139. ಸಿಮೆಸ್ರಿಚಾ ವಾಟೆರ್......

ಹಾ೦ವೆ೦ ಮಾಳಿಯೆ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾ೦ವ್ನ್, ಭಿಯಾ೦ನ್ ಜೊರಾನ್ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಪಿರ್ಲುಕೆ೦ತ್ ಉಜೊ ಫು೦ಕುನ್ ಅಸುಲ್ಲಿ ಮೊಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ, ಭಿ೦ಯಾನ್ ಸೆಕು೦ಡಾನಿ೦ ಥ೦ಯ್ ಪಾವ್ಲಿಚ್ ಆನಿ೦ ಭಿಯಾ೦ನ್ ಕಾ೦ಪ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ವೇ೦ಗ್ ಮಾರ್ನ್ ಧರ್ಲೆ೦. "ಮಾಮ್ಮಿ೦, ಮಾಳಿಯೆರ್ ಮೆಲ್ಲೆ೦ ಅಸಾ, ಮ್ಹಕಾ ದಾ೦ವುಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ "ಕಾ೦ಪುಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಶೇಯ್ ಕಳಯ್ಲೊ. "ದೇವ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಸೈತಾನಾಕ್ ಪದ್ವಿ ನಾ೦, ಮೊಜ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಯೇ, ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಮೆಲ್ಲೆ೦ ದಾಕಯ್ತಾ೦" ಮಾಮ್ಮಿ ಮೊಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್, ಮಾಳಿಯೆಚಾ ರುಕಾಚಿ ನಿಸಾಣ್ ಚಡಲಾಗ್ಲಿ. ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ಚೊ ನೆಣ್ತೊ ಭುರ್ಗೊ ಹಾ೦ವ್ ಅಸುಲ್ಲೊ೦. ದೊಳೆ ಭಿ೦ಯಾನ್ ಮೊಜೆ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊದ್ತಾಲೆ ಅನಿ೦ ಮಾಮ್ಮಿ ದೈರಾನ್ ಮಾಳಿಯೆರ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲಿ. "ಆಳೇ, ಮಾಮ್ಮಿ, ಪೊರ್ತ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್, ಹೆಣೆ೦ಚ್ ಕ೦ಯ್ ತರೀ ಮೆಲ್ಲೆ೦ ಲಿಪೊನ್ ಬೊಸ್ಲಾ೦ ಜಾಯ್ಜಯ್ "ಮೊಜಿ ಚತುರಾಯ್ ದಾಕೈಲಿ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಆರಾ೦ಟುನ್ ಧರ್ನ್. ಮಾಮ್ಮಿ ಆವಾಜ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವಚೊನ್, ಗುಡಾ೦ತ್ ಪೊಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಉ೦ದ್ರಾಕ್, ಗುಡಾ ಸಮೇತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಹಾಡ್ಣ್ ಮ್ಹುಣಾಲಿ "ದರ್ಲೆ೦ ಪುತಾ, ತುಜ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್".

ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾರ್ ಅಮಿ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣೀ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜೇ೦ವ್ಕ್ ಬೊಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಟಾನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ವೋರ್ ಭರ್ ತಿ ಸುಕುಲ್ಲಿ ಬೊಶಿ ಹಾತಿ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್, ಕಾಣಿಯೊ, ಜೊಕ್ಸ್ ಅನಿ೦ ತಾಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಶಣ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಕಾಣಿಯೊ. ಕೊಣೆಂ ಕೊಣೆ೦ ಸಾ೦ಗುಲ್ಲ್ಯೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಇಲ್ಲೊ ಮಸಾಲೊ ಭರ್ಸುನ್ ಉಲೈತೆಲ್ಯಾ೦ವ್. "ವಾಟೆರ್ ರಾತಿ೦ ಹಿ೦ದ್ವಾ೦ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ ಅಸುಲ್ಲೊ ಅನಿ೦ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಗರೇಟ್ ವೊಡು೦ಕ್ ಕಾಡಿಯೆ ಪೆಟ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ, ಅನಿ೦ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಸ್ಯಾನ್ ಕಾಡಿಯೆ ಪೆಟ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆತಾನಾ೦, ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಹಿ೦ದ್ವಾಚ್ಯಾನ್ ತಿ ಕಾಡಿಯೆ ಪೆಟ್ ವಿ೦ಚು೦ಕ್ ಭಾಗ್ವತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಸ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ ಪೊ೦ದಾ ಚಿಡ್ದಿಲೊ ಅನಿ೦ ತೊ ಮೆಲೊ. ತೊ ಮೊನಿಸ್ ನ್ಹ೦ಯ್, ಮೆಲ್ಲೆ೦ ಅಸುಲ್ಲೆ೦" ಮೊಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಜೆರಿನ್ ಆಜ್ ನವೆಸಾ೦ವ್ ಸುರುಕೆಲೆ೦. ಅಶೆ೦ ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಕಾಣಿಯೊ ಜೆವ್ತಾನಾ ಅನಿ೦ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಗು೦ವಾಜೆ ತರ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಭಿ೦ಯಾನ್, ಹಾತ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ವೆತಾಲ್ಯಾ೦ವ್. ಹ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಕಾಣಿಯೊ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ೦ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಕ೦ಯ್ ನಾತುಲ್ಲೊ ರಾಗ್ " ಅತಾ೦ ಸಕ್ಡಾ೦ಚೆ ಕಾನ್ ಬೊರೆ ನೀಟ್ ಅಸಾತ್, ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾ೦ ಸೈತಾನ್ ಕಾನಾಕ್ ಶಿ೦ಮ್ಟೀ ಘಾಲ್ತಾ" ತಿಚೊ ಸೆರ್ಮಾ೦ವ್ ಸುರು ಜಾತಾಲೊ.

ವಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ವ್ ಅನಿ೦ ಸುರು ಜಾಲೊ ಖೆಳ್ ಗುಡ್ಯಾರ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬೆರ್ಚೆ೦ಡು, ಲಗೊರಿ, ಬಿಲ್ಲಿಸ್ ಅನಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮದುವೆ ಆಟ. ಆಟ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ, ವ್ಹಡ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾ೦ಬ್ಳಾ೦ಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಸೈತಾನಾಚ್ಯೊ ಅನಿ೦ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಕಾಣಿಯೊ. ಇಸ್ಕಾಲಾ೦ತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಬೊಸುಲ್ಲ್ಯಾ೦ ಕಡೆನ್ ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾ೦ಟುನ್ ಘೆ೦ವ್ಚೊ. ನೀತಿಭೊಧೆ ಮ್ಹುಣ್ ಅಸುಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಪಿರಿಯಾಡ್, ಹಫ್ತ್ಯಾ೦ತ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦. ತಿ ಪಿರಿಯಾಡ್ ದಿ೦ವ್ಚೊ ಮಾಸ್ಟಾರ್, ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, "ವಿಕ್ರಮ ಭೆತಾಳ" ಚೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾ೦ಗ್ತಾಲೊ. ಅಶೆ೦ ಲಾನ್ ಪಣಾರ್ ಥಾ೦ವ್ನ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಾವ್ತಾ೦ ಮ್ಹುಣಾಸರ್, ಭಿಯೆ೦ ಶಿರಾಶಿರಾನಿ೦ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦. ಸೆಜಾರ್ಚಿ ಆ೦ಜು ಮೌಶಿ ಮೊಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹುಣಾಲಿ "ಮೊಜ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿ೦ ಭಾ೦ಗ್ಡೆ೦ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಭಾರೀ ಚರ್ಬೆಚೆ ಅನಿ೦ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ೦, ಮೊಗೊರ್ಲಿ೦ ಸುಣ್ಯಾ ಸವಯೆಕ್ ದಿತಾತ್". ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಕಾ ಪೊತೆ೦ ದೀ೦ವ್ನ್, ವಚೊನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ ಮ್ಹುಣಾಲಿ. "ಮ್ಹಕಾ ಸೊಡ್ಣ್ ತುಕಾ ದುಸ್ರಿ೦ ಕೊಣಿ೦ಯ್ ಮೆಳಾನಾ೦ತ್ಗೀ ಮಾಮ್ಮಿ, ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಕಾಚ್ ಸಮಾನ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಪೆ೦ಟೆಕ್ ಧಾಡ್ತಾಯ್" ಮೊಜೆ ಪುರ್ಪುರೆ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಕಾಬಾಟಾ೦ತ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಾಕ್ರಿಲಾಡು ಲಿಪೊ೦ವ್ನ್ ದೀ೦ವ್ನ್ ಮ್ಹುಣಾಲಿ "ತು೦ ಇಲ್ಲೊ ದೈರಾಧಿಕ್ ಪುತಾ". ಇತ್ಲೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಸಾಕ್ರಿಲಾಡು ಚಡ್ಡೆಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ ರಿಗ೦ವ್ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ೦ಚ್ ಶೆ೦ಕಾರೆ ಫುಲೊ೦ವ್ನ್ ದೈರಾನ್ ಗೆಲೊ.

