166. ಬೆಕಾರ್ ಕಾಮ್ ಚೋರ್..

ರಚ್ ಲ್ಲ್ಯಾ  ದೆವಾಕ್ ಪೊಸು೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ೦ಗಿ?
ತಾಕಾ ಭರ್ವೊಸೊನ್, ಜಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ನಾ೦ಗಿ?
ತರ್ ಹಾಂವೆ  ಭರ್ವಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಾ೦ಡ್ಲಾ?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಕಾ, ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ೦ ಎಕ್ಸುರೊ ಕೆಲಾ?

ಅಶೆ೦ ರಡ್ತಾ ಹೊ ಎಕ್ಲೊ, ಬೆಕಾರ್ ಕಾಮ್ ಚೋರ್..
ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ, ಜಾತಾ ಭಾರಿ ಬೋರ್.
ಚಿ೦ತುನ್ ಬಸ್ಲಾ ರಚ್ ಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಚ್ಚ್, ಹಾಕಾ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವಾಣ್..
ಹೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಚ್ಚ್ ಜಾಲಾ೦, ಹಾಚ್ಯಾ ಬೆಕಾರ್ಪಾಣಾಚೆ೦ ಕಾರಾಣ್.

ರಚ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಹಾಕಾ ರಚ್ಲೊ, ಎಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್..
ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ದಿಲಿ ಹುಷಾರ್ಗಾಯ್, ಹಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ೦ತ್.
ಡಿಗ್ರಿ ವಯ್ರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯೊ, ಜೊಡುನ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಸ್ಥಾನ್..
ಅಪ್ಲಿ ಚಾಲ್ ಬದ್ಲು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಅಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ೦ಕಾರಾನ್.

ಚಾಲ್ ಬದಲ್ಲಿ ಸವಯೊಯ್ ಬದಲ್ಲ್ಯೊ, ಜಾಲಿ ಪಾಡ್ ಮನ್ಶಾ೦ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್..
ಸುರ್-ಸೊರೊ ಬಿಡಿ-ಸಿಗ್ರೆಟ್, ದೀ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗಾತ್.
ಶಿಕಪ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಯಿ ಮೆಳ್ತಲೆ೦, ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ೦ಕ್..
ಹಾಚ್ಯಾ ಸವಯಾ೦ಕ್ ರಾಗರ್ ಜಾತಲೆ ಧನಿ, ಸಾ೦ಗ್ತಾಲೆ ಹಾಕಾ ಬಾಯ್ರ್ ನಿಕ್ಳೊ೦ಕ್.

ಪಯ್ಶೆ ಅಸ್ತಾನಾ ಇಷ್ಟ್ ಸಗ್ಳೆ, ಬೊ೦ವ್ತೊವ್ಣಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಗು೦ವ್ತಾಲೆ  ಆನಿ೦ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ..
ಆಜ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್, ಎಕೆಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಫೊಳ್ನ್ ದಾ೦ವ್ತಲೆ.
ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ೦ಚೊ, ಪಾಡ್ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲಾ ಹೊ ಆಜ್ ನಾಕಾರಿ..
ದುರ್ಸಾತಾ ದೆವಾಕ್ ಆಜ್, ತಾಣೆ೦ಚ್ಚ್ ಕೆಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಚೆ೦ ಜೀವನ್ ಎಕ್ಸುರಿ.

ದೆವಾನ್ ದಿಲಾ೦ ತುಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತು೦ ತಾಕಾ ದುರ್ಸಾತಾಯ್?
ತಾಣೆ೦ ದಿಲ್ಯಾ೦ತ್ ಸಬರ್ ದೆಣಿ೦, ತಾ೦ಚೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ೦ ವಿಬಾಡ್ತಾಯ್?
ಖುದ್ದ್ ದೇವ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಖಾಣ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ತುಕಾ ತೊ ಸಕ್ಚೊ ನಾ..
ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ತೊಚ್ಚ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾ, ತುಕಾ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ.

ವಾಳ್ಚಾ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ವಾಳೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್, ರುಕಾಚೆ೦ ಏಕ್ ಪಾಳ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦..
ಸಮ್ಜಾಜೆ ತಾಣೆ೦, ತಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾ೦ಚೊ೦ವ್ಕ್ ದೆವಾನ್೦ಚ್ಚ್ ತೆ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ೦.
ರಚ್ ಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮರ್ಣಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಸದಾ೦ಚ್ಚ್ ಅಮ್ಚೊ ಫೊಸ್ ಕರ್ತಾ..
ಸಮ್ಜೊ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಮಿ೦,ವಿವಿದ್ ಮಾದ್ಯಾಮಾ೦ ದ್ವಾರಿ೦ ತೊ ಅಮ್ಚಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ.
 

** ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದುಬಯ್.

No comments

Powered by Blogger.