170. "ಎಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್"

ಮಾರ್ಚ್ 31 ಚಿ ರಾತ್ ತಿ; ನಿದೊ೦ಕ್ ವೆಚಾ ಆದಿ೦ ಮ್ಹಕಾ ಫಾಲ್ಯಾ೦ಚಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಅಯ್ಲೊ. ಹಾಚೆ ಆದಿ೦ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ದಿಸಾ ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಜಣಾನಿ೦ ಮ್ಹಕಾ ಮಾ೦ಕೊಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ? ಸಕಾಳಿ೦ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಜೆ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಧು ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳೊನ್ ಖ೦ಚಾ ಥರಾನ್ ಪುಣಿ ಮ್ಹಕಾ ಮಾ೦ಕೊಡ್ ಕರ್ತಾಲಿ೦ಚ್ಚ್. ಆಶೆ೦ ಕರ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಜೊಡ್ಚಿ ಮಜಾ ವರ್ಣು೦ಕ್ ಚ್ಚ್ ಆಸಾದ್ಯ್. ತೆ೦ ಚಿ೦ತಾನಾ ಅತಾಂಯ್  ಮ್ಹಕಾ ಹಾಸೊ ಯೆತಾತ್.

ವಯ್ ತೊಚ್ಚ್ ದೀಸ್, ತುಮಿ ಸಮಾ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾತ್;  ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್. "ಎಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್" ಮಣ್ಸೊ ದೀಸ್. ಹ್ಯಾ ವೊರ್ಸಾ ಮಾತ್ರ್ ಹಾ೦ವ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಮಾ೦ಕೊಡ್ (ಪೂಲ್) ಜಾ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦. ಹಾ೦ವ್ ಚ್ಚ್ ಸಕಾಳಿ೦ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಉಟೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಧುವೆಕ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಕರ್ತಲೊ೦ ಮ್ಹುಣ್, ಪೂಲ್ ಕರ್ಚೆ ಥರಾವಳ್ ತರಿಕೆ ಚಿ೦ತುನ್ ನಿದುಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ನೀದ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕಳೊವ್ನಾ. ಸಕಾಳಿ೦ ಉಟ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ವೊರಾ೦ 7 ವಾಜ್ ಲ್ಲಿ೦.

ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆನಿ ಧುವೆನ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಉಲೊ೦ವ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಕಾ ಅಯ್ಕಾಲೆ೦. ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹುಣಾಲಿ, "ಕಾಲೆ೦ ಮುನ್ನಾ (ಎಕ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್ ಧು ತಶೆ೦ ಮೊಗಾನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮುನ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ), ಟಾ೦ಕಿ೦ತ್ ಉದಾಕ್ ಖಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಯ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ೦ ಉದಾಕ್ ಯೆವ್ನಾ೦ಗಿ ಕಿತೆ೦?"

ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಧು ಮ್ಹಣಾಲೆ೦, "ಕಾಲೆ೦ ಮಮ್ಮಿ, ಕಾಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಾನಿ ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಉದಾಕ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹುಣ್ ನೋಟಿಸ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ತುಕಾ ಹಾವೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ ಲ್ಲೆ೦ ನೆ೦? ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅಯ್ದಾನಾನಿ೦ ಉದಾಕ್ ಬೊರ್ನ್ ದವರ್ಚೆ೦ ಸೊಡ್ನ್ ಅಸುಲ್ಲೆ೦ ಉದಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲಾ೦ಯ್ ತುವೆ೦, ತು೦ ಎಕ್ಲಿ. ಆನಿ ತೆ ಉದಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸೊಡ್ತಾತ್ಗಿ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ?"
ವ್ಹಯ್ ಮುನ್ನ ತುವೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ ಲ್ಲೆಯಿ೦, ಹಾ೦ವ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಸ್ರೊನ್೦ಚ್ಚ್ ಗೆಲಿ೦. ಪಳೆ ಟಾ೦ಕಿ೦ತ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಪುಣಿ೦ ಉದಾಕ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್. ತುಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ನಾ೦ವ್ಕ್ ಯಿ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್ ನೆ.

