165. ಮ್ಹಜೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್.

ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಸುಟಿಯೆರ್ ಹಾಂವ್ ದೋಹಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವೆಚಾಕ್ ಏರ್-ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬುಕ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೇಯ್ ಗಂಭಿರ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಹಾಂವ್ ಉಬೊಂಕ್ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಅಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ ಏರ್-ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಇಮೈಲ್ ಅಯ್ಲೆಂ ಕೀ "ಮೊಗಾಳ್ ಸೈರ್ಯಾ, ತುಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್" ತಾಣಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವುಲ್ಲೆಂ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾತ್ಲೆ ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಕಾ. ಜಾಲಿಮೂ ಮಾಲಾಮತ್ತಿ, ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಜೆಟ್ಟ್-ಏರ್-ವೇಸಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮುಂಬಯ್ ಚಾರ್ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ಅವ್ದಿ ಅಸ್ಲಿ ತರೀ ತೀನ್ ಘಂಟೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನಿಂ ಎಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನಮೂನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೋಹಾ ಥಾವ್ನ್ ಅದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಕ್  ಆಟ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ವಿಪರೀತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿಮ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಅಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸ್ ಎಕಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ಅನಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಥಂಯ್ಸ್ ಮ್ಹಕಾ ಜೆಮ್ ಅಯ್ಲಿ.
 
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾವ್ದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಸಾವ್ದಿ ಎರ್-ಲೈನ್ಸ್, ಬ್ಯಾರಿನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಗಲ್ಫ್-ಏರ್, ಕುವೈಟ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಕುವೈಟ್ ಏರ್-ವೇಸ್, ದುಬಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಮಸ್ಕತ್ ಥಾವ್ನ್ ಒಮನ್ ಏರ್,  ಕತಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕತಾರ್ ಏರ್-ವೇಸ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತಾಂಚಾ ತಾಂಚಾ ನಿಗದಿತ್ ವೆಳಾ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತಾರಾಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚೆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಜಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಂಡನ್ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎರ್-ವೇಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಅದಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಯ್ಕೊನ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಬರಿಂಚ್ ಲುಫ್ತಾನ್ಜಾ ಚೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಯು.ಎಸ್.ಎ ಕ್ ಅನಿಂ ಎರ್-ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾನ್ಸಾಚಾ ವಾಟೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಲೆಂ.
 
ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಇತ್ಳಿಂ ಫೊರಿನ್ ಎರ್-ಲೈನ್ಸ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂಗಿ? ಅಜಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ದೋನ್ ಅಂತರಾಸ್ಟ್ರಿಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಶಿವಾಯ್  ತ್ಯಾ ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ಕೇರಳಾ ಬರಿಂ ತೀನ್ ಅಂತರಾಸ್ಟ್ರಿಯ ಎರ್-ಪೊರ್ಟಾ ನಾಂತ್... ತರ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಮಲಬರ್ಯಾ ಬರಿ ಎಕಾ ಮೊನಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ತಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ  ವಿದೇಶಾಕ್ ಅಪೊನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊಗೀ?... ವ್ಹಯ್..ಖಂಡಿತ್...ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲಿಚ್... ಲೋಕ್ ಎಕಾ ಮೊನಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ, ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್, ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್, ಸೆಜಾರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಿಂತ್ಚೊ  ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಇತ್ಲಿ ಪುರಾ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಹಾಂಗಾಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಎಕಾ ಘರಾಕ್ ಉಣೆಂ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಾನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಅಸ್ಲೊಂ. 
 
ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆ ದಿಸ್ಪೊಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೆಪಾರ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಹಾತಿಂ "ಉದೆಂಚಿ ಚಿ ಕಿರ್ಣಾಂ" ಮುಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿಸಾಳೆಂ ಮ್ಹಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪೆಪಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊ.  ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್-ಡೆಂಟ್, ಚೊರಿ, ರೇಪ್, ರಾಜಾಕೀಯಾ ಖೆಳ್, ಲೊಂಚ್ ಲಪ್ಡೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್-ಚ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಪತ್ರಾರ್ ನಾತ್ಲಿ. ಖಬರ್ ವಾಚ್ತೆ ಅಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಸಮಾ ಕರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಭಾವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಲಗೇಜ್ ಹಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿರ್ ಅಮಿಂ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಚಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಾಂಚೊ ವನ್ನ್-ವೇ ರಸ್ತೊ ತೊ.... ಏರ್-ಪೊರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಸಿಟಿಕ್ ವೆಚೊ. ಇತ್ಲೊ ರುಂದಾಯ್ ಅನಿಂ ನಿಟಾಯೆಚೊ ರಸ್ತೊ ತರೀ ಭಾವ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಡಿ 100 ಚ್ಯಾಕೀ ಸ್ಪೀಡ್ ವರಿನಾತ್ಲೆ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾ..ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೊ ಯೆತಾಯ್? ತೆದಾಳಾ ತೊ ಮ್ಹುಣಾಲೊ ನಾ ..ನಾ ರಸ್ತ್ಯ್ತಾರ್ ರಾಡಾರ್ ಅಸಾ. ಒವಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ  ತಕ್ಶಣ್ ರಾಡಾರ್ ಗಾಡಿಯೆಚೆ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾರ್ ಕರ್ತಾ ಅನಿಂ ರುಪೊಯ್ 500 ಚೆಂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಸೆಜ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಪಿಂತುರಾ ಸಮೇತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹುಣಾಲೊ. ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪೊಲಿಸಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ರುಪೊಯ್ 50 ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾ ಜಾಯ್ನಾಂಗಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ..ನಾ ..ನಾ ಕ್ಯಾಶಾಚಿ ವಿಚಾರ್ ನಾ ಪುರಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್, ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಚಾ ಬರಿಂ ನಾಂತ್ ಅನಿಂ ಫೈನ್ ಬಾಂದಿನಾಶೆ ರಾವೊಂಕಿ ಜಾಯ್ನಾ..ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಸ್ತೆ ಇತ್ಲೆ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್....ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಾಡಿ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಸಿಗ್ನಾಲಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ಲಿ...ಅನಿಂ ಪಾಚ್ವೆ ಸಿಗ್ನಾಲ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮಿಣ್ಕೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಗಾಡಿ ರಾವೊಂಕ್ ಸ್ಲೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಯಾ ಯಾ ಶೀದಾ ಯಾ ರಾವಾಯ್ನಾಕಾ .....ಹೋ..ಅತಾಂ ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ತಾಂಮ್ಡೆ ಪಡೊನ್ ಕ್ರೋಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್  ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಫೋಟೊ ಕಾಡ್ತಾ ಅನಿಂ ರುಪೊಯ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಚೆ ಫೈನ್..ಫಾಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಭರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.....ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹುಣಾಲೊ.
 
ಪಯ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಭಿಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಶಿನ್ ಅಸ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ಅತಾಂ ಏಕ್ ಭಿಕಾರಿ ಸಯ್ತ್ ದಿಸನಾತ್ಲೆ; ಕಾರಣ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜೆಂವ್ಚೊ ತಾಂದುಳ್  ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಿಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ರುಪೊಯ್ ಲೇಕಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅಸ್ತಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಉದಾಕ್, ಕರೆಂಟ್ ಮೊಸ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮೊಲಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಪಂಚಯತ್ ಅಫಿಸ್, ಮೂಡ ಅಫಿಸ್, ಎಕೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಫಿಸಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಭಾರಿ ಉಣಿ ಕಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘರಾ ಥಾಂವ್ನ್ಂಚ್ ಒನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ನ್ ಒನ್-ಲೈನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆ ಅನಿಂ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ತರ್  ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಘರ್ ಬಾಂದುಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್,  ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ.  ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಶೆ ಪುರಾಂ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಘರಾಚ್ ಪಾವ್ತಾ. ಟೆಲಿಪೋನ್, ಬಿಲ್ಲ್, ಕರಂಟ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್ ಬೂತಾಂ ಅಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಭಾವ್ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲೆಯ್ತೆ ಅಸ್ತಾನಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಮ್ಚಿಂ ಪದ್ವಾ ಕೊಲೇಜಿ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ಲಿ...
 
