133. ಬೊಟಾಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕೊಯ್ತಿ ಲಾಗೊನ್ ಬೊಟಾಕ್ ಲಾನ್ ಕಾತ್ರೊ ಪಡ್ಲೊ. ರಗತ್ ಪುಸುನ್, ಬೆ೦ಡೆಜ್ ಘಾಲಿ. ಪಪ್ಪ ಮುಣಾಲೊ " ಆತಾ೦ ದುಬೈ ಮೆಡಿಕಲ್ STRICT ಅಸಾ, ಕೊಡ್ಯಾಳಾ೦ತ್ ಬೊರಿ ವಡ್ಲಿ ಅಸ್ಪತ್ರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ, ಥ೦ಯ್ ವಚೊನ್ ದಾಕಯ್. ಹಾ೦ವೆ೦ ನಾಕಾ ಮುಣೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಜೆಸ್ಸಿಬಾಯೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಉಡ್ಪಿ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಸ್ ಧರ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಚಿ ವಾಟ್ ದರ್ಲಿ. ಹ೦ಪನ್ ಕಟ್ಟಾ ದೆ೦ವೊನ್ ವಯ್ರ್ ಪಳಯ್ಲೆ೦, ಮಲ್ಟೀ ಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ಅಸ್ಪೊತ್ರ್ ಮ್ಹುಣ್, ಅಸ್ಪೊತ್ರೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಬೊರೈಲಾ೦ ತ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಾಳ್ಯೆಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗಾರ್. ಏಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮ೦ಗ್ಲೂರಾ೦ತ್ ಪ೦ಡಿತ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನಿ೦ ದವಾಖಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಕಾ ಅಜ್ ಹೊ ಆಜ್ ಏಕ್ ನವೊ ಅನುಭವ್.

                                                                       (ಪಿಂತುರ್  ಗುಗುಲ್)
ತ್ಯಾ A.C. ಚ್ಯಾ ಥ೦ಡ್ ಹವ್ಯಾ ಸವೆ೦ ಅಸ್ಪೊತ್ರೆಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾ೦ಯ್ ತೆ೦ಕ್ಲೊ. ಹಿ ಅಸ್ಪೊತ್ರ್ ಗಿ ಯಾ ಚುಕೊನ್ ಲಕ್ಸೂರಿ ಹೊಟೆಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಾ೦ಗಿ ಮ್ಹುಣ್ ಪಳಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ "Welcome, Good Morning Sir and Madam" ಸೊಭಿತ್ತ್ ಹಾಸ್ಯಾ ಸವೆ೦ ಏಕ್ ಸು೦ದರ್ ರಿಶೆಪ್ಶಾನಿಸ್ಟಾನ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಅಸಾಗೀ? ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆ೦ ಹಾ೦ವೆ. "ಅಸ್ಪೊತ್ರೆ೦ತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅನಿ೦ ಕೋಣ್ ಅಸ್ತಾ?" ಸವಾಲಾಕ್ ಪಾಟಿ ಸವಾಲ್ ಅಯ್ಲೆ೦ ಅನ್ಯೆಕಾ ರಿಸೆಪ್ಶಾನಿಸ್ಟಾ ಥಾ೦ವ್ನ್.

"ಪಿಡೊ ಕಾತಾರ್ತಾನಾ ಕೊಯ್ತಿ ಚುಕೊನ್, ಮ೦ಡ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಕಾತ್ರೊ ಪಡ್ಲಾ, ವೊಕಾತ್ ವೊರು೦ಕ್ ಉಡ್ಪಿ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಅಯ್ಲಾ೦" ಮೊಜೆ ರುದಾನ್ ಕೆಲೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦. ದೆಗೆರ್ ಚ್ ರೆಜಿಸ್ಟಾರ್ ಬೂಕ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್ ಅಸುಲ್ಲೆ೦ ನರ್ಸ್, ನಾ೦ವ್ ದಾಕಾಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆ೦ ವಿಚಾರಿ " ಖ೦ಯ್ ಅಸ್ಚೆ೦ ತುಮಿ೦? ದುಬೈ, ಲ೦ಡಾನ್, ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಸ್ಟ್ರೆಲಿಯಾ, ಭಾಹ್ರೈನ್, ಕತಾರ್ ಯಾ ಘಟಾರ್? "ಹಾಕಾ ಅನಿ೦ ಮೊಜ್ಯಾ ಮ೦ಡ್ಯಾ ಬೊಟಾಚ್ಯಾ ಕಾತ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ತರೀ ಸ೦ಬ೦ಧ್ ಅಸಾಗಿ ಮ್ಹುಣ್, ವಿಚಾರು೦ಕ್ ಚಿ೦ತಾನಾ, ಜೆಸ್ಸಿಬಾಯೆನ್, ಹಾ೦ವ್ ದುಬೈ ಅಸಾ೦ ಮುಣ್ ಬಡಾಯ್ ಕೊಚ್ಹುನ್ ಜಾಲಿ.