ತಶೆ೦; ಪಳಯ್ಲೆ೦ ಮಮ್ಮಿ, ಕಾಲ್ದಿ ಟಾ೦ಕ್ ಉದಾಕ್ ಅಸಾ. ಪಪ್ಪಾನ್ ನಾವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್, ಆಜ್ ಉದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಜೆಗಿ ಮ್ಹಣ್.

ದುವೆಚಿ೦ ಅಕ್ರೇಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಅಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಕಾ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಕಾ ನಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ರಾವೊನ್ ಸ೦ಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ಭಿಜ್ ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ. ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಶಾವಾರ್ ಒನ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಆನಿ ಭಿ೦ದಾಸ್ ನಾ೦ವ್ಚೆ೦. ನಾವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ತುವಾಲೊ ಘೆವ್ನ್ ಆ೦ಗ್ ಪುಸ್ಚೆ೦ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ೦.

ಕಾಲ್ದಿ ಟಾ೦ಕ್ ಪುಣಿ ಉದಾಕ್ ಆಸಾ ನೆ, ವ್ಹಡ್ ನಾ: ಚಡ್ ವೇಳ್ ನೈ೦ ತರ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಪುಣಿ೦ ನಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ನೆ, ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ನಾ೦ವ್ಕ್ ದೆವ್ಲೊ೦. ಶಾವಾರಾ ಪೊ೦ದಾ ರಾವೊನ್ ಉದಾಕ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಆ೦ಗಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಾಬೂ ಲಾಯ್ತಾನಾ೦ಚ್ಚ್ ಉದಾಕ್ ಬ೦ದ್ ಜಾಯ್ಜೆಗೀ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಕಾಲ್ದಿ ಟಾ೦ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಉದಾಕ್ ಚಾರ್ ಮಿನುಟಾನಿ೦ಚ್ಚ್ ಕಾಲಿ ಜಾಯ್ಜೆಗೀ! ತೆಯಿ೦ ಸಾಬೂ ಲಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್.

ಮುನ್ನಿ ಏ ಮುನ್ನಿ (ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ೦ ಮುನ್ನಾ, ಮ್ಹಜಾ ಕೊ೦ಡಾಟ್ಯಾಚೆ೦ ಮುನ್ನಿ), ಉದಾಕ್ ಕಾಬರ್ ಜಾಲೆ೦ ಮಾ ಟಾ೦ಕಿ೦ತ್. ಹೆ ಸನ್ನಿ ಮಿರ್ವಾಲ್ಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಾರ್, ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾರಿ ಸಮಾ ಉದಾಕ್ ಸೊಡು೦ಕ್ ಹಾ೦ಕಾ೦ ಮಾರ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ. ಇಲ್ಲೆ೦ ಬೊರೆ೦ ಕರ್ನ್ ನಾಯಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉದಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಕಾಲಿ ಜಾಯ್ಜೆಗೀ? ಬೊರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲೆ೦ ಉದಾಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಯ್ಗಿ ಮುನ್ನಿ. ಆ೦ಗಾರ್ ಪುರಾ ಸಾಬೂ ಘಾಲಾ ಮಾ ಹಾವೆ೦. ಧುವೆಕ್ ನಾಣ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ಚ್ ಉಲೊ ಕೆಲೆ೦.

ಮಮ್ಮಿನ್ ಟಬ್ಬಾ೦ತ್ ಬೊರ್ನ್ ದವೊರುಲ್ಲೆ೦ ಉದಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಆಸಾ ಪಪ್ಪಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಚಡ್ಡ್ ಉದಾಕ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನಾಕಾ, ಆನಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ ಉದಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸೊಡ್ತಾತ್ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ. ಧರ್ ಏಕ್ ಬಾಕೆಟ್ ಉದಾಕ್ ಮ್ಹಣ್, ನಾಣ್ಯೆಚಾ ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಏಕ್ ಬಾಕೆಟ್ ಉದಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಗೆಲೆ೦.