ಎರ್-ಪೊರ್ಟಾ ಥಾಂವ್ನ್  ಅಯಿಲ್ಲೊ ಮಾರೋಗ್  ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹೈವೆ  17 ಕ್ ಜೊಯಿನ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಗಲ್ಫಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ...ಮಾರೋಗ್ ವನ್ನ್ ವೇ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲೈನಾಂಚೊ ದೊನೀ ಕುಶಿನ್ ಅಸ್ಲೊ...ಅಮ್ಚಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ಲೈ-ಒವರ್ ಕ್ ಚಡ್ಲಿ ಅನಿಂ ಕುಲ್ಶೆಕರ್ಚಾ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ನಂತೂರ್ ಮೈನ್ ಸಿಗ್ನಾಲಾ ಕಡೆನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಾಂ, ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಶೀದಾ ಪಂಪು-ವೆಲ್ಲ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಭಾರೀ ವಡ್ಲೆ ಜಂಕ್ಶಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಾಡರ್ ಅನಿಂ ಕ್ಯಾಮರ ಅಸ್ಲೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾಯ್ಲೆಶನ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಂತುರಾ ಸಮೇತ್ ಮೇಸೆಜ್ ಅನಿಂ ಅಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಾಚೆರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ತಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಖಂಚಿಯ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮೆಳನಾತ್ಲಿ. ಲೋಂಚ್ ಕೋಣಾಂಕಿ ದಿಂವ್ಚಾ ಬರಿಂ ನಾ ಅನಿಂ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್-ಯ್ ಕೋಣಾಕೀ ನಾತ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೊರೊ ಪಾಗ್ ಅಸ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಭಾಶೆಂ ಸಂಗೀ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತುಳು ಭಾಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ, ಹ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಂಗ್ಳಿಷ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಉಲೊಯ್ತಾಲೆ ಅಶೆಂ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಮೊಸ್ತು ಬುದ್ವೊಂತ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾ ಥಾಂವ್ನ್-ಚ್ ಶಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹುಣಾಲೊ ಭಾವ್ ಮುಂದಾರ್ಸುನ್.
 
ಏರ್-ಪೊರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್  ಸುಟುಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಘರಾ ಪಾವುಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾಕ್ ಘರ್ಚಾ ಕಂಪೊಂಡಾಕ್ ಮಾರ್ಚಾರ್ ಅಸ್ಲಿ...ಪೂಣ್ ತಕ್ಶಣ್ ವಡ್ನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾರ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ರಾವುಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದೊಳೆ ಹಾಂವ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಎರ್-ಪೊರ್ಟಾಂತ್-ಚ್ ಬಸೊನ್ ಅಸ್ಲೊ ಅನಿಂ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಯೇ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಹಾತ್ ಸಿಗ್ನಾಲ್ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಲಗೇಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆರ್ ಅಮಿಂ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಅನಿಂ ಎರ್-ಪೊರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಅತಾಂ ಪಳಯ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ನೀಜ್ ಸೊಭಾಯ್. ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಯ್ ಮ್ಹಕಾ ವಾಟೆರ್ ಯೆತಾನಾ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಅಸ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ವಾ ಚಿಂತ್ನಾ ಯೇಂವ್ನ್ ಅಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಾ ವ್ವಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಚಿಂತ್ನಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೋಸ್ ಪಾವ್ಲೊ. ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. 
 
 
****ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೆಲರಾಯ್ - ಕತಾರ್.

No comments

Powered by Blogger.