138. ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ತಾ೦ ಭಕ್ತಾ೦ಚೊ ದೀಸ್.

ಖ೦ಚೆಯ್ ಸಾ೦ತ್, ಲೊಟ್ರಿ ಲಾಗೊನ್ ಯಾ ದುಸ್ರ್ರ್ಯಾನಿ೦ ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ನ್ ಸಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ನಾ೦ತ್. ಸಾ೦ತಾ೦ಚಿ ಜಿಣಿ೦ ತಾಣಿ೦ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ನ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅನಿ೦ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ತಾ೦ಚೊ ಜೀವ್ ದಿ೦ವ್ನ್, ತಾಣಿ೦ ಹಿ ಸ೦ಸಾರಾಚಿ ಜಿಣಿ೦ ಅಖೇರ್ ಕರ್ನ್, ಸರ್ಗಾರಾಜಾ೦ತ್ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ಅನಿ೦ ಸ೦ಸಾರಾರ್ " ಸಾ೦ತ್ " ಮುಣ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಕೊಣೆ೦ಯ್ ಸಾ೦ತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಕಾ ಅನಿ೦ ತುಕಾಯ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ೦ಸಾರೀ ಪದ್ವೆಕ್ ಆಮಿ೦ ಜಗಡ್ತಾ೦ವ್ ಅನಿ೦ ಸರ್ಗಿ೦ಚಿ ಪದ್ವಿ ಜೊಡು೦ಕ್ ಅಸುಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ದೇವ್ ಉಲೊ ದೀತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ಯಾ ಇನ್ಕಾರ್, ಹೆ೦ ಮೊಜೆ ಅನಿ೦ ತುಜೆ ವಯ್ರ್ ಹೊ೦ದ್ವೊನ್ ಅಸಾ.


ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಮಿ೦ ಜಾಣಾ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿ೦ ಜಾಣಾ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾ೦ತಾ೦ಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್, ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಕಾ "ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ತಾ೦ ಭಕ್ತಾ೦ಚೊ ದೀಸ್" ಮುಣ್ತಾ೦ವ್. ಹೊ ದೀಸ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಅಸಾ೦ ಏಕ್ ಉಡಾಸ್, ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿ೦ವ್ಚೊ ಅನಿ೦ ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ತಾ೦ ಭಕ್ತಾ೦ ಕಡೆನ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಚೊ. ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ದಿಸಾ, ಅಮಿ೦ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್, ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಭಾಗೆವ೦ತ್ಪಣ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಳಾ೦. ಅನಿ೦ ತ್ಯಾಚ್ಹ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಬೊರ್ಯಾ ದೆಖಿ೦ ವರ್ವಿ೦ ಮೊನಿಸ್ ಸಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ, ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಅನಿ೦ ಭರ್ವಶ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦.

ಸೊವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ೦ತ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾನ್ 13, May 610 ಹೊ ದೀಸ್ " ಸರ್ವ್ ಮಾರ್ತಿರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ಪೆಸ್ತ್" ಮ್ಹುಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್  ಗ್ರೆಗೊರಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ನವೊ ರೂಪ್ ದೀ೦ವ್ನ್, ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಮಾರ್ತಿರಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ, ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ತಾ೦ಕ್, ಹ್ಯಾ ಪೆಸ್ತಾ೦ತ್ ಮಾನ್ ಕರು೦ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಅನಿ೦ ವಾತಿಕಾನಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸೈ೦ಟ್ ಪಿಟಾರ್ ಇಗರ್ಜಿ ಭಿತರ್ ಹ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಏಕ್ ಚಾಪೆಲ್ ಆರ್ಪಿಲೆ೦. 835 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಚವ್ತ್ಯಾನ್, ಪೊಯ್ಲೆ೦ಚಿ ತಾರೀಕ್ ಬೊದ್ಲುನ್ ನವೆ೦ಬರಾಚಿ 1 ತಾರೀಕ್ " ಸರ್ವ್ ಸ೦ತಾ೦ ಭಕ್ತಾ೦ಚೊ ದೀಸ್" ಮುಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಅಜ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಹೆ೦ ಅಮಿ೦ ಚಲೊ೦ವ್ನ್ ವರ್ತಾ೦ವ್.

ದೆವಾನ್ ರಚ್ತನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೊನ್ಸ್ಯಾಕ್  "ಸಾ೦ತ್" ಜಾ೦ವ್ನ್ ರಚ್ಲಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅಮಿ೦ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಹಿ ಪದ್ವಿ ದವರ್ನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ೦ವ್, ಅನಿ೦ ಸಬರಾನಿ೦ ಹಿ ಪದ್ವಿ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ದವರ್ನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆಲಿ ಅನಿ೦ ಥೊಡ್ಯಾ೦ನಿ೦, ವಾಯ್ಟ್ ಜಿಣಿ೦ ಸೊಡ್ಣ್, ಸಾ೦ತಾ೦ಚಿ ಜಿಣಿ೦ ಆಧಾರ್ಲಿ ಅನಿ೦ ಸರ್ಗಾರ್ ಮಾನ್ ಅನಿ೦ ಸ೦ಸಾರಾರ್ " ಸಾ೦ತ್" ಮುಳ್ಳೊ ಗೌರವ್ ಜೊಡ್ಲೊ.

ಮಾಗ್ಯಾ೦ ಅಜ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ತಾ೦ ಭಕ್ತಾ೦ ಕಡೆನ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅನಿ೦ ಸಮೇಸ್ತಾ೦ಚ್ಯಾ ತೆಸಾ೦ವಾ೦ ಖಾತಿರ್. ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ಬಾಪ್, ಅಮ್ಚಿ೦ ಮಾಗ್ಣಿ೦ ಅನಿ೦ ತೆಸಾ೦ವಾ೦ ಹ್ಯಾ ಸಾ೦ತಾ೦ ಭಕ್ತಾ೦  ಥಾ೦ವ್ನ್, ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ಅಮ್ಕಾ೦ ಅಜಾಪ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮುಣ್ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಯಾ೦.

***ಜೊವಿನ್ ರೊಡ್ರಗಾಸ್, ದುಬಯ್ - ಯು.ಎ.ಇ.

No comments

Powered by Blogger.