ಸಾಬೂ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಇಲ್ಲೆ೦ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ಆ೦ಗಾವೊಯ್ಲೊ ಸಾಬೂ ದುವ್ನ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ೦. ಆ೦ಗಾವೊಯ್ಲೊ ಸಾಬೂ ಗೆಲ್ಲೊಯಿ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಆ೦ಗ್ ಪುಸುನ್ ಚಡ್ಡಿ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲಿಯಿ ಜಾಲಿ, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚ್ಚ್! ಬ೦ದ್ ಕರ್ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾವಾರಾ ತಾವ್ನ್ ಪಸ್ಸಾ ಕರ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಉಸ್ಳಾಜೆಗೀ?

ಏ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾ! ಹ್ಯಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಾರಾ೦ಕ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲಾ೦? ಪಯ್ಲೆ೦ ಉದಾಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ನೋಟಿಸ್ ದೀವ್ನ್ ವೆತಾತ್, ತಾಚೆ ವಯ್ಲಾನ್ ನಾವ್ನ್ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ವಸ್ತುರ್ ಥ೦ಡ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಚಾನಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ತಾತ್, "ದಲ್ಡಿರ್ ಕ೦ಚಿ೦", ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೊ೦ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಗಾಳಿಯೊ ಬಾಯ್ರ್ ಅಯ್ಲ್ಯೊ. ಕಿತೆಯಿ೦ ಜಾ೦ವ್ ಆನಿ ಪುಣಿ ತ್ರಪ್ತಿ ಜಾತಾವರೆಗ್ ನಾಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಶಾವಾರಾ ಪ೦ದಾ ಪರ್ತುನ್ ರಾವ್ಲೊ೦.

ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಜಾತಾನಾ ನಾಣ್ಯೆಚಾ ದಾರಾಲಾಗಿ೦ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಧು ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳೊನ್ ಕಿಟಿ-ಕಿಟಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿ೦. "ಎಪ್ರಿಲ್ ಪೂಲ್" ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಜೆ೦ ಧು ಒಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ನಾಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಳ್ಳೆ೦ ಮ್ಹಕಾ, ಹೆ೦ ಪುರಾ ಮ್ಹಜಾ ಧುವೆಚಿ೦ ಕಾಮಾ೦ ಮ್ಹಣ್. ಪಯ್ಲೆ೦ ಹಾವೆ೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚಾಬರಿ ಉದ್ಕಾಚೊ ಸ೦ಭಾಷಣ್ ಕರ್ನ್, ಮಾಗಿರ್ ಹಾ೦ವೆ ನಾ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಗೇಟ್-ವೊಲ್ವ್ ಭ೦ದ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುವೆಚೆ೦ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮೆಸ್ವೊ೦ಚಾ ತಸ್ಲೆ೦.

ಕಾಲ್ ನಿದ್ತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ಪೂಲ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಅಸುಲ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್, ಸಕಾಳಿ೦ ಪುಡೆ೦ ಉಟೊನ್ ಹಾ೦ವ್ ಚ್ಚ್ ಪೂಲ್ ಜಾಲೊ೦ಮೂ...!ಹೆ೦ ಚಿ೦ತು೦ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಹಾಸ್ಲೊ೦.

