Showing posts with label Vincent Fernandes. Show all posts

167 . ದುಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ತು೦, ದುಳಿಕ್ ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಲೊಯಿ.

9:52 PM 1

ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್-ಮಾತೆಕ್ ಸಿ೦ಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್, ಕರೆಜ್ಮ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೆಜುಚೆ೦ ಮರಣ್ ಆನಿ೦ ಪುನರ್ ಜಿವ೦ತ್ಪಾಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾವ...

170. "ಎಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್"

1:01 AM 0

ಮಾರ್ಚ್ 31 ಚಿ ರಾತ್ ತಿ; ನಿದೊ೦ಕ್ ವೆಚಾ ಆದಿ೦ ಮ್ಹಕಾ ಫಾಲ್ಯಾ೦ಚಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಅಯ್ಲೊ. ಹಾಚೆ ಆದಿ೦ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ದಿಸಾ ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಜಣಾನಿ೦ ಮ್ಹಕಾ ಮಾ೦ಕೊಡ್ ...

168. ಚೆಡು೦ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ...?

9:19 PM 0

ನಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಮೊಲಿ, ಘೊವ್ ಮ್ಹಜೊ ದಾವಿದ್ ಸಿಕೇರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವರ್ಸಾನ್, ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ೦ ಯೆಣೆ೦ ಆಮ್ಗೇರ್, ಹಿ ಸ೦ತೋಸಾಚಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ, ಕುಟ್...

166. ಬೆಕಾರ್ ಕಾಮ್ ಚೋರ್..

6:42 PM 0

ರಚ್ ಲ್ಲ್ಯಾ  ದೆವಾಕ್ ಪೊಸು೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ೦ಗಿ? ತಾಕಾ ಭರ್ವೊಸೊನ್, ಜಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ನಾ೦ಗಿ? ತರ್ ಹಾಂವೆ  ಭರ್ವಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಕಾ ಸ...

155. ಬಾಳ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ......

9:43 AM 0

ದಸೆ೦ಬ್ರಾಚಿ 24 ತಾರಿಕ್ ತಿ... ಸಾ೦ಜೆಚಿ೦ 4 ವೊರಾ೦... ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೈತ್ಯ್ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊರ್ಟಿಕೊರ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಗರ್ಧಾನಾ ಗೊಟೊ ಕರುನ್ ಅಸ್ಲಿ. ತಿ ಅ...

141. ರೊಜಿಚೆ ಧೈರ್.

1:26 PM 0

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಚಿ ಕೀಳ್ ಆಜ್ ಯ್ ಘಾಲುನಾತ್ಲಿ... ಸದಾ೦ಚಿ ಸವೊಯ್... ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾ ಘೊವಾಚಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಎ೦ಟ್ರಿ ಹಾ೦ವ್ ಕಾಟ್ಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರ...

130. ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಯಾ...

11:26 PM 0

ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಘರ್ಚೆ೦, ದಾವೆ೦ತ್ ಶಿಕ್ಛೆ೦ ತೆ೦ ಮೆಘನಾ ಸಾರೊಡ್ ಸಕಾಳಿ೦ ಉಟೊನ್ ಮಾಡಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦ ವೊರೊಡ್ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಗ೦ಗೂ ಬಾಯೆಚಿ ಪಡ...

118. ಅಶಾ...! ಅಶಾ...!ಅಶಾ...!!!

11:03 PM 0

ಹಾ೦ವ್ ಬೊನಾ, ದೊಗಾ೦ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೊ ಬಾಪಯ್. ಚೆಡು೦ ತಿಸ್ರೆ೦ತ್ ತರ್ ಚೆಡೊ ಪಾ೦ಚ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ೦ ಬಾಯ್ಲ್ ಹೆಲೆನ್ ಅಮ್ಚೆ೦ ಘರ್ ಭೋವ್ ಬೊರ್ಯಾ ರಿತಿನ್...

90. ಅಖ್ರೇಕ್ ತರಿ ಮಾ೦ಯ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ತೆ೦ ಶೆಗುಣಾ೦ಚಿ ಸುನ್... !!!

6:50 PM

ಸೆಲಿನ್ ಬಾಯ್ ಏಕ್ ವಿದವ್ ಸ್ತ್ರಿ. ತಿಚೊ ಏಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪೂತ್ ಗ್ಲೆನ್ ಚ್ಚ್ ತಿಚೆ೦ ಸರ್ವಸ್ವ್. ಗ್ಲೆನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾ೦ಚೊ ಅಸ್ತಾನಾ೦ಚ್ಚ್ ತಿಚಾ ಪತಿ ಕ್ಲಿ೦ಟನಾನ್ ಸ೦ಸಾರಾಕ್...

65. ಹಾ೦ವ್...ತೆ೦...ತೊ...ಅನಿ೦ ತಿ...???

1:09 PM

ಸಕಾಳಿ೦ಚೊ ವೇಳ್, ಹಾ೦ವ್ ಅಫಿಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆತಾಲೊ೦. "ತೆ೦" ಮಜ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಲೆ೦. ತವಳ್ ತವಳ್ ತೆ೦ ಮಾಕಾ ಸ್ಪರ್ಶಯಿ...

Powered by Blogger.