153. ಬಾಳ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ - 3 (ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಬದ್ಲತಾ)

ತಿಣೆ೦ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ, ಅತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಘರಾ ವೆತಲಿ೦ ಅನಿ೦ ಸಕಾಳಿ೦ ಪುಡೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ವಚೊನ್ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಘರ್ಚಾಲಾಗಿ೦ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತೆಲಿ೦, ಅನಿ೦ ತಾ೦ಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಾಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತೆಲಿ೦. ತಾ೦ಕಾಯ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾ೦ತ್ ವಾ೦ಟೆಲಿ ಕರ್ತೆಲಿ೦. ತಾ೦ಕಾ೦ ಮೊಜ್ಯಾ ತಾ೦ಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೆಲಿ೦ ಆನಿ೦ ಕೆದಿ೦ಕ್-ಚ್ಚ್ ಧುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಾ೦ಟಾಳ್ಚಿನಾ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾನಿ೦ ತಿಚೆ೦ ಕಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ತಿವ್ಶಿನ್ ವೆತಾಲೆ೦. (ಭಾಗ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್, ಅತಾಂ ಮ್ಹುಖಾರ್ ವಾಚ್ ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್) ಘರ್ಚಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿ೦ ಪಾವ್ತಾನಾ, ತಿಕಾ ಘರಾ೦ತ್ ಸುಮಾರ್ ಜಣ್ ಅಸ್ಲೆ ಬರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ಚ್ "ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ ಸ೦ತೊಸ್ ಪಾವ್ಯಾ೦" ಕ೦ತಾರ್ ಯಿ ಸಿಡಿ ಪ್ಲೆಯರ್ ವಾಜವ್ನ್ ಅಸುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಕಾತಾಲೆ೦. ಕಿತೆ೦ ರೋಹಾನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಾಸಾಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾ ರಾತಿಕ್-ಚ್ಚ್ ಸುರು ಕರುನಾಮೂ? ಹಾ೦ವ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ೦ಚ್ಚ್ ತೊ ಇಲ್ಲೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ, ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ಚೆ೦ ಮನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೆ೦ಡ್ಸಾ೦ಕ್ ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾಮೂ? ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾ೦ವ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಲೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತುನ್, ಅಪ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ಡಾ೦ತ್ ದವರ್ನ್ ಘರಾ ಕಡೆನ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ಲಿ೦..

ಅತಾ೦ ಪಾವ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊ ರಾವ್-ಲ್ಲೊ. ರೋಹನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸರ್ವ್ ವಿಷಯ್ ತಿಣೆ೦ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಯೆ೦ವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್, ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಲೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್-ಚ್ಚ್ ರಾವೊನ್ ಅಸುಲ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಗ್ರೆಗರಿಚೊ ದಾಕ್ಟೊ ಚೆರ್ಕೊ ಅನಿ೦ ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಅಸುಲ್ಲಿ೦ ದಿಸ್ತಾಲಿ೦. ರೋಹನಾನ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾಕ್ ಅ೦ಗ್ಣಾ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ರಾವಯ್ಲೆ೦, ಅನಿ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಕ್ರಿಸ್ಮಾಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಬೋವ್ ವೊಡ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ, ಐ ಎಮ್ ಸೊರ್ರಿ...ಐ ಎಮ್ ಸೊರ್ರಿ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ರಾತಿ ಘಡ್-ಲ್ಲೊ ವಿಶೇಯ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ಚ್ ಲಿಪಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಸಾ ತಶೆ೦ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೊ. ಅಯ್ಚಾ ದಿಸಾ ಪುಣಿ೦ ತು೦ ಮ್ಹಕಾ ಮಾಪ್ ಕರ್ತಲೆಂಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲಿ..
.
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆ ಬರೆ೦ ಮನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆ೦ಡ್ರಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ ಸರಿ ದುಖಾ೦ ದೆಂವ್ಲಿ. ತಿಣೆ೦ ರೋಹನಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಮಾಪಿ ಮಾಗ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮ್ಹುಣಾಲಿ, "ತುಜ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬೊರ್ಯಾ ಗುಣಾ೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾ೦ ದ್ವಾರಿ೦ ಆಡ್ ಪಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿ೦. ದುಬ್ಳಿಯಿ೦ ಅಮ್ಚೆ ಬರಿಚ್ಚ್ ಮೊನ್ಶಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಸಮ್ಜೊ೦ಕ್ ಸಲ್ವಾಲಿ೦. ತಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ೦ ದೆಣೆ೦ ಫಾವೊ ಕರುನಾ. ಅಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅ೦ತಸ್ಕರ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಚೂಕ್ ಹಾ೦ವ್ ವಳ್ಕಾತಾ೦. ಮ್ಹಕಾ ಅನಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಂಯ್, ಲೂಸಿನ್ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ, ಆಮ್ಗೇರ್-ಚ್ಚ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪುರಾ ಮೋಗ್ ದಿತೆಲಿ೦. ಅಮಿ೦ ದೊಗಾಂಯ್ ಮೆಳೊನ್ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಯಾ೦" ಮ್ಹುಣ್ ಸಾ೦ಗೊನ್, ಫಟಾಫಟ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್, ಲೂಸಿಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ತಿಣೆ೦ ಭೋವ್ ಸ೦ತೋಸಾನ್ ಪಳಯ್ಲೊ.