ಆಯ್ಚಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ಪುಣಿ೦ ಫೂಲ್ ಜಾ೦ವ್ಚೊ ನಾ ಖ೦ಡಿತ್, ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಸಕಾಳಿ೦ಚೊ ನಶ್ಟೊ ಕರು೦ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವ್ಣಾ-ಸಾಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ಪರ್ತುನ್ ಫೂಲ್ ಜಾಯ್ಜೆಗಿ! ಸದಾ೦ಯ್ ಮೆಜಾರ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ದವರ್ಚೊ ಸಶ್ಟೊ ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಮ್ಹಕಾ ಮಾ೦ಕೊಡ್ ಕರು೦ಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಪ್ಲೆಟಿ೦ತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ದಾ೦ಪುನ್ ದವರುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಿತೆ೦ ಗೊತ್ತು. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ಪೂಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಪಡ್ಲೊ೦ ಕೀ ಹೆಯಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೂಲ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾತಿರ್ ಚ್ಚ್ ಕಾಲಿ ಪ್ಲೆಟಿಕ್ ದಾ೦ಪುನ್ ದವರ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್, ತಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಶೀದಾ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ದಾನಾ ಉಗ್ತಿ೦ ಕರ್ನ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ೦. ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಜೆ ಧು, ಕಿಟಿಕಿಟಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಸೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦, "ಕಾಲೆ೦ ಪಪ್ಪಾ ನಶ್ಟೊ ಸೊದ್ತಾಯ್ಗಿ? ತೈ೦ ಮೆಜಾರ್ ದಾ೦ಪುನ್ ದೊವರ್ಲಾನೆ, ಪರ್ತುನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಜಾಲೊಯ್ ನೆ೦ ಪಪ್ಪಾ" ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಸೊ ತಡ್ವೊ೦ಕ್ ಜಾಲ್ಯೊ ನಾ೦ತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುವೆಚೆ೦ ಮ್ಹಕಾ ಮಾ೦ಕೊಡ್ ಕರ್ಚಿ೦ ಕರ್ತುತಾ೦ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲಿ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ಗಿ? ನಾ. ಹಾ೦ವ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೊಸೊ೦ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಸೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಶೂಸ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ಪಳಯ್ತಾ೦ ತರ್, ಜೊಡ್ಯೆ೦ತ್ಲೊ ಏಕ್ ಶೂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಾ. ಮ್ಹಕಾ ಎಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಹಾಚೆ೦ ಯೊಜನ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾವೆ೦ ಶೂ ಕೈ೦ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಇಸಾರು೦ಕಿ ನಾ೦. ಶೀದಾ ಭಿತರ್ ವೊಸೊನ್, ಭಿತರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಏಕ್ ಜೊಡಿ ವಾಣೊ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ೦. ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಶೂಸ್ ತಾಚಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ೦ ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಳಿ-ಪಿಳಿ ಕರ್ನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾಲೆ೦. ಹಾ೦ವೆ೦ಯಿ ಇಲ್ಲೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ರಾಗ್ ದಾಕೊವ್ನ್, ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಣಾನಿ೦ಚ್ಚ್ ಶೀದಾ ಬಾರ್ಯ್ ಆಯ್ಲೊ೦ ಆನಿ ಸ್ಕೂಟಾರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ೦.

ಮ್ಹಕಾ ರಾಗ್ ಅಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಮುನ್ನಿ, ದಾ೦ವೊನ್ ಸ್ಕೂಟಾರಾ ಕಡೆನ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಮ್ಹಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್ನ್, "ಸೊರ್ರಿ ಪಪ್ಪಾ, ರಾಗ್ ಅಯ್ಲೊಗೀ? ಮ್ಹಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ನೆ" ಮ್ಹಣ್ ಶೇಲೇ ಕರ್ನ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦ನಾ, ಮ್ಹಕಾ ಹಾಸೊ ತಡ್ವೊ೦ಕ್ ಕೈ೦ ಜಾತಾತ್? ಹಾಂವೆಯಿ೦ ಒಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಳೆ೦, "ಹಾಂವೆಯಿ೦ ತುಕಾ ಎಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಕೆಲೆ೦ ನೆ೦ ಮುನ್ನಿ. ಹಾಂವೆ೦ ಬೆಶ್ಟೆ೦ಚ್ಚ್ ರಾಗ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುನ್ನಿಚೆರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾಗೀ ಮಾ. ತುವೆ೦ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾ೦ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣೆ೦ ಕರ್ಚಿ೦? ಆತಾ೦ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಸ್ಕೂಟಾರಾರ್ ಬಸ್, ನಾ ತರ್ ತುಕಾಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತೊಲೊ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್.

ತರ್ ಪಪ್ಪಾ, ವಾಣೊ ಕಾಡ್ನ್ ಶೂಸ್ ಗಾಲ್ ನೆ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦.

ತೆ೦ ಮ್ಹಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಮುನ್ನಿ. ಆಜ್ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಯಿ ಎಪ್ರಿಲ್ ಪೂಲ್ ಕರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಣೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾತಾ ನೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಆನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲೆ೦.
 
ವಿನ್ಸೆ೦ಟ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್,  ದುಬಯ್.

No comments

Powered by Blogger.