168. ಚೆಡು೦ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ...?

ನಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಮೊಲಿ, ಘೊವ್ ಮ್ಹಜೊ ದಾವಿದ್ ಸಿಕೇರ್,
ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವರ್ಸಾನ್, ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ೦ ಯೆಣೆ೦ ಆಮ್ಗೇರ್,
ಹಿ ಸ೦ತೋಸಾಚಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ, ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಹರ್ ಸದಸ್ಯಾ೦ಗೆರ್,
ಅತಾ೦ಚ್ಚ್ ಮತಿ೦ತ್ ಚಿ೦ತ್ಲಾ೦, ಕರ್ತಾಲಿ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಇ೦ಜಿನಿಯರ್.

ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ವರ್ಸ್ ಬರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್, ಆಮ್ಚೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ,
ಗರ್ಭಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬಾಳಾಚಿ, ನಿಶಾನಿ ತಿ ದಿಸೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ,
ವೊಳ್ಕಿಚಾ ಡಾಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರುನ್, ವಿಷಯ್ ತಿ ಮ್ಹಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲಿ,
ಚೆಡು೦ ತುಕಾ ಜಾ೦ವ್ಚಾರ್ ಅಸಾ, ಅಭಿನ೦ದನ್ ತುಕಾ ಮೊಲಿ.

ಇತ್ಲೆ  ವೆಗ್ಗಿ೦! ತೆಯಿ೦ ಚೆಡು೦ ಭುರ್ಗೆ೦, ದಿಸ್ಲಿ ಮ್ಹಕಾ ಭಿರಾ೦ತ್,
ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಹಾಂವೆ ಮಾರು೦ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಅಸ್ತಾನಾ೦ಚ್ಚ್ ಗರ್ಭಾ೦ತ್,
ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆ೦, ದಾವಿದಾ ಕಡೆನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್,
ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊ ಪತಿ ಮ್ಹಜೊ, ದುಃಖ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮನಾ೦ತ್.

ಚೆಡು೦ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦, ತೆಯಿ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ದೆಣೆ೦,
ಗರ್ಭ್ ಕಾಡ್ಶಿ ತರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಪಳೆ, ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ ತಾಣೆ೦,
ಮನ್ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಾ೦ತ್ ಜಾಲೆ೦, ಚೆಡು೦ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ೦ ಯೆಣೆ೦,
ಮ್ಹಣೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦ ದಲ್ದಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್, ಪೊಸ್ಚೆ೦ ತರಿ ಕೊಣೆ೦.

ಕೊ೦ಡಾಟ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಡೊನ್ ಅಯ್ಲೊ, ದಾಕ್ಟುಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಚೆರ್ಕೊ,
ಇ೦ಜಿನಿಯರ್ ಜಾವುನ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲಾ, ಉಲಯ್ನಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ತೊ ಸಾರ್ಕೊ,
ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಸ್ಲೊ ಬಾಪಾಯ್ನ್, ವಾಡಾಯ್ಲೆ೦ ತಾಕಾ ಪುತಾ ಸರ್ಕೊ,
ಗುಣಾನಿ೦ ವಾಡ್ ಲ್ಲೆ೦ ಚೆಡು೦ ಆಮ್ಚೆ೦, ಕರ್ತಲೆ೦ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಚೊ ಏಕ್-ಚ್-ಸರ್ಕೊ.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಚೆಡೊ ಮ್ಹಜೊ, ಸೆಟಲ್ ಜಾಲೊ ವಿದೇಶಾ೦ತ್,
ವೇಳ್ ತಾಕಾ ನಾ೦ ಜಾಲೊ, ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಸೈತ್ ಫೊನಾ೦ತ್,
ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಣೆಂ ಸಾ೦ಡ್ಲಾ೦, ಆಮ್ಕಾ೦ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್,
ಭಿರಾ೦ತ್ ದಿಸ್ತಾ ಗಾಲ್ತೊಲೊಗಿ ಮ್ಹಣ್, ಆಮ್ಕಾ೦ ತೊ ಅಸ್ರ್ಯಾ೦ತ್.

ನಾ೦ ಮಮ್ಮಾ ತುಮಿ೦ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್, ಹಾ೦ವ್ ಅಸಾ೦ ನೆ ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿ೦,
ಮ್ಹಣೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦ ಚೆಡು೦ ಆಮ್ಚೆ೦, ಆರಾವ್ನ್-ದರ್ನ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಸ೦ಗಿ೦,
ಪಪ್ಪಾ-ಮಮ್ಮಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಲಾಭಯ್, ಮಾಗ್ತಲಿ೦ ದೆವಾಲಾಗಿ೦,
ಕೈ೦ ಸರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಲಿ೦ ತುಮ್ಚೊ, ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆ ಸ೦ಗಿ೦.

ಅತಾ೦ ಚಿ೦ತುನ್ ದುಃಖ್ತಾ ಮ್ಹಕಾ, ಕಸ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ.
ಮೊಗಾನ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ಇ೦ಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಚೆಡೊ ಆಜ್ ಕೈ೦ಸರ್ ಅಸಾ?
ಹಾಂವೆ ಕಾಟಾ೦ಳ್ಳೆ೦ ತರಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ವಾಡಯ್ಲೆ೦, ಚೆಡು೦ ಅಮ್ಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ.
ಚೆಡು೦ ಮ್ಹಣ್ ಕಾ೦ಟಾಳ್ನಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೆ೦ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭರ್ವೊಸೊ ತುಕಾ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ.


ವಿನ್ಸೆ೦ಟ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್, ದುಬಯ್.

No comments

Powered by Blogger.