162. ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್:

ನತಾಲಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮಿಂ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹೊ ಎಕ್ ವಿಶೆಸ್ ಸಂದರ್ಭ್. ಆಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಹತ್ವ ಆಸಾಗೀ ಮುಣ್. ಸಮಾಜ್ ಸಭಾರ್ ಕುಟ್ಮಾನಿ ಘಡ್ತಾ.  ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಮೊಸ್ತ್ ಥರಾಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬೊರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಸರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿತಾತ್. ಆಮ್ಚಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಮಿಂ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಚೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಜಾಗೊ ದಿತಾಂವ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಕಾಜಾರಾಚಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಡ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಬಾಪೊಯ್, ಆವೊಯ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಎಕ್ ಬೊರೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾತಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಚೊ ದೆಸ್ವೊಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲಾ. ಹೆಂ ಘಡುಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ನಮುನೆಂಚಿಂ ವಿಗ್ಯಾಪನಾ ಆಮಿಂ ದೆಕ್ತಾಂವ್. ವಿಗ್ಯಾಪನಾಂತ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಟಾಮ್ ಸುಖಿ ಕುಟಾಮ್ ಮುಣ್ ದಿಸಾಕ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಕೊನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮೊನಾಂ ಪಿಸ್ವಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಚಲ್ತಾ. ಆನಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಘಡೊಂಕ್ ನೊವ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾಸೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಥರಾಚಿಂ ಕ್ರತ್ರಿಮ್ ವಿದಾನಾ ಉಪಯೊಗ್ಸಿಯಾ ಮುಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೊಯ್ಶೆ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮುಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಚೂಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಲೊಕಾಚಾ ಮೊಂನಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಪ್ರಯತನ್ ಚಲ್ತೆ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆ ಮುಳಿ ಚೂಕ್ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಲಾರ್ ಮೊಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಆಸಾ.

ಆಮಿಂ ಪೊಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಸ್ತ್ ಕಡೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಘರಾಂ ವೊಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಕುಡಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಮೊಡ್ಚೆ ತಣಿರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್.. ನವಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಕುಟ್ಮಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದೊವ್ರುನ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಂಯೆವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಮೊಡೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾ ದೊನ್ ವೊರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಚೊ ದೆಸ್ವೊಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಪೊಳೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಲ್ಚಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಸಂಭವ್ಲಾಂ. ಟಿವಿಚೆರ್ , ಸಿನೆಮಾಂತ್, ಸಿರಿಯಲಾಂತಿ ಆನಿಂ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚಾ ಪೆಪರಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯೊ ರಾಟಾವೊಳಿ ಉಬಾರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್.. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಮಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಪೊಳೆತಾಂವ್. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಂಕೊ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲಾ..ಘರಾಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮುನಿಸ್ ಎಕಾ ಮೆಕಾಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಜಾಲಾ.

ರಾವ್ಳೆರಾನಿ ರಾಂವೊಂಕ್ ಮುನಿಸ್ ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿಂ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂಚಾ ಘರಾನಿ ಎಕ್ಸುರಿಂ ರಾವೊನ್ ರಡ್ತಾತ್.
ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂಚಿ ಘರಾಂ ಚಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಕೋಣ್ ಆಮಿಂಚ್ ನಂಯ್ಗಿ?. ಮೋಗ್, ಸಮಾಧಾನ್, ಎಕ್ವೊಟ್, ಸಮ್ಜೊಣಿಂ ಅಸಲಿಂ ಬೊರಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ನಪಂಯ್ಜ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರತ್ರಿಮ್ ಸಾಧರ್ನಾ ವಾಪರ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ಚಿಂ ವಿಧಾನಾ ಇಗರ್ಜ್ಮಾತೆಚಾ ಕಾನುನಾ ವಿರೊಧ್ ಮುಳೆಂ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನೀ ಮೊಸ್ತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಅಸಲಿಂ ಸಾಧನಾ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಜಾತಚ್ ಚುರ್ಚುರೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಯೊಜನ್ ನಾಂ ಮುಳೆಂ ಸತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಮುನಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ರೆತಿರಾಂಕ್ ವೊಸೊನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ. ಮೊಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟೀ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾ.

