137. ಗರ್ಭಪಾತ್......ಏಕ್ ಪಾತಕ್.

ಜೀವ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆ,
ಪಾವೊತೆ ರೂಪ್ ತೊ ದಿತಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚೆ,
ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾನ್ ಚಡಯ್ತಾ ಆವೈಚೆ,
ಜಿವಾಕ್ ಮೋಲ್ ದಿನಾಸ್ತಾ ಖುನ್ ಜಾತಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಚೆ.

(ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಗರ್ಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾ)

ಕಶೆಂ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಯ್ ಮಮ್ಮಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ನಾಕಾಜಾಲಿಂ,
ನೋವ್ ಮಹಿನೆ ಗರ್ಭಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಆಶೆಲಿಂ,
ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ನಿದೊನ್ ಊಬ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ,
ದೂದ್ ತುಜೆಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಭುಕ್ ತಾಂಬೊಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲಿಂ.

ಪೊಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಘುಂಡ್ವಾವ್ನ್ ಉಮೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಶೆಲಿಂ,
ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ನಿದೊನ್ ಸುಶೆಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ,
ಬೊಟಾಂ ತುಜಿಂ ದರುನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಅಶೆಲಿಂ,
ಪೊಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ರಡ್ತಾನಾ ಮೊಗಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ.

ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿ ಸಾಂಗತ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಚಿಂತಾಲಿಂ,
ಪಪ್ಪಾಚ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಬೊಂವೊಂಕ್ ಆಶೆಲಿಂ,
ವಾಚುನ್ ಬರೊವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ,
ಆಸ್ಕತ್ ತುಂ ದಿಸ್ತನಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಲಿಂ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಆಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್, ಜಿವಾಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಘಾತ್ ಕೆಲೊಯ್,
ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡ್ಲೊಯ್,
ಪಾತಾಕ್ ತುಜೆಂ ಲಿಪೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ತುವೆಂ ಬಲಿ ದಿಲೊಯ್,
ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾತ್ಕಿ ಜಾಲಿಯ್.

***ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಕುಲ್ಶೆಕರ್, ಯು.ಎ.ಇ.No comments

Powered by Blogger.