ಹೆ೦ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦ಚ್ ನರ್ಸ್ ಮ್ಹುಣಾಲಿ "Fallow Me" ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾವುತ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಹಾ೦ವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊ೦. ವೆಲೆ೦ ಮಕಾ Room no.1 ಕ್. ರಗ್ತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಕೆಲಿ ಥ೦ಯ್.  Room no.2 ವರ್ನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಕರಯ್ಲೊ. ಮುಕಾರ್ Room no.3 ಬೊಟಾಚೊ ಎಕ್ಸ್ ರೆ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಮುಣಾಲಿ. ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಬೊಸೊನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆ ಮಿಶಿನಾಕ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಆತಾ೦ ಅಪೊ೦ವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲಿ Room no 4 ಕ್. ಮ್ಹುಣಾಲಿ೦ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೂಡಿಚೆ೦ ಸ್ಕಾನಿ೦ಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್.

ಬೊಟಾಚ್ಯಾ ಕಾತ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆ೦ ಸ್ಕಾನಿ೦ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮುಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜವಾಬ್ ಮೆಳ್ಳಿ, ಬೊಟಾಚ್ಯಾ ಶಿರಿ ಥಾ೦ವ್ನ್, ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಖ೦ಚ್ಯಾ ಖ೦ಚ್ಯಾ ಶಿರಾ೦ಕ್ ದೂಕ್ ವಾವ್ಲ್ಯಾ ಮುಣ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚಿ ಘರ್ಜ್, ನಿದೆ ಹಾ೦ಗಾ, ತುಜಿ ಕೂಡ್ ಮಿಶಿನಾ೦ ಪ೦ದಾ ದಾಡ್ತಾ೦ವ್. ಮ೦ಡೋ ಹಾಲೊ೦ವ್ನ್ ಪಡ್ಲೊ ಉದಾರೊ೦. ಹಾಡ್ಣ್ ಉಬೆ೦ ಕೆಲೆ೦ ಅತಾ೦ Room No.5 ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್. ಅಯ್ಲೊ ಖ೦ಯ್ ನಾತುಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಮಾಕಾ. ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ತ್ಯಾ ನರ್ಸಾಕ್  "ಏಕಾ ಬೊಟಾಚ್ಯಾ ಕತ್ರ್ಯಾಕ್ ಏದೊ ವಡ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾ೦ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡಾಯ್ತಾಯ್? ಅನಿ೦ ಕಿತ್ಲಿ೦ ರೂಮಾ೦ ದಾಕೈತಾಯ್? " ಶಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಮುಣಾಲಿ ತಿ ನರ್ಸ್, "ಚೆಕ್ ಅಪ್ ಪೂರಾ ಜಾಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಅತಾ೦ ಶೀದಾ ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗ್ಗಿ೦". ಸಮಧಾನೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಹಾ೦ವೆ೦
.
