136.ಕಾರ್ಮಿನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡ್:

ಘರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಾಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ನಾಂಗೀ?  ಘರಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಸದಾಂ ಖಾವ್ನ್, ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚನಾಂಗಿ! ಘರ್ಚೆ ಖಾಣ್ ಖಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಾಡ್ಲ್ಯಾಗೀ? ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಅಸಾ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಚೆ ಫಾಸ್ಟ್-ಫುಡ್ ಸರ್ವೀಸ್. ಹೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಅಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಅಯ್ತಾರ ಮಿಸಾಚಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆ, ಗೋಲಿಬಜೆಗೀ ವಾ ಕಣ್ಗೆಚಿ ಉಪ್ಪುಗರಿಗೀ? ಮ್ಹುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಸೊಪ್ಣೆಂವ್ನ್, ಮೀಸ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ-ಬಜಿಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಕ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಾ ಘರಾ ಬಾಂದುನ್ ವರುಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಶಿತಾತ್, ತೆಂ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುನ್, ಅಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ರ್, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಚೇಂ ಖಾಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾವಿತ್ ಕರುನ್, ಇಲ್ಲೊಸೊ ಗೊಂದೊಳ್  ಉಣೊಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.
 
ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾ-ವಿಭಾಗ್, ಹಾಡಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್, ದೊಳ್ಯಾಂಚೆ ವಾರ್ಡ್, ಬಾಳ್ತಿಂಚೊ ವಾರ್ಡ್ ಅಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಹಾಂಗಾಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತೆಕಿದ್ ಅನಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮನೊಭಾವಾ ತೆಕಿದ್ ಖಾಣಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೌಂಟರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ. ಜರ್ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡೆಚೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಸಾ ತರ್ Oil proof ಕೌಂಟರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಗೊಲಿಬಜೆ, ವಡಾ, ಪೂರಿ ಅಸಲ್ಯೊ ತೆಲ್ಸಾನೆಚಿ ಖಾಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಕೌಂಟರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್. ಬಗರ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ, ಪೊವ್, ಸನ್ನಾ, ಮುಟ್ಲಿ, ಅಸಲಿಂ ಖಾಣಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ. Cholestrol ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಭಿಯೆಂ ತರ್ Low Cholestrol ಮ್ಹುಳ್ಳೆ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕೌಂಟರಾಂತ್ ನೂಡಲ್ಸ್, ಸಾಸೊಜ್, ಲಿಂಗಿಸ ಅಸಲಿಂ ಖಾಣಾಂ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್ ಬದ್ಲಕ್ ವೋಬ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಟಿ ದುಕ್ರಾಚೆ ಮಾಸ್, ಭಿಪಾಚೊ ಸೂಪ್, ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೊ ಮಂಡೊ, ಕೊಂಬಿ ಸುಂಯ್  ಸುಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ, ಅನಿಂ ಅಸಲಿ ಖಂಚಿಯ್ ಪಿಡಾ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಐ ಮೀನ್  ಜನರಲ್ ಕೌಂಟರಾಂತ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವಾಂ ಸಂಗೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಅಸ್ತೆಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಜರ್ ತರ್ ತುಮಿಂ ಅಂಕ್ವಾರ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸೆಕ್ಶಾನಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಚಾ ಬಾರಾ ಧುವಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಇಕ್ರಾ ಜಣಾಂಕ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಡ್ಡುಕ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಬಾಂಗ್ರಾಳೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತುಮ್ಚೊ ಜಾತಲೊ. ಪೂಣ್ ಬಾಂಗಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿಂ ಘರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.
 
