವೇಳ್ ನಮಿಯಾರ್ನ್, ಲೈಕ್ (LIKE) ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಅನ್-ಲೈಕ್ (UNLIKE) ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾಕಿ ಬೊರೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ದುಸ್ರೆ೦ ನಾ. 

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಅಮಿಂ ಪಳಯ್ತಾಂವ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬದ್ಲವಣ್ ಜಾತೆ ಅಸಾ, ಪ್ರೈವೆಸಿ ಮೊಸ್ತು ಚಡ್ ದಿಸ್ತಾ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಅಮಿಂ ಇಸ್ಟಾಂಕ್ ಕುಡ್ಸಿತಾನಾ ವೊಳೊಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ನಕ್ಲಿ ಐಡಿ ಪಾರ್ಕುನ್, ಇಸ್ಟಾಂಕ್ ಕುಡ್ಸುಂಚೆ ಸಾಲ್ವಾಸಾವಾಂಚಿ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಮುಣ್ಯೆತ್. ಮೆಸೇಜ್, ಚ್ಯಾಟ್, ಪೊಕ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್ ಅಯ್ಲಾಂ. ಅನಿಂ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಪಂಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ... ಅಖ್ರೇಕ್ ಕಿಲ್ಲ್ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ...ಅಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಪುರೊ ಹೊ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ !!!

(ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ (2011) ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ಫೇಸ್-ಬೂಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾಚಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಹೆಂ ಲಿಕ್ಣೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ)
******
ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ದೋಹಾ ಖತಾರ್.

No comments

Powered by Blogger.