141. ರೊಜಿಚೆ ಧೈರ್.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಚಿ ಕೀಳ್ ಆಜ್ ಯ್ ಘಾಲುನಾತ್ಲಿ...
ಸದಾ೦ಚಿ ಸವೊಯ್... ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾ ಘೊವಾಚಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಎ೦ಟ್ರಿ ಹಾ೦ವ್ ಕಾಟ್ಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಜಾತಲಿ. ನಾಕ್-ಬೊರ್ ಗೊಟುನ್, ಒಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರುನ್ ಘರಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ಕಳ್ತಾಲೆ೦ ಕೀ ರೊಜಿ ಬಾಯೆಚೊ ಘೊವ್ ಪಾಸ್ಕಲ್  ಘರಾ ಸಭಿತಾಯೆನ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್. ಸಭಿತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್...! ವ್ಹಯ್, ಖ೦ಚಾಯಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಡಾ೦ತ್ ಪುಣಿ೦ ಪಡನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್, ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸಮಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ ಅರ್ಥ್.
 
ಬಾಯ್ರ್ ಬೊಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಘರಾ ಅಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪುಣಿ೦ ಒಗೊ ರಾವ್ತೊಲೊಗಿ...? ನಾ೦... ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಕಾ ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪ್ ದಿ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಲೊ. ನೆ೦ಣ್ತುಲಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ದೊಗಾ೦ ತೊ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಭಿಯಾನ್, ಮಾತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ವೊಲ್ ಪಾ೦ಗರ್ನ್ ನಿದ್ತಾಲಿ೦. ಹಾಚಿ ಹಿ ಸವಯ್ ಬ೦ದ್ ಕರಿಜೆ, ಹಾಕಾ ಕಶಿ ಪುಣೀ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರಿ ದಯ್ರ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲ್ಲೆ೦. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಒಗೊ ರಾವ್ತೆಲಿ೦? ಏಕ್ ದೀಸ್ ದಯ್ರ್ ಕರ್ನ್, ಆಜ್ ಕಶಿ೦ ತರಿ ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿ೦...
 
ರಾತಿಚಿ೦ 10 ವೊರಾ೦ ವಾಜ್ ಲ್ಲಿ೦... ಪೂಣ್ ಬಾಯ್ರ್ ಪಾಸ್ಕಲಾನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೆ ತಸ್ಲೆ ನಿಶಾನೆ೦ ಸಯ್ತ್ ದಿಸೊ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ೦ ಯೆತಾನಾ, ತಾಚಿ ಬೊಬ್ ಚ್ಚ್ ತೊ ಘರಾ ಕಡೆನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಹಿಶಾರೆ ದಿತಾಲೆ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಅಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊಗಿ ಮ್ಹುಣ್ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ತಾನಾ೦ಚ್ಚ್, ತಾಣೆ ಹಗೂರ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊರಿ ಜಾಲೆ೦. ಡಿಮ್ಮ್ ಲೈಟಾಕ್ ತೊ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಯ್ ದಿಸ್ಲೊ. ತಾಚಿಚ್ಚ್ ಲು೦ಗಿ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾ೦ಗ್ರುನ್ ತೊ೦ಡ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಭಿತರ್ ಯೆತಾಲೊ.
 
ಮ್ಹಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬೊಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಜ್ ಬಾರಿ ಗುಟಾನ್, ತೆ೦ಯಿ ತೊ೦ಡ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾಮೂ. ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಕಾಮ್ ಕರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ವಾಟೆರ್ ಕೊಣಾಚೆಗಿ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಅಯ್ಲಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ತೊ೦ಡಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹುಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಛಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್...ಸದಾ೦ಯ್ ನಾಕ್-ಬರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಹ೦ಕಾರ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಅನಿ೦ ಬಾಯ್ರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೆ ಪುರಾ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಆಜ್ ಹೊ ಬೊರೊ ಆವ್ಕಾಸ್, ಮ್ಹಜೆ೦ ದಯ್ರ್ ಯ್ ದಾಕೊವ್ನ್೦ಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ಯಾಚಾ ಬೆತಾನಿ೦ ಸರ್ಸರಿತ್ತ್ ಮಾರು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ಕೆದಾಳಾಯ್ ವೊಲಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ಆಜ್ ಉಟೊವ್ನ್ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತೊ ಉಟೊವ್ನ್ ದಾವೊ೦ವ್ಕ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊ, ತಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾ೦ಕ್ ಮಾರ್ತಾಲಿ೦. ಪುಣ್, ಕಿತ್ಲೆ೦ ಮಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತೊ೦ಡಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲಿ ಲು೦ಗಿ ಮಾತ್ರ್ ಗಟ್ಟ್ ದರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಅಸುಲ್ಲೊ.
 