ಸು ಅಸುಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ರುಂಡೆ ಕರುನ್ ಖಬರ್ ಗಾಬ್ ಕರ್ನ್, ಗಾಂವ್ ವಾಸ್ ಕರ್ಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬಟಟ್ಯಾಚೊ ಪೋಡಿ ಅನಿಂ ಕಣ್ಗೆಚ್ಯೊ ಉಪ್ಪುಗರಿ ರಿಯಾಯ್ತಿ ದರಿರ್ ಲಾಬ್ತೆಲಿ. ಪೂಣ್ ಹಿಂ ಖಾಣಾಂ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಚಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಅಡ್ವರ್ಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್, ಕಣ್ಗೆಚಿ ಉಪ್ಪುಗರಿ ಬರಿ ರುಚ್ಲಿ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಚಾರ್ ಚಾರ್ ಪ್ಲೇಟಿನಿಂ ಖಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಅಮ್ಚಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ರಾಜಕೀಯ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಬರಿಂ ವೊಡ್ಲೆ ವೊಡ್ಲೆ ಲಾಟ್ ಮಾರ್ನ್, ಬಂಡಲಾ ಸೊಡ್ನ್, ಕುವಾಳೆ ಕಾತರ್ನ್ ಸವಯ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾ ಸಂಗಿ ಬರ್ಸಿಲ್ಲೆ ರುಚಿಕ್ ಕುವಾಳ್ಯಾಚೆ ನಿಸ್ತೆಂ ಸಂಡೆ ಸ್ಫೆಷಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಯ್ತಾರಚಾ ಮೆನುಚೆರ್ ಸೊಭ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಚಿ ತುಮಿಂ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ವಿಸರ್ಚೆ ನ್ಹಂಯ್.
 
ಕಾಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನು ಅಸ್ತಾಲೊ. ಮುಸ್ಕಾ ಸಾಂಗೊ ಸುಕೆ, ತಾಂತ್ಯಾಚೊ ಮಸಾಲೊ, ಮುಂಗೆ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಮುಗಾಚೆ ನಿಸ್ತೆ, ಚುಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್, ಕಾಜುರಾಚೊ ಜ್ಯೂಸ್, ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚಿ ವಿಷೇಶತಾ ದೆಕುನ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ಯಾನಿಂ ಕಡ್ದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಂಬ್ಳಾಚೊ ಸಾರ್ ಅನಿಂ ಸುಂಕ್ಟಾಂ ಬರ್ಶಿಲ್ಲೊ ಬೊಬ್ಲ್ಯಾಚೆ ದಾಟ್ ಕಡ್ಯೆಚೆ ನಿಸ್ತೆ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಗಾದ್ಯಾ ದುಕೊರ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೊಲೊ, ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಮೀತ್ರ್ ಮ್ಹುಣ್ ವಾಲಾಯ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ, "ಮೊಗೆ ಕೊದ್ದೆಲ್" ಸದಾಂಚ್ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬಜೆಟೆ ಭಿತರ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ನಂಜಿ ವೊಂಕುನ್ ಪೆದಂಬ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಯ್ಗೆ ಸುಕೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಬಾಂಯ್ತ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾ ಬರಿಂ ಪೆರೆ ಪೆರೆ ಕರ್ನ್ ಅವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಗೊಳೊ ಖೊರ್ಜುಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಅಳುಂ ಅನಿಂ ಚೂರ್ಣಾಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಅಸ್ತೆಲೆಂ.
 
ತುಮ್ಚಿಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಳ್ಚೆ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಕ್ ಸೊಡುಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್  ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡೆಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಾಣಾಂ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ರಗತ್-ಗೆಟೊ (Clot) ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಶೆವ್ವಾಳೆಂ ಮಾಸ್ಲೆಚಿ ಕಡಿ, ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಕುಂದ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಅಸ್ಚೆ ತರ್ಲೆ, ರಕ್ತ-ಶಿರ್ Block ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಪರಿಂ ಸಾಂಬಳುಂಕ್, ತುಮ್ಚಿಂ ಮೊಟಯ್ ಅನಿಂ ಬ್ಲಡ್-ಪ್ರೇಶರ್ Low ಕರುಂಕ್ ಬಟಾಟ್ಯಾಚೆ ನಿಸ್ತೆಂ, Cholestrol ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಬಾದಾಮ್ (Almond), ಜಿರ್ವೊಣ್ ಸಮಾ ನಾಶೆಂ ಪೋಟ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಅಲ್ಯಾಚೊ ಜ್ಯೂಸ್, ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದೀಸ್ಟ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಕಾತಿಕ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡೊನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಸೊಭಯ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲಿ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಭಿಯೊನ್ ಅಸಾತ್ ತರ್ ಕ್ವಾಲಿಪ್ಲವರ್ ಬರಿಂ ಅಸ್ಚೆ ಬ್ರೊಕೊಲ್ ಸಲಾದ್, ಮಾತಾರ್ಯಾ  ಪ್ರಾಯೆರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ವಾಳ್ಚಿ-ಬಾಜಿ ನಿಸ್ತೆಂ, ಮೊಟಾಯ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಅನಿಂ ಟ್ರಿಮ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಗ್ರೀನ್-ಟಿ ಅಸಲಿಂ ಖಾಣಾಂ ಅನಿಂ ನಿಸ್ತಿಂ ಅಸ್ಚಿ ಹಾಂಗಾಚಿ ವಿಷೇಶಾತ. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ವಿಸ್ಕಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತೆಂ ಪುರಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ನಾಂ.
 
ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಚಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಯೆತಸ್ತಾನ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದವರಿಜ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಅನಿಂ ಸೂಚನಾಂ:
 
-ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಿಸ್ಲಾರಿ ವಾ ಅಕ್ವಾ ಗಾರ್ಡಚೆಂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲ್ಲೆ ಉದಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ನಾ. ಬಗರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯೆಚಾ ಬಾಂಯ್ಚಾ ಝರಿಂತ್ಲೆ ಅಪುಟ್ ಶುದ್ದ್ ಉದಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ.
 
-ಏಕ್ ತಾಂದುಳ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 3-4  ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂಚೊ ರೈತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಲಿಪೊನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್, ಖಾಣ್ ವಿಭಾಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್  50%  ದಂಡ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ.
 
-ಪ್ಲೇಟ್ ದುಂವ್ಕ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ತೊಂದ್ರೆ ಅನಿಂ ಉದ್ಕಾಚೆ  ತೊಂದ್ರೆ  ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಜೆವಣ್ ಫಕತ್ ಶಿರೊತೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.
 
-ಹೋಂ ಡೆಲಿವೆರಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ 2 ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಅರ್ಡರ್ ದೀವ್ನ್ ಸುದಾರ್ಸುನ್ ವರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ.
 
-ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತುಮಿಂ ಟಿಪ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅತಾಂಚೆ ವೈಟರ್ ತುಮಿಂ ದಿಂವ್ಚಾ ಏಕ್ ವಾ ದೋನ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಶೆನಾಸ್ತಾಂ, ಪಾಂಚ್ ರುಪೊಯ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಬಿಲ್ಲಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಯಾತ್ ಅಸ್ತಾಂ ದಯಾಕರುನ್ ಸುದರ್ಸುನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವೈಟರಾಂಕ್ ರಾಕ್ಚೆ.
 
-ಅಖ್ರೇಕ್ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಡ್-ಬಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ ತರ್ ಉಚಿತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ತಪಾಸಣ್ ಅಮಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
 
ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚೆ  ಫಳ್-ವಸ್ತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಸಂಭದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಚಾ ಫಾಸ್ಟ್-ಫುಡ್ಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಸದಾಂ ತುಮಿಂ ಯೆಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಬರಿತ್ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ನ್ ಜೀವನ್ ತುಮ್ಚೇಂ ಸೊಂತೋಸಾಚೆ ಕರಾತ್. ಎಕಾ ವೆಳಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಫಾಸ್ಟ್-ಫುಡ್ಡಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ತಿಚ್ಯಾ ಧುವಾಂ ತರ್ಫೆಣ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ ಕೀ,
 
-ದಿಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಯಾತ್.
-ದಿಸಾಕ್ ಉಣೆಂ ಮುಳ್ಯಾರ್ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ ಪುಣಿ ಚಲಾ.
-ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಪುಣೀ ಕೊಲೆಸ್ಟರಲ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಕರಾತ್.
-ತೆಲ್ಸಾನೆಚೆ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಉಣೆಂ ಖಾಯಾತ್.

 
 
**ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಬಜಾಲ್, ದುಬಯ್.

No comments

Powered by Blogger.