169.ಅವಯ್ ಎಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ಯಶಸ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ.


ತುಂ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಬಾಳ್ಶೆ ಅಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಪಾನೊ ದೀವ್ನ್ ವಾಗಯ್ಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ರಡೊನ್, ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೊಯ್....

ತುಕಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತುಂ ತಿಚಾ ಹಾತಾ ಥಾಂವ್ನ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ತುಜಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾ ದಾಕಯ್ತಾಲೊಯ್.

ತುಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾತಾನಾ, ಬೊರ್ಯಾ ಖಾಣಾನಿಂ ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ವಾಡ್ಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ತೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ , ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೆ ಶಿತ್ ವಿಭಾಡ್ಲೆಯ್,

ತುಕಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾನಾ, ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಪೆನ್ಸಿಲೆಂತ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ವಂಣ್ತಿರ್ ಗಸ್ಟುನ್, ತುಜೆ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂಯ್.

ತುಕಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ನವ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾನಿಂ ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ನೆಟಯ್ಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಖೆಳ್ನ್, ವಸ್ತುರ್ ಮೆಳೆಂ ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ಕಸ್ಟಿಲೆಂಯ್,

ತುಕಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ಇಸ್ಕಾಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ,
ಪೂಣ್ ತುಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವಚನಾ ಮ್ಹುಣ್, ರಡೊನ್ ಘರಾಚ್ ಪಾಟಿ ಅಯ್ಲೊಯ್.

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತುಕಾ ಭರ್ತಾನಾ, ಖೆಳೊಂಕ್ ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಬೊಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ,
ತುಂವೆ ಸೆಜಾರಿ ಘರ್ಚಾ ಜನೆಲಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಟೆಯ್ಲೊಯ್,

ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ತುಕಾ ಜಾತನಾ, ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಐಸ್-ಕ್ರೀಂ ದಿಲ್ಲೆಂ,
ತುಂವೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಕ್ ಅನಿಂ ಮುಸ್ಕರಾಕ್  ಸಾರೊವ್ನ್ ವೇಸ್ ಪಾಂಗಾರ್ಲೊಯ್,

ತುಕಾ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ದೊತೊರ್ನಿಂಚೆ ಮಹತ್ವ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತುಂ ಅಳ್ಸಾಯೆನ್ ಭರೊನ್  ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವೊಲ್ ಪಾಂಗರ್ಲಿಯ್.

ತುಕಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ತುಜೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ತಿಣೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಅಚರ್ಸಿಲೊ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ಇಸ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್,  ತುಜೊ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಲೊಯ್.

ತುಕಾ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾಂ ಸಂಗಿ, ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಅಪೊವ್ಣ್ ವೆಲ್ಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತುಂ ಥಿಯೆಟರಾಂತ್ ತಿಚೆ ಸಂಗಿ ಬಸಂವ್ಕ್ ಲಜೆಲ್ಲೊಯ್.

ತುಕಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ಟಿ.ವಿ ರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ಕಾತರ್ ಘಾಲ್ಲಿ,
ಪೂಣ್ ತುಂ ರಾಕೊನ್ ಅಸುಲ್ಲೊಯ್, ತಿಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಪಿಂತುರಾ ಪಳಂವ್ಕ್.

ತುಕಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಕೆಸಾ ಅನಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಲಹ ದಿಲ್ಲಿ,
ಪೂಣ್ ತಿಕಾ ತುಂ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಅಧುನಿಕಾತೆಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲೊಯ್.

ತುಕಾ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ ಗೀ, ತಿಣೆಂ ಎಕಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ದಾಡುಲ್ಲೆ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ತಿಕಾ, ಘರಾ ಏಕ್ ಫೋನ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ತಿಕಾ ದುಕಯ್ಲೆಂಯ್.

ತುಂ ಪಂದ್ರಾಚಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಅಸ್ತಾನಾ, ತಿ ಕಾಮಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ಅಶೆತಾಲಿ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್.

ತುಕಾ ಸೊಳಾ ಭರ್ತಾನಾ, ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚಾ ಕೊಲೇಜಿಕ್ ದಾಡ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಶಿಕಪ್ ದಿಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ಘರಾ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಕಾ ರಾಕಯ್ಲೆಂಯ್.

ತುಕಾ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ತಾನಾ, ತಿ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾಲಿ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹೆರಾಂ ಕಡೆನ್ ಫೋನಾಚೆರ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಲೊಯ್.

ತುಜ್ಯಾ ಅಟ್ರಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಕಾರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ತಿಕಾ ಬೊಂವೊಂಕ್ ವರಿನಾಶೆ, ಇಸ್ಟಾಂಚಾ ದಾಕ್ಶಿಣೆಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲೊಯ್.

ತುಕಾ ಎಕುಣೀಸ್ ಭರ್ತಾನಾ  ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಿ  ತುಜೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಅಶೆತಾಲಿ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ಪಾರ್ಟಿನಿಂ ಮಝಾ ಮಾರ್ನ್, ತಿಕಾ ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಯ್.

ತುಕಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ತಿ ತುಜೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಅಶೆಲ್ಲಿ,
ಪೂಣ್ ತುಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್, ಅವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊಯ್.

ತುಕಾ ಎಕ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ಜಿಣ್ಯೇಂತ್ ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ, "ತುಕಾ ತೆಂ ಪುರಾ ಸಮ್ಜನಾ" ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಿಕಾ ಬೂದ್-ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ್.

ತುಕಾ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಬೊರ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ತಿಕಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿನಾಶೆಂ, ತಿಚಾ ರುಣಾಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿಯ್.

ತುಕಾ ತೆವೀಸ್ ಭರ್ತಾನಾ, ತಿ ತುಜೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಫೋನ್-ಕೊಲ್ ಅಶೆಲ್ಲಿ,
ಪೂಣ್ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಬಿಜಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊಯ್.

ತುಕಾ ಚೊವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ತಿಚಿ ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್-ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲಿಯ್.

ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ತಾನಾ, ತಿಣೆಂ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಿ ರಡ್ಲಿ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಸಂಸಾರಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ನೆಗಾರ್ಲೆಂಯ್.

ತುಜ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತುಂವೆ, "ಅತಾಂ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ" ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂನಾ.

ತುಕಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಅಪಯ್ಲೆಂ,
ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಜಿ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಿಕಾ ದುಕಯ್ಲೆಂಯ್.

ತುಂ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾತಾನಾ, ತಿಂ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ಲಿ ಅನಿಂ ತುಜೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಅಶೆತಾಲಿ,
ಪೂಣ್ ತೆದಾಳಾ ತಿ ತುಕಾ ಏಕ್ ವ್ಹೊಜೆ ತಶೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಅನಿಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಿ ಮೆಲಿ,
ತೆದ್ನಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಗಡ್ಗಾಡೊ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತುಂ ದಾಂವೊನ್ ಅಯ್ಲೊಯ್,

ಜರ್ ತರ್ ಆಜ್ ತಿ ಅಸಾ, ತುಂ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುಣಿ ತಿಚೊ ಸದಾಂಚ್ ಮೋಗ್ ಕರ್,
ಮಾಗಿರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅತಾಂಚ್ ಏಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್, ತಿಚೆ ಪಾಸೊತ್ ಮಾಗ್.

ಜರ್, ತಿ ನಾಂ ತರ್, ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಕ್-ಚ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ,
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅವಯ್ ಎಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ಯಶಸ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ.

******

(ಅಧಾರಾನ್: ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್)

No comments

Powered by Blogger.