129. ಆದ್ಲೊ ರೋಸ್....ಬಾರಾ ಸರೊನ್ ತೆರಾ ಲಾಗ್ಲಿಂ
ವಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಡ್ಲಿಂ
ಮಾಂಯ್ ಬಾಬಾಕ್ ಖಂತ್ ಚಡ್ಲಿ
ಗುರ್ಕಾರಮಾನ್ ಸೈರಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ...

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ
ಮೆಳ್ಳೊ ಮಾನಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್, ಘೆವ್ನ್ ಪಾನ್ಪೊಡ್ ಹಾತಿಂ
ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್, ಉಲವ್ನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದೋತಿಚಿ ಪೊತಿ
ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಮುಳಾರ್ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ ವಾತಿ...

ಲಗ್ನಾಕ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಲೆಚ್ಚ್ ಕೊರ್ಪೊ ಆನಿ ಲೊನ್ಚ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಿ
ತಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಗಾಲುಂಕ್ ಮಾಡಿಯೊ ಸೊದ್ತಾತ್ ಸೆಜಾರಿ
ನವೊ ಕೊಲು, ವೊನೊದಿಂಕ್ ಸುನೊ, ಜಲಾಕ್ ಶೆಣಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ
ವೊವ್ಳಿಕ್ ಸಾಂಗೊಕ್ ಗೆಲೆ ಪಾಯಾಂಚ್ಯೊ ವನೊ ಜರ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರಿ...

ನೊವ್ರ್ಯಾ ಘರಾ ಉಬೊ ಜಾಲಾ ಮಾಟೊವ್ ಆನಿ ರೊಸೊ
ಸುಂಬಾ ದೊರಾನಿ ಅಂರ್ದುನ್ ಸೊಬ್ತಾ ಪಳೆ ಕಸೊ
ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮನ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಹಾಸೊ
ವೊಕ್ಲೆಕ್ ಚಿಂತುನ್ ನೊವ್ರೊ ಜಾಲಾ ಅರ್ದೊ ಪಿಸೊ...

ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಯ್ರಿ ದಯ್ರಿಂ ಹಾಜರ್
ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುದರ್ಸುಂಕ್ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಮುಕಾರ್
ವೊಜಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊ ಬೆಂಡಾ ವಾಜ್ಪಾರ್
ವೊವ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್, ಸೊರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಳನ್ ಲಕ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್...

ನಾರ್ಲ್ ಬೆತ್ಲೆ, ಕುವಾಳೆ ಶಿಂದ್ಲೆ, ರೊಸ್ಯಾಂತ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೊ ಸುವಾದ್
ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಳೆನ್ ವಟಯ್ತಾ ರಾಂದ್ಪಿಣ್ ಫಾಮಾದ್
ಹೆಣೆಂ ಮಾಟೊವ್ ತೆಣೆಂ ಪೊಳೊವ್
ಕೊರ್ಪೊ ಗಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಳೆಂ ಶಿಜ್ತಾ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಲಾಂಕ್ಡಾಂಚೊ ಜಳೊವ್...

ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ವ್ಹಳ್ಳೊ ಸೊರ್ಯಾ-ಸುರೆಚೊ ವ್ಹಾಳೊ
ಪದಾಂಚಿ ರಾಸ್, ರೊಸ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಮಳ್ತಾ ಕುವಾಳೊ
ಬ್ರಾಸ್ ಬೆಂಡಾಚೆ ಯೆಣೆಂ, ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಚಡ್ಲೆಂ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ
ಪೊಲ್ಕಾ ನಾಚ್, ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚ್ ವಾವಾ ಕಿತೆಂ ಹೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ..

ಪೆಟ್ತಾತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್, ದಾದ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಟಾಯ್ಟ್
ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಮಾಗ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್
ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಥಕ್ ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸೀದಾ ಘರಾ ರೈಟ್
ಬೆಂಡಾ ಸಂಗಿ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ ನಾಚ್ ಸಗ್ಳಿ ನಾಯ್ಟ್...
*****************

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊಂತೆರೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್.

No comments

Powered by Blogger.