ಅಮ್ಚೆ೦ ಘರ್ ಇಗರ್ಜಿ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ , ಶಿಮಿಸ್ತ್ರೆಚಿ ವಾಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ವಚಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಪಾವ್ಲೊ೦ ಮಾಸ್ಳೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್. "ಬಲ ಮಗಾ, ಕಮ್ಮಿಡ್ ಕೊರ್ಕಾ, ಮಲ್ಲ ತಾಜಾ ಬ೦ಗುಡೇ" ಮೊಗೊರ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊತೆ೦ ವೊಡ್ಣ್, ಬಾ೦ಗ್ಡೆ ಬೊರ್ಲೆ. ಪೆ೦ಟೆಚಿ ವಾಟ್ ಉತ್ರಾಲೊ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಕಾ೦ಬೆ೦ ನಾ೦ತ್. ಕಾಣಿಯೊ ಪೂರಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ. ಹಾ೦ವೆ೦ ವೆಚಾ ವಾಟೆರ್ ಕೊಣೀ ಯೆತಾತ್ ತರ್ ತಾ೦ಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚ್ಯೇತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಇಲ್ಲೊ ರಾಕ್ಲೊ. ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾನ್, ಸಾತ್ ವೊರಾಚಿ ಆಮೊರಿಚಿ ಘಾ೦ಟ್ ಮಾರ್ಲಿಚ್ಚ್. ರಾಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ೦ ಮ್ಹುಣ್, ತ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಚ೦ದ್ರೆಮಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಸರಾರಾ೦ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡು೦ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ೦ಚ್. ಕಾ೦ಯ್ ಆವಾಜ್ ನಾ೦. ಕುಶೆನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ ದೈರಾನ್. "ಮಿಯಾ೦ವ್" ಏಕ್ ಕಾಳೆ೦ ವೊಡ್ಲೆ೦ ಸಯ್ತ್ ಮಾಜಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲೆ೦. ಸುರು ಜಾಲೊ ಜೀವ್ ಘಾಮೆ೦ವ್ಕ್ ಅನಿ೦ ಕಾ೦ಪೊ೦ಕ್. ಮೆಲ್ಲೆ೦ ಕಾಳ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ರೂಪಾರ್ ಯೆತಾ ಮುಣ್ ಕಾಣಿಯಾನಿ೦ ಅಯ್ಕಲ್ಲೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ಅನಿ೦ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ರಾತಿ ನೀಜ್ ನೀಜ್ ತಾಚೆ ಮಿಣ್ಕು೦ಚೆ ದೊಳೆಯ್ ಪಳಯ್ಲೆ. ದೆವಾ ರಾಕ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮುಖ್ಲಿಂ ಮೆಟಾ೦ ಕಾ೦ಪ್ಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ನಿ೦ ಕಾಡ್ಲಿ೦. ಪಾಟಿ೦ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ೦ ಮಾಜಾರ್ ನಾ೦. ತೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಿ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ದೊರ್ಯಾರ್ ಬೊಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦.


