130. ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಯಾ...ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಘರ್ಚೆ೦, ದಾವೆ೦ತ್ ಶಿಕ್ಛೆ೦ ತೆ೦ ಮೆಘನಾ ಸಾರೊಡ್
ಸಕಾಳಿ೦ ಉಟೊನ್ ಮಾಡಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦ ವೊರೊಡ್

ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಗ೦ಗೂ ಬಾಯೆಚಿ ಪಡ್ಲಿ ಹಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್
ಎಕಾಚ್ಚ್ ಪರಾ ಚಿ೦ತಿನಾಸ್ತಾ೦ ಜಾಲಿ ತಿ ರಾಗಿಷ್ಟ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸು೦ದ್ರಮ್ಮ ಕಡೆನ್ ಸಾ೦ಗೊವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಕಾಣಿ೦
ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಸ೦ಗ್ತಾ೦, ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗಿನಕಾ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚಿ೦ ನಾ೦ತ್ ತಿ೦ ಕೊಣಿ೦

ಕಿತೆ೦ ಮುಣ್ತಾಯಿ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್ಗಿ ತು೦, ತ್ಯಾ ಮೆಘನಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಹ೦ಕಾರ್
ಪ್ರಾಯ್ ಬೊರುನಾ, ದಾವಿ ಮುಗ್ದೊವ್ನಾ ಅತಾ೦ಚ್ಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಗುರ್ವಾರ್

ಸು೦ದ್ರಮ್ಮ ಮುಣ್ತಾ ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತಿನಾ, ತೆ೦ ತಸ್ಲೆ೦ ಮುಣ್ ಚೆಡು೦
ಗ೦ಗೂ ಬಾಯಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾ ಹಾವೆ೦ ಖುದ್ದ್ ಪಳಯ್ಲಾ೦, ವೊ೦ಕ್ತಾಲೆ೦ ತೆ೦ ಕೊಡು ಕೊಡು

ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲಿ ಸು೦ದ್ರಮ್ಮ ತಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘರಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ತಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಘರಾಕ್
ಉತ್ರಾ೦ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ಗಾ೦ವ್ ಬೊಂವೊನ್, ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾಕ್

ವಿಚಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಗಾ೦ವ್ಚೊ ಪಟೆಲ್, ಪಾವ್ಲೊ ಸಾರೊಡ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್
ಕುಟ್ಮಾಚಾನಿ ವ೦ದನ್ ಕೆಲೆ೦, ಅಪ್ಡುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾ೦ಕ್

ಮೆಘನಾ ರಡೊನ್ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಮುಣಾಲೆ೦, ಹಾ೦ವ್ ಚೂಕಿದಾರ್ ನಯ್೦ ಅಣ್ಣಾ
ಬೆಶ್ಟೆ೦ಚ್ಚ್ ಮುಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ತೆ೦ ನೆಣಾ೦

ತವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಅಯ್ಲೊ, ಪಟೆಲಾಕ್ ಸಮ್ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಸೆಜಾರ್ಚೊ ಪೆದ್ರು ಮೊಗಾಳ್
ಬಿರ್ಮತ್ ಚೆಡು೦ ವೊರೊಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅಸ್ಲೆ೦, ನಿತಳ್ ಕರ್ತನಾ ಅಗ್ರು೦ಬರುಲ್ಲೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಜಿಬೆ-ಮುಳ್

ಇಷ್ಟಾ ಮುಜ್ಯಾ ದುಬಾವಾ೦ತ್ ತುಜ್ಯಾ ಖಬ್ರೊ ಕರು೦ಕ್ ವಚನಾಕ
ಮೊಗ್-ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ೦ ಮದೆ೦ ವಿಕಾಳ್ ಭಿ೦ ತು೦ ವೊ೦ಪಿನಕಾ

("ಖಬ್ರೊ ಕರ್ಚೆ೦ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೊರೆ೦ ನಯ್. ತಾ೦ತುನಿ ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೆ೦ತ್ ಖಬ್ರೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ತ್ಯಾ ಮುನ್ಶಾಚೆ೦ ನಾ೦ವಚ್ಚ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಅನಿ೦ ಹೆ೦ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾ೦ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.")

************

ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದುಬಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.