163. ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ನಿಚೆವ್.

ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ,
ಸೊರೊ ಸೊಡ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್, ತ್ಯಾ  ಲೆಕಾನ್ ಇಸ್ಟಾಂಕ್
ಪಾರ್ಟಿ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಅನಿಂ ಅಜೂನ್ ಹಾಂವ್  ಗುಲಾಮ್  ಜಾಲ್ಲೊ  ವಿಸ್ಕೆಚೊ.

ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಬಿಡಿಯೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್,
ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಸ್ಟಾ ಕಡೆನ್ ಬಿಡಿ ಸೊಡ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ನಿಚೆವ್  ಧರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ
ಕೊಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗರೇಟಿ ಚೊ  ಅಜೂನ್ ಹಾಂವ್ ಗುಲಾಮ್.

ವರ್ಸಾ ಅಧಿಂ ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊತಿಕ್ ಅಯ್ಲೆಂ,
ಪಿಚ್ಚಾರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಸೊಡಿಚೆ, ಅಶೆಂ ಫೇಸ್-ಬುಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಹಾಂವೆ ಸ್ಟೇಟಾಸ್,
ಪೂಣ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೈಕಾಂಕ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್   ಜಾಲ್ಲೊ ಗುಲಾಮ್ ಫೇಸ್-ಬುಕಾಚೊ.

ರಾತಿಂ ಲೇಟ್  ಬಸೊನ್  ಟಿ.ವಿ ಪಳಂವ್ಚಿ  ಬಂದ್  ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣ್
ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್, ನ್ಯೂಹಿಯಾರ್  ರಾತಿಕ್ ಇಸ್ಟಾಂ
ಸಂಗಿ  ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.. ಹರ್ಯೇಕ್ ರಾತಿಕ್  ಸವಯೆಚೆ ಜಾಲೆಂ ರಾತಿಂ ಲೇಟ್  ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚೆ.

ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪದ್ರಾಡ್  ..ಪದ್ರಾಡ್  ಮ್ಹುಣ್ ಆಜ್ ರಾತಿಕ್ ದಾಂವ್ತಾನಾ,
ಸಿಗ್ರೇಟ್, ವಿಸ್ಕಿ, ಲೇಟ್  ರಾತಿಕ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚೆ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಅಡಿಕ್ಟ್
ಸಗ್ಳೆಂ ಪದ್ರಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್  ಬರೆಂ   2013 ನವೆಂ ವರಸ್ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹುಣ್ ಅಶಾ.

** ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ -ಕೆಲರಾಯ್, ಕತಾರ್.ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್.

No comments

Powered by Blogger.