131. ಮಾಸ್ಳೆಚೆ೦ ರುದಾನ್:

ಪಾವ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ರಜೆರ್ ಘೆ೦ವ್ನ್ ಗರಿ ತ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್,
ಭದ್ರತೆಕ್ ಬೊಸ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ವಿಶಾಲ್ ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್,
ನಕ್ಕುರ್ ಶಿರ್ಕಾ೦ವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಉಡೊ೦ಕ್ ದರ್ಯಾ ಉದ್ಕಾರ್,
ಹಾತ್ ಪಾಟಿ೦ ಕಾಡ್ಲೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾರ್.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಮ್ಹಕಾ ಕೊಣಾಚೊಗೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ತಾಳೊ,
ಭಿಯಾ೦ನ್ ಹಿಶಿನ್ ತಿಶಿನ್ ಗು೦ವ್ದಾಯ್ಲೊ ಮೊಜೊ ದೊಳೊ,
ದೀಸ್ಟ್ ಗೆಲಿ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಪಳೆ೦ವ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ಆಜಾಪ್ ಭಗ್ಲೆ೦,
ಮಾಸ್ಳಿ ಏಕ್, ವಿಶಾಲ್ ದರ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಉಲೈತಾಲಿ ದೆಕ್ಲೆ೦.

ಮೊಜಿ೦ ದೂಖಾ೦ ತುಕಾ ದಿಸಾನಾ೦ತ್ ದರ್ಯಾ,
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಆಸಾ೦ ತುಜ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಭಿತರ್,
ದರ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಮುಣಾ, ದೂಕ್ ತುಜೆ೦ ಕಳ್ತಾ,
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತು೦ ಆಸಾಯ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್.

ರಾಕ್ ತು೦ ಮ್ಹಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮೊನಿಸ್ ಗರಿ,
ಭಿಯೆನಾಕಾ ರಾಕ್ತಾ೦ ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಮೊರಾಸರಿ,
ತು೦ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾ೦ವ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಮೊರ್ತಾ೦,
ದರ್ಯೊ ಮುಣಾ ಮಾಸ್ಳೆ ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ರಾಕ್ತಾ೦.

ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಸ೦ಭಾಶಣ್ ದರ್ಯಾ ಕಡೆನ್,
ಭಿರ್ಮೊತೆನ್ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ಲೆ೦ ಮೊಜೆ೦ ದುಖಾನ್,
ಮೊನಿಸ್ ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತಿನಾ೦ ಹೆರಾ೦ಚೆ ರುದಾನ್,
ಗರಿ ಉಡಾ೦ವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ಘರಾ ಕುಶಿನ್.

ಸಾ೦ಜೆರ್ ಹಾಡುಲ್ಲಿ ವಡ್ ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಮ್ಗೆರ್,
ಮಾಮ್ಮಿ ಮಾಸಾಲೊ ವಾಟ್ತಾಲಿ ಗ್ರಾ೦ಯ್ಡಾರಾರ್,
ಮಾಸ್ಳಿ ಪೊತ್ಯಾ೦ತ್ಲಿ ಕಾಡ್ಣ್ ದವರ್ಲಿ ಏಕಾ ತೊಪ್ಲ್ಯಾರ್,
ಮಾಸ್ಳಿ ಪೊಳೊ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಮೊಜ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾರ್.

ಭಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ಮೊಜಿ ತು೦ ಸಕಾಳಿ೦,
ಆತಾ೦ ಗಾಲೆ೦ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ವೊಡ್ಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಿ೦,
ಜೀವ್ ಮೊಜೊ ಉಬೊನ್ ವೆತಾ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್,
ಖಾ೦ವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾ ಭಾಜುನ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಾಯ್ಲಿರ್
********

ಜೊವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ - ದುಬಾಯ್:

No comments

Powered by Blogger.