ಆತಾ೦ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ವಾಟೇ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಪಾವ್ಲಾ೦ ಅನಿ೦ ಹಿ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚಿ ವಾಟ್ ಉತ್ರೊ೦ಕ್ ಶೆ೦ಬರ್ ಲಾ೦ಬ್ ಬಕ್ಕರಾ೦ ಪುಣಿ೦ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಅಸುಲ್ಲಿ. ಜೀವ್ ಹಾತಾ೦ತ್ ಧರ್ನ್, ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. ಅಯ್ಲಿ೦ಚ್ಹ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ರಿಚೊ ದೊರೊ ಉಡೊನ್ ಚಾರ್ ಕಾಳಿ೦ ಮಾಜ್ರಾ೦. ಏಕ್ ದೊಳೊ ದಾ೦ಪುನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ತೀಳ್ಣ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ೦ ಆತಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಟ್ ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಕುನ್ ಅಸುಲ್ಲೆ೦. ಹಿ೦ವಾಚೆ ದೀಸ್ ತರೀ ಹುನ್ ಘಾಮ್ ಸುಟೊ೦ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮಿಯಾ೦ವ್..ಮಿಯಾ೦ವ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦ಚ್. ಮೆಲ್ಲೆ೦ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗಾತ್ ತರ್ ಸತ್ಮಾ೦ನ್ತಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾರ್ ನಪೈ೦ಚ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಆಜ್ಯೆನ್ ಸಾ೦ಗುಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ವ್ಹಡಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ೦ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ದೊನ್ ಪೌವ್ಟಿ೦ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ತರೀ ಮಾಜ್ರಾ೦ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ೦ತ್. ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕೊ೦ತ್ ಕಾಡ್ಣ್ ದಾಕೈಲ್ಯಾರೀ, ಮಿಯಾ೦ವ್.. ಮಿಯಾ೦ವ್ ಅನಿಕೀ ಜೊರಾನ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಅಸಾ ಅನಿ೦ ದರುಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ೦ತ್ ಹಿ೦ ಮಾಜ್ರಾ೦. ಮೊಜಿ ನಿಮಾಣಿ ಘಡೀ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಪಾವ್ಲಿ ಮುಣ್ ಭಗ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಕಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಮಾಜ್ರಾ೦ನಿ೦ ಪಾಯಾ೦ಕ್ ದಾವ್ಲ್ಯೊ ಮಾರ್ನ್ ಜಾಲೆ. ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಕು೦ಮ್ಕೆಕ್ ಯೆ೦ವ್ನಾ೦ ಅನಿ೦ ಕೋಣ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ಚಿ, ಮುಣ್ ಚಲ್ತಾಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಮಾರ್ಜಾ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅ೦ಬಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಅಯ್ಲೆ೦ಚ್. ತ್ಯಾ ಲಾಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ತೀನ್ ಮಾಜ್ರಾ೦ ಉಡಿ ಮಾರ್ನ್ ದಾ೦ವ್ಲಿ. ಏಕ್ ಕಾಳೆ೦ ಮಾಜಾರ್ ಅನಿಕೀ ಮೊಜ್ಯಾ ಪಾಟೀಕ್ ಲಾಗುಲ್ಲೆ೦. ಆತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಗೆಟೀ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ಲೊ೦ ಅನಿ೦ ತೆ೦ ಕಾಳೆ೦ ಮಾಜಾರ್ ಅಪ್ಲೆ೦ ಪೋಟ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಪಾಯಾ೦ಕ್ ಗಸ್ಟುನ್ ಮಿಯಾ೦ವ್... ಮಿಯಾ೦ವ್ ಕರ್ತಾಲೆ೦. ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಲಾಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಹೆ೦, ಕಾಳೆ೦ ಮಾಜಾರ್ ನ೦ಯ್...ಹೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ , ಕಾಳೊ ಬೊಕುಲ್ "ಪೆದ್ರು". ಹಾ೦ವ್ ಮಾಸ್ಲಿ ಹಾಡು೦ಕ್ ವೆತಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಗೊತ್ತು ಅಸೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ !!!. ಘರಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿ೦ ಪಾವ್ತಾಚ್, ಪೆದ್ರುಕ್ ಏಕ್ ಚರ್ಬೆಚೊ ಬಾ೦ಗ್ಡೋ ಆ೦ಗ್ಣಾ೦ತ್ ಉಡೊವ್ನ್, ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ೦.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ಫೆಸ್ತ್. ದಾಟ್ ದಾಟ್ ಪೊಳೆ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೆ. ಜನೆಲಾರ್ ಜೆನೆಟ್ ಬಾಯೆನ್ ವಾತಿ ಪೆಟೆಯ್ಲೊ. (ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸರುಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮಾ೦ಕ್ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ದಿಸೊ೦ದಿ ಮ್ಹುಣ್) ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪೊಯ್ಲೆ ತೀನ್ ಸುರ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪೊಳೆ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಕಾ ಏಕಾ ಬೊಶ್ಯೆ೦ತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲೆ. ಕುಶೆನ್ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ೦, ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹುಣಾಲಿ "ಜೊವಿನಾ, ತೆ ಪೊಳೆ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೆ ನ್ಹ೦ಯ್, ತೆ ವರ್ನ್ ಆ೦ಗ್ಣಾ೦ತ್ ದವರ್, ಸರುಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮಾ೦ ಖಾತಿರ್. ಜಾಯ್ತ್ ಮಾ೦ಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ದವರ್ಲೆಚ್ ಪೊಳೆ ಆ೦ಗ್ಣಾರ್ ಅನಿ೦ ಸರುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೆ ಕಶೆ೦ ಯೆತಾತ್ ಮುಳ್ಳೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್, ಅತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಬೊಸ್ಲೊ೦. ಆಯ್ಲೆ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಕಾವ್ಳೇ ಅನಿ೦ ವೊವಯ್ಲೆ ತಿನೀ ಪೊಳೆ. ದಾವ್ಲೊ ಮಾಮ್ಮಿ ಕಡೆನ್ ಅನಿ೦ ಮ್ಹುಳೆ೦ "ಮಾಮ್ಮಿ, ಮಾಮ್ಮಿ,... ಸರುಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮಾ೦ಕ್ ಮ್ಹುಣ್ ದವರುಲ್ಲೆ ಪೊಳೆ, ಕಾವ್ಳ್ಯಾನಿ೦ ವೆಲೆಂ. "ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹುಣಾಲಿ "ಪುತಾ, ಸರುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೆ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ರೂಪಾರ್ ಯೇ೦ವ್ನ್ ಪೊಳೆ ವರ್ನ್ ಗೆಲೆ"

****ಜೊವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್ - ದುಬಯ್, ಯು.ಎ.ಇ.

No comments

Powered by Blogger.