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ವೊಡ್ಲೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಕಾಲೆ೦ಗೊ ರೊಜಿ? ಕೊಣಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಯ್ಗೊ?
ಸಾಯ್ಬಾದೆವಾ ಹಾ೦ವ್ ಜಿವಾರ್ ಅಸಾ೦ಗಿ? ಕೊಣಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಮಾರ್ನ್ ಅಸಾ೦ಗಿ ತೊ, ತೊ ನೈ... ತೊ ಅತಾ೦ ಬಾಗ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಯೆತೆ ಅಸಾ. ವ್ಹಯ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅತ್ತಾ೦ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ. ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೀದಾ ದರ್ನಿರ್ ಬೊಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಶಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲಿ ಲು೦ಗಿ ವೊಡ್ಲಿ. ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕೋಣ್? ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾ೦ವ್ಚೊ ಕ೦ಟ್ರಿ ಚೊರ್ ಮ೦ಜ. ತಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಚ್ಚ್ ತೆ೦ಚ್ಚ್. ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾನಿ೦ ರಿಗೊನ್ ಚೊರ್ಪನಾ ಕರ್ಚಿ೦. ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಚೊರ್ಪನಾ ತಾಣೆಂ ಸುಮಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ೦ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ಸಪೂತ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ಪಾಸ್ಕಾಲಾನ್ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕಳಿತ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆ೦ ಆಜ್ ಅಮ್ಗೇರ್ ಸೊರ್ಚೆ೦ ದಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ ಕಾಯ್ಜಯ್ ಪಡ್ಲೆ.
 
ಹೆಣೆ೦... ಮ೦ಜಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಆ೦ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಘಾಮ್ ಸುಟೊ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಾರಾಣ್, ಬಾಯ್ಲೆಚೆ೦ ದಯ್ರ್ ಪಳವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಯ್ ಪುರೊ. ಎಕಾ ಚೊರಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಯ್ರಾನ್ ತೆ೦ ಮಾರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾಕ್ ನೀಟ್ ಕರ್ಚಿ ತಾ೦ಕ್ ಹಾಚೆ ಲಾಗಿ೦ ಖ೦ಡಿತ್ ಅಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಯಿ ಪುರೊ. ತ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್, ಪಿಯೆಲ್ಲೆ೦ ಸರ್ವ್ ಪಿರ್ವೊನ್ ಮ್ಹಕಾ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕರ್ನ್ ಪಳ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆ೦ ಬುರ್ಗ್ಯಾನಿ೦ ಚೊರ್-ಚೊರ್ ಮ್ಹುಣ್ ಬೊಬ್ ಘಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚಿ೦ ಪುರಾ ಅಮ್ಗೆರ್ ಜಮೊ ಜಾಲಿ೦. ಖಬರ್ ಪೊಲಿಸಾ೦ಕ್ ಪಾವೊನ್ ತೆಯಿ ಅಮ್ಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ. ಸಕ್ಡಾ೦ಚಾ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ ಎಕ್ ಚ್ಚ್ ಖಬರ್ ಅಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. "ರೊಜಿ ಬಾಯೆನ್ ಬಾರಿ ದಯ್ರಾನ್ ಚೊರಾಕ್ ದರ್ಲೊ" ಮ್ಹುಣ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಯ್ರಾಚಿ ಪ್ರಶ೦ಸಾ ಕರ್ತನಾ, ಬಾವ್ಡೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ ವಿಶಿ೦ ಚಿ೦ತಾಲೊಗಿ ಮ್ಹುಣ್...!
 
