164. ಮೊಗಾ ತು೦ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾಯ್??????

ತು೦ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾಯ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ
ತುಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ೦
ಕೆದ್ನಾ ಯೆಶಿ ತು೦ ಮೊಜ್ಯಾ ಆ೦ಜಾ
ದೀಸ್ ರಾತ್ ಬೊಸೊನ್ ತುಜಿಚ್ ವಾಟ್ ಪೊಳೆವ್ನ್ ಆಸಾ೦

ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಏಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾ೦ದ್ಲಾ೦ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್
ಸತಾಯ್ನಾಕಾ ಆನಿ೦ ಮ್ಹಕಾ ಯೇ ಮೊಗಾ ಮೊಜೆ ಮುಕಾರ್
ಕಾಳ್ಜಾಚೆ೦ ಧಾರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ದವರ್ಲಾ೦ ತುಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್
ಮೊಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಕೊಣಾಕೀ ರೀಗ್ ದಿ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦ ತುಜ್ಯಾ ಬಗಾರ್

ಜೇ೦ವ್ಕ್ ಬೊಸ್ತಾನಾ ಜೆವಣ್ ರುಚಾನಾ ತುಜಿ೦ಚ್ ಚಿ೦ತ್ನಾ ಮೊನಾ೦ತ್
ನಿದೊ೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ನೀದ್ ಪೊಡಾನಾ ತುಜಿ೦ಚ್ ಭೊಗ್ಣಾ೦ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್
ಅಶೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦
ತಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ಯ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦ ತು೦ವೆ ಉಲೈಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊರಿ೦ ಮೊಜ್ಯಾ ಕಾನಾ೦ತ್

ಮಹಿನೆ ಸಬರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊನ್ ತುಜಿ ವಾಟ್
ಹಾ೦ವ್ ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಯೆತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸವ್ನ್ ತು೦ವೆ ವರ್ಸಾ೦ ಜಾಲಿ೦ ಆಟ್
ಪುಣ್ ತು೦ವೆ೦ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ದಿಸಾನಾ ತರ್
ಆಜ್ ನೈ೦ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಘೆತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ಚ್ ಮೊಜಿ ಪಾಟ್

ಮೊಗಾ ಆನಿ೦ ಮುಕಾರ್ ರಾಕೊ೦ಕ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತಾ೦ಕ್ ನಾ೦
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ವೆಳಾ ವೆಳಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಜೇ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦
ಭುಕ್ ತರೀ ಮೊಸ್ತು ಲಾಗ್ತಾ  ಪುಣ್ ಜೇ೦ವ್ಕ್ ರುಚಾನಾ
ನಿದೊ೦ಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಹಾ೦ಗಾಚ್ ಬೊಸ್ ನಾ೦ ತರ್ ತುಕಾ ತೆ೦ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ಕಳ್ಚೆನಾ

ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ತುಜೆವಿಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾಕಾ
ತುಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಕಾ ರಾವೊ೦ಕ್ ನಾಕಾ
ಖ೦ಯ್ ಆಸಾಯ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಯೇ ತು೦ ಮೊಜ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್
ತುಕಾ ದೊಳೆಭರ್ ಪೊಳೈಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಕಾ ಮೊರೊ೦ಕ್ ನಾಕಾ.** ಜೀವನ್ ಜೊನ್ಸನ್ - ಕೊಪ್ಪ, ದುಬಯ್..

 

No comments

Powered by Blogger.