135.ಮೊಗಾ ತು೦ ಕೆದ್ನಾ ಪಾಟಿ೦ ಯೆಶಿ?

ಮೊಗಾ ತು೦ ಕೆದ್ನಾ ಪಾಟಿ೦ ಯೆಶಿ?
ಜಿವಿತಾ೦ತ್ ತುಜೆ ವಿಣ್ ಜಾಲಾ೦ ನಿರಾಶಿ.
ದೀಸ್ ರಾತ್ ರಾಕವ್ನ್ ಆಸಾ೦ ತುಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್
ಸಾ೦ಗ್ ಮೊಗಾ ತು೦ ಕೆದ್ನಾ ಪಾಟಿ೦ ಯೆಶಿ?.

ತು೦ ಮೊಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಜಾಲಿ೦ ಸಬರ್,
ಹಾ೦ವೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಭೊಗೊನ್ ಅಸಾ೦,
ಪರತ್ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಕರ್ಚೊನಾ ತಿ ಚೂಕ್ ಆನಿ೦ ಮುಕಾರ್,
ಮ್ಹಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿ ಮೊಗಾ..ಹಾ೦ವ್ ತುಜೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಮೊರಾಸರ್.

ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾತ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಸಾರುಲ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್,
ಆಮಿ೦ ಭೆಟ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್ ಖಳೊನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ಮೀಸ್,
ಆಮಿ೦ ಮೊಗಾನ್ ಸಾರುಲ್ಲೆ ಮೊಹಿನೆ ಫಕತ್ ವೀಸ್,
ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತುಜೊ ಉಗ್ದಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಲಾಗಿ೦ ರಾತ್ ಆನಿ೦ ದೀಸ್.

ಮೊಜಿ ಚೂಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಒಳ್ಕಾಲಾ೦ ತು೦ ಪಾಟಿ೦ ಯೇ,
ತುಜ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ಕ್ ಪಡೊನ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ತಾ೦ ತು೦ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಯೇ,
ತುಕಾ ಮೊಜ್ಯಾ ವೆ೦ಗೆಂತ್ ಘೇ೦ವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ೦ ತು೦ ಧಾ೦ವೊನ್ ಯೇ,
ಜಿಣಿ ಭರ್ ತುಜೊ ಹಾ೦ವ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ೦; ತು೦ ಮೊಜೆ೦ ಜಿವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇ.
******************
ಜೆ.ಜೆ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕೊಪ್ಪ, ದುಬಾಯ್.

ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಪ್ಪಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಯ್ಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ ಜೀವನ್ ಜೊನ್ಸಾನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ವಾ "ಜೆ.ಜೆ  ಡಿಕುನ್ಹಾ ಕೊಪ್ಪ" ಲ್ಹಾನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ನ್ ಅಯ್ಲಾ, ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ಸಾರಿ ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಬರ್ಪಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್  ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾ ಕಡೆನ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ತೊಚ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ದಿತಾಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ಭಯ್ಣಿಂಚಾ ಪ್ರೊಸ್ತಾಹ ವರ್ವಿಂ ಅಜೂನ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ನ್ ಅಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾ ಕಡೆನ್ ಮುಂದಾರ್ಸುನ್ ತೊ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಜರ್ ತರ್ ವಾಚ್ಪಿ ಮೊಜೆ ಬರಪ್ ವಾಚ್ತಿತ್  ವಾ ಪ್ರೊಸ್ತಾಹ್ ದಿತಿತ್ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೊಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಪ್ ನಿರಂತರ್ ತುಮ್ಚೇ ಮ್ಹುಖಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಮೊಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆ ಅನಿಂ ತೊ ಪ್ರೊಸ್ತಾಹ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಮುಳ್ಳೊ ಭರ್ವೊಸೊ ಅಸಾ.

ಮೊಗಾಳ್ ಜೆ.ಜೆ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಅನಿಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾನೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊ ಮೂಳ್ ಶೆವೊಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ನೊವ್ಯಾ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಸ್ತಾಹಿತ್ ಕರ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಪ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಯುವ ಲೇಖಕಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಮುಂದಾರ್ಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಫುಡೆಂ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್. ಫಕತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್  ವೇಳ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಅಮಿಂ ಅಪ್ಡೇಡ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತರೀ ತುಮಿಂ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ವಾಚುನ್, ಬರವ್ನ್, ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್, ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.. ಖಂಡಿತ್ ತುಮಿಂ ನೊವ್ಯಾ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರೊಸ್ತಾಹ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೇಣಿ ಅಮ್ಚಿಂ.

---ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್.

No comments

Powered by Blogger.