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾನಿ೦ ಮ್ಹಕಾ ಲಾಗಿ೦ ಅಪಯ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಹೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಶೆ೦ ಘಡ್ಲೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ ವಿಸಾರ್ಲೆ೦. ಹಾವೆ೦ ಅತಾ೦ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾ೦ಗಜಯ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಸಕ್ಡಾ೦ ಮುಕಾರ್ ಸತ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ಕಶೆ೦, ತೆ೦ಯಿ೦ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘೊವಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಅಶೆ೦ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನಿ೦ ಅಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್...? ತಶೆ೦ ಹಾಂವೆ೦ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಫಿಸರಾಕ್ ಕೂಡಾ ಭಿತರ್ ಅಪೊವ್ನ್, ಘಡ್ ಲ್ಲೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಅಸಾ ತಶೆ೦ ಸಾಂಗ್ಲೆ೦. ಸದಾಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ರಾಕೊವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿ೦. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಅವಾಜ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ಸ೦ಶಯ್ ಜಾಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಪಾಸ್ಕಾಲಾಚಿಚ್ಚ್ ಲು೦ಗಿ ಮಾತೆ೦-ತೊ೦ಡ್ ಭರ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಮಾರು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ಮ್ಹಕಾ ಕಿತೆ೦ ಗೊತ್ತು ಹೊ ಮ೦ಜ ಹಾಚಿ ಬಾಯ್ರ್ ಸುಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಲು೦ಗಿ ಪಾ೦ಗ್ರುನ್ ಚೊರು೦ಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹುಣ್. ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ. ದಯಾಕರುನ್ ಹೊ ಘುಟ್ ಮಾತ್ರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾ೦ಗಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಲಿನಾ೦.
 
ಕುಡಾಬಾಯ್ರ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಅಫಿಸರ್, "ಕಿತ್ಲಿ ದಯ್ರಾಧಿಕ್ ಸ್ತ್ರಿ ಪಳಯಾ ರೊಜಿಬಾಯ್, ಕೊಣಾಂಯ್ಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾಕ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ತಿಣೆ೦ ದರ್ನ್ ದಿಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅಮಿ೦ ತಿಕಾ ಶಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾ೦ವ್" ಮ್ಹುಣ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಗುಣ್-ಗಾನ್ ಕರ್ತೆ ಅಯ್ಲೊ. ಮ೦ಜಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾನಿ ಅಪೊವ್ನ್ ವೆಲೆ೦. ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಸಗ್ಳೆ ತಾ೦ಚಾ-ತಾ೦ಚಾ ಘರಾ ಪಾಟಿ೦ ಗೆಲೆ. ಅಮಿ೦ಯ್ ನಿದೊ೦ವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ಪಾಸ್ಕಾಲಾಚಾ ಮನಾ೦ತ್, ಮ್ಹಜೆ೦ ದಯ್ರ್ ಚಿ೦ತುನ್ ನೀದ್ ಯೆನಾತ್ಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಸಾಹಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಚಿ೦ತ್ನಾನಿ೦ ಮ್ಹೊಜೆ ದೊಳೆ ನಿದೆ ಸಾಗೊರಾಕ್ ಗೆಲೆ.
 
ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಬೋವ್ ಸು೦ದರ್ ದೀಸ್. ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಖಬರ್ ಚಾಪುಲ್ಲಿ, "ಕಳ್ಳ ಮ೦ಜನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟ ರೊಜಿ". ಖಬರ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾನಿ೦ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶ೦ಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಇತ್ಲೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆ೦ ಪ್ರಕರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಬದ್ಲವಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ೦ ದಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾನ್ ಪಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಉಣೆ೦ ಕರ್ನ್, ಘರಾ ವೆಳಾರ್ ಯೆ೦ವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಅನಿ೦ ಬುರ್ಗ್ಯಾ೦ ಕಡೆನ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ೦.
 
"ಸಾ೦ಪ್ ಬಿ ಮರೆ ಅವ್ರ್ ಲಾಟಿ ಬಿ ನಾ ಟೂಟೆ" ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಹಿ೦ದಿಚಿ ಗಾದ್ ಸತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಪಾಸ್ಕಲಾಕ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಅಯಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಯ್ರಾನ್ ತಾಚೆ೦ ಮನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ತೊ ಬರೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
 
 
**** ವಿನ್ಸೆ೦ಟ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ - ದುಬಯ್, ಯು.ಎ.ಇ.

 

No comments

Powered by Blogger.