171. 'CBI' ಕೊ೦ಗ್ರೆಸಾಚೆ೦ ಹಾತೆರ್ ಗಿ?

ಹಾ೦ವ್ ಕೊ೦ಗ್ರೆಸ್ ಯಾ UPA   ವಿರೊಧಿ ನ್ಹಂಯ್. ಹಾ೦ವೆ  ಬಜರ೦ಗಾ ದಳಾ,  RSS ತಸಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಪಾಟಿ೦ಬೊ  ಘೆ‍ವ್ನ್ ಅಸ್ಚಾ ಬಿಜೆಪಿ ಚೊ ಸಪೊರ್ಟ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್ ಕಿತೆ೦ ಘಡ್ತೆ ಅಸಾ ಕೊ೦ಗ್ರೆಸಾ ಭಿತರ್. ಕೊಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಘೊಟಾಳೊ, Coal ಘೊಟಾಳೊ,  2 G ಸೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಘೊಟಾಳೊ..... ಅನಿ ಕಿತೆ೦ ಘೊಟಾಳೊಚ್ ಘೊಟಾಳೊ. ಕೊರೊಡಾನಿ೦ ಲುಟೂನ್ ಘೊಟಾಳೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಕೊ೦ಗ್ರೆಸ್ ಜ್ಯೆಲಾಕ್ ದಾಡ್ತಾ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆ೦? ತಾ೦ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾಗೀ?. 
 
ಬಾರಾತಾಂತ್ ದುಬ್ಳೊ ದುಬ್ಳೊಚ್ ಉರ್ಲೊ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಅನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚ್  ಜಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾತೊಲೊಗಿ? ಘೊಟಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್  ತೊ ಘೊಟಾಳೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಜ್ಯೆಲಾಕ್ ದಾಡ್ಚಾಕಿ, ಘೊಟಾಳೊ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಯಾ ಭಾಶೆ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಚತ್ರಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಬರೆ೦. ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್  UPA    ಗವರ್ನ್ ಮೆ೦ಟ್ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತೆ ಅಸಾ. ಫಕಾತ್ ಅಪ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಉರೊ೦ಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾಗಿ? ಬಾಕಿ ಅಸುಲ್ಲಿ ಏಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಅಪ್ಲಿ ಅಡಾಳ್ತ್ಯಾಚಿ ಅವ್ದಿ ಸ೦ಪಾ೦ವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಕರುಕ್ ತಯಾರ್ ಗಿ? 
 
ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ಕಿತ್ಯಾ ಉದೆತಾ ಮುಳ್ಯಾರ್...!!!
 
ಶ್ರೀಲಾ೦ಕಾ೦ತ್ ತಮಿಳಾ೦ಚೆರ್ ಜಾ೦ವ್ಚಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಾ ವಿರೊಧ್ UPA  ಗವರ್ನ್ಮೆ೦ಟ್ ಕಿತೆ೦ಯ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ ಉಲೊಯ್ನಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ UPA ಕ್  ಪಾಟಿ೦ಬೊ ದಿ೦ವ್ಚೆ DMK  ನ್ ಅಪ್ಲೊ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ಪಾಟಿ೦ ಕಾಡ್ಣ್  2 ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾ೦ತ್, DMK ಪ್ರಮುಖ್, ಕರುಣಾನಿದಿಚಾ ಪುತಾಚಾ,  M.K. ಸ್ಟೆಲಿನಾಚಾ  ಘರಾ CBI  ನ್  ದಾಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ.
 
ಅತಾ೦ ಸವಾಲ್, CBI ನ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಡ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ನಾ?
ತರ್ CBI  ಕೊ೦ಗ್ರೆಸಾಚೆ೦ ಹಾತೆರ್ ಗಿ? 
CBI  ತಸಲಿ ಏಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸ೦ಸ್ತಾ೦ ಕೊ೦ಗ್ರೆಸಾಚಾ ಅದೇಶಾಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಗಿ?
ಕೊ೦ಗ್ರೆಸ್  ಅಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಉರೊ೦ವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ CBI ಕ್ ಅಪ್ಲೆ೦ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಗಿ? 
 
ಸಬರ್ ಸವಾಲಾ೦ ಮೊಜಾ ತಸೆ೦ಚ್ ಭಾರಾತ್ ದೇಶಾಚಾ ನಾಗಾರಿಕಾ೦ಚಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಘು೦ವ್ತೆ ಅಸಾತ್.  ಅಶೆಂ  ತರ್ ಮುಕ್ಲೆ೦  ಚುನಾವಣ್ ಕೊ೦ಗ್ರೆಸಾಕ್ ಮರೊಗ್ ಪಡ್ತಾಲೆ೦ ಮುಳ್ಯಾ೦ತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.
 
 
**ಹಿಲಾರಿ ಟೆಲ್ಲಿಸ್- ಬಾಹ್ರೆಯ್ನ್

No comments

Powered by Blogger.