ಆಜ್ ಆಮಿಂ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾನಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮೊಗಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾತ್? ಸಮಾಧಾನ್, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಮೋಗ್, ಎಕ್ವೊಟ್ ಆಸಾ? ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಖಂಯ್ ಮೋಗ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ತೊ ಆಸಾ ಮುಣ್.  ಮುನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ್ ತಾಚೊ ಪೋಸ್ ಆಮಿಂ ಕರುಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ನಮುನೆಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಪೊಡ್ತಾ ಮುಳೆ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸದಾಂಚ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜಯ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಚೊ ಆತ್ಮೊ ಅಮಿಂ ಚುಕೊನ್ ವೊಸಾನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿತಾ ಆನಿಂ ಪೊರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಮಿಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಹತ್ವ ದಿಶೆಂ ಕುರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ.. ಆಮಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಘರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತೀಂ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೊಂಗ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.. ಆಮಿಂ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿತ್ತ್ ರಾವಾಜಯ್.

ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆ ಮೊದೆಂ ತಾಚಾ ಪುತಾಚಾ ಮೊಗಾಚಾ ಉತ್ರಾನಿ ನಿವಾಸ್ ಕರ್ತಾ. ಬೆನ್ ಸಿರಾಕಾಚಾ ಬುಕಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಾ ಆವೊಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಶಿ ಮರಿಯಾದ್ ದೀಜಯ್ ಮುಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆಜಯ್ ಮುಳ್ಳಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಪಾವ್ಲ್ ಆಪೊಸ್ತಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಲೊಸೆಗಾರಾಂಚಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.. ಆಮಿಂ ಆಯ್ಚಾ ವಾಚ್ಪಾಂಕ್ ಮೊತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಬೊರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಸಾರುಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಲಾಬ್ತಾ..ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ರಾಂವೊಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾ..ಲೋಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂತ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸಾಂಡುನ್ ತ್ಯಾಗ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಯ್ಚೊ ವಾಂಜೆಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಮೊಸ್ತ್ ರಾಟಾವೊಳಿ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಜೆಜು ಜಲ್ಮಾಲಾ ಮುಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಹೆರೊದ್ ರಾಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ತೊ ಜೆಜುಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಚಿಂತಾ. ಸಾಂ ಜುಜೆಕ್ ಹಾಚೆ ವಿಶೆಂತ್ ಬೊಡ್ವೊ ಖಬರ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೊಚೊoಕ್ ಫೊರ್ಮಾಯ್ತಾ. ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾ, ಜುಜೆ ಆಪ್ಲೆ ಪೊತಿಣಿಕ್ ಆನಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಘೆಂವ್ನ್ ರಾತಾ ರಾತ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಜೆಜುಕ್ ಸುರು ಥಾವ್ನ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವಾಜಯ್ ಪೊಡ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಮೊಡೊಂಕ್ ನಾಂ . ತೊ ಆವೊಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಮೊಗಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೊ.. ಜೆಜುಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಎಕಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಚೆಂ ಜೀವನ್. ತೊ ಸುರುಥಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ. ತೊ ತಾಚಾ ಗುಪಿತ್ ಜಿವಿತಾ ವೆಳಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಮೊರಿಯೆನ್ ಅನಿಂ ಜುಜೆನ್ ತಾಕಾ ವಾಗಯ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆವೊಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ದೇಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಗಯ್ಜಯ್..

ಪರ್ಗಟ್ ಜಿವಿತಾಚಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ದುಖೆಸ್ತ್, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆಸ್ರೊ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಲೆಂ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ತಾಚೆ ಬರಿಂ ತಾಚಿ ದೇಕ್ ಘೆವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ.. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಕೋಣ್ ಮುಜಾ ಬಾಪಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರ್ತಾ ತೊ ಮುಜೊ ಭಾವ್, ಭಯ್ಣ್, ಆವೊಯ್ ಬಾಪೊಯ್ ಆನಿಂ ದಾಯ್ಜಿ. ತೊ ಮುಣ್ತಾ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿಂ ಮುಜಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ. ಆಮ್ಕಾ ದೆವಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆಮಿಂ ಆಜ್ ಘಟ್ ಚಿಂತುನ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕರ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಮೊಗಾಚಾ ಬಾಂದಾಂತ್ ಸ್ಥಿರ್ ಜಾತೆಲೆಂ.. ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಲಾರ್ ಮೊಸ್ತ್ ಕಶ್ಟ್.  ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾತ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆನಿಂ ಟ್ಯುಶನಾಂ ಮುಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೇಳ್ ಸರುಂಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳಾನಾ.. ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ವೊಡಿಲಾಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಡ್ತಾ, ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ?. ಯೆಯಾ ಜೆಜುಚಾ ಜೀವನಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ವೊಳ್ಕೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಯಾ. ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಜು ಆಪೊವ್ಣ್, ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಆಮಿಂ ಜಿಯೆಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕುರ್ಪಾ ದಿತಾ. 


**ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ., ಇಂದೊರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್

No comments

Powered by Blogger.