Room No.5 ದಾಕ್ತೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಿಚೊ. ಇಲ್ಲೆ೦ ತಪಾನಣ್ ಕರ್ನ್, ಮುಕಾರ್ ದಾಡ್ಲೆ೦. Room no.6 ಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಹಾತಾಚೊ. ಹಾತ್ ಪರೀಕ್ಶಾ ಕರ್ನ್, Room No. 7 ಕ್ ದಾಡ್ಲೆ೦. ತೊ ಕಿಳಿ೦ಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್. ಹಾತಾಚೆ ಕಿಳಿ ಚೆಕ್ ಕರ್ನ್, Room No. 8 ಕ್ ದಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹೊ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್. ಮೊಜ್ಯಾ ಮ೦ಡ್ಯಾ ಬೊಟಾಚೆ೦ ಬೆ೦ಡೇಜ್ ಕಾಡ್ಣ್, ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ " ಬೊರಿ ಕೊಯ್ತಿಗೀ, ಯಾ ಬಡ್ಡ್ ಕೊಯ್ತಿ? " ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾ೦ವೆ೦" ಸಾ೦ತೆ೦ತ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ತಿ, ಪಯ್ಲೆ೦ ಗೊತ್ತು ಅಸುಲ್ಲೆ೦ ತರ್, ಯೆತಾನಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಹಾಡ್ಣ್ ಯೆತಾ೦ ಅಸುಲ್ಲೊ೦" ನರ್ಸಾಕ್ ತಾಣೆ೦ ದೋನ್ ಇ೦ಜೆಕ್ಸಾನ್ ಅನಿ೦ ಚಾರ್ ಮಾತ್ರಿ೦ ದೀ೦ವ್ಕ್ ತಾಕೀದ್ ದೀ೦ವ್ನ್ , ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹುಣಾಲೊ" ಭಿಯೆಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ದೋನ್ ದೀಸ್ ಸೊಡ್ಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚೆಕಾಪ್ ಅಸಾ. ಚುಕಾನಾಕಾ"
ಪಾಟಿ೦ ಅಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಣ್, ಉಬೆ೦ ಕೆಲೆ೦, ಬಿಲ್ಲಿ೦ಗ್ ಸೆಕ್ಶಾನಾರ್. ಅಯ್ಲೆ೦ ಬಿಲ್ಲ್. ಪೂರಾ ಪರೀಕ್ಶೆ ಅನಿ೦ ದಾಕ್ತೆರಾಚೆ ಮೆಳೋ೦ವ್ನ್ Rs.5050. ಬಿಲ್ಲ್ ಪಳ೦ವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಅಯ್ಲೊ. ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ೦ ದೊಳೆ ದಾ೦ಪುನ್ ಪೊಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್, ಬಾಯೆಕ್ ಮ್ಹುಳೆ೦" ಪೂರಾ ಜಾಲೆ೦ ಅಮಿ೦ ಅನಿ೦ ಚಲ್ಯಾ೦. ಅಸ್ಪೊತ್ರೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾ೦ಯ್ ತೆ೦ಕ್ತಾನಾ೦, "Thank You, Visit Again " ತ್ಯಾಚ್ ರಿಸೆಪ್ಸಾನಿಸ್ಟ್ ಚಲಿಯೆ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಪೊರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊ.
ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ ಆತಾ೦ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ಪೊಯ್ಶೆ ಉರುಲ್ಲೆ೦. ಬಾಯ್ ಮ್ಹುಣಾಲಿ " ಹ್ಯಾ ಅಸ್ಪೊತ್ರೆಚ್ಯಾ ಕೆ೦ಟಿನಾ೦ತ್ ನಸ್ಟೊ ಬೊರೊ ಮೆಳ್ತಾ, ಅಮಿ೦ ಹಾ೦ಗಾಚ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಖಾ೦ವ್ನ್ ಯಾ೦"  ಬಾಯೆಕ್ ಮ್ಹುಳೆ೦, "ಮ್ಹಕಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಖಾಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಅಮಿ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಡಾ ಆ೦ಗ್ದಿ ಥಾಂವ್ನ್ ಚಪ್ಪೊ ಗೊಳಿಸೊಡಾ ಪಿಯೆವ್ಯಾ೦" ಮ್ಹುಣ್ ನಿಬಾಕ್ ನಿವ್ಣೇ ದೀ೦ವ್ನ್, ಪಾಟಿ೦ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟೀ ಅಸ್ಪೊತ್ರೆಕ್ ಪಳೇ೦ವ್ನ್, ಬಸ್ಸ್ ಧರ್ಲೆ.  ವಾ..ವಾ..ವಾ..ವಾರೆ ಮ೦ಗ್ಲೂರಾ.... ಕುಡಿಚ್ಯಾ ವಿ೦ಗಡ್ ವಿ೦ಗಡ್ ಭಾಗಾ೦ಕ್ ವಿ೦ಗಡ್ ವಿ೦ಗಡ್ ದಾಕ್ತೆರ್ !!!

** ಜೊವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್, ದುಬಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.