142. ಅಶಿ ಏಕ್ ಚೊರಿ:

ಅಶಿ ಏಕ್ ಚೊರಿ: ಚೊರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ವೆವೆಗ್ಲ್ಯೊ ಅಸಾತ್, ಅನಿಂ ತಿ ವಾಟ್ ತೊ ಸೊಧುನ್ ಅಸ್ತಾ. ಜರ್ ತರ್ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಿನಾಂವ್ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ರಡೊನ್ ವಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಅಸಲೊ ಚೊರ್ಪಾಣಾಚೊ ಏಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಚೆರ್ ಪಳಯಾತ್.

No comments

Powered by Blogger.