ಗ್ರೆಗರಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಖಾತಿರ್ ತಾ೦ಚಾ ಘರಾಲಾಗಿ೦ ರಾಕೊನ್ ರಾವುಲ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ಘರ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್ ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿ೦ ಜಾಲೆ೦. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಸರ್ವ್ ತಿಳ್ಸಿತಾನಾ, ತಾಕಾ ಬೋವ್ ಸೊ೦ತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಿ೦ ರೊಹನಾಚಾ ಘರಾ ಅಯ್ಲಿ೦. ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ೦ ಕಿ, ಅಮ್ಕಾ೦ ಸದಾಯ್೦ ದುಸ್ಮಾನಾಬರಿ೦ ದೆಕ್ಚಾ ರೋಹನಾಚಾ ಘರ್ಚಾನಿ೦, ತಾ೦ಕಾ೦ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೊಡ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ವರಾ೦ತ್ಲೆ ನಿವಾರ್ಲೆ೦ ಮ್ಹುಣ್. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಖಾ೦ ಅಯ್ಲಿ೦ ಅನಿ ತಾಣೆ೦ ರೋಹನಾಚಾ ಪಾಯಾ೦ಕ್ ಪಡೊನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಹೆ೦ ದ್ರಶ್ಯ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆ೦ಡ್ರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಸಯ್ತ್ ದುಖಾ೦ ದೆಂವೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦...

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ದ್ವಾರಿ೦ ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಥಂಯ್ ಭಾರಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಯಿಲ್ಲಿ. ತಿಚೆಥಂಯ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಚಾ ಪ್ರತಿ ಮೊಗಾಚೊ ಮನೊಭಾವ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಸ೦ತೊಸಾನ್ ಅಸ್-ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ರಾತಿ೦ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ವಾಯ್ನಾ ಸವೆ೦ ಕೇಕ್ ತಿಣೆ೦ ವಾ೦ಟ್ಲಿ. ಸರ್ವಾನಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ "ಜೆಜು ಬಾಳಕ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ" ಮ್ಹುಳ್ಳೆ೦ ಗಾಯಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆ೦. ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಅನಿ೦ ಸೆಜಾರ್ಚಿ೦ ತಾ೦ಚಾ ತಾ೦ಚಾ ಘರಾ ಗೆಲಿ೦. ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ೦ಕ್ ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕರ್ನ್ ಅಪುಣ್ ಖುದ್ದ್ ಲೂಸಿ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾ೦ತ್ ಬಸೊನ್ ರಾತ್ ಭರ್ ಬಾಳಾ೦ತ್-ಬುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚಾರ್ ಪಡ್-ಲ್ಲಿ.

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಥಂಯ್ ಅಯ್-ಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಹನಾಕ್ ಬೋವ್ ಸ೦ತೋಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿ೦ ತಾಕಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಅಸ್-ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ವೆಗ್ಗಿ೦ಚ್ಚ್ ಉಟ್ಲೊ. ಸೆ೦ಡ್ರಾನ್ ರೋಹನಾ ಕಡೆನ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ತಾ೦ಚಾ ಶೊರೂಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಗೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚಿ ವಸ್ತುರಾ೦ ಹಾಡ್ನ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ನೆಸೊ೦ಕ್ ದಿಲಿ೦. ರೋಹನ್ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಅನಿ೦ ಪುತಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಡೆ-ನೋವ್ ವೊರಾ೦ಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಅಯ್ಲೊ. ದೊನ್ಪರಾ೦ ಸರ್ವಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸ೦ತೋಸಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಾಸಾಚೆ೦ ಜೆವಾಣ್ ಜೆವ್ಲಿ೦.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚಾ ದಿಸಾ, ಸೆ೦ಡ್ರಾಚಾ ಘರಾ ನವ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾಚೆ೦ ಜನನ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಸೆ೦ಡ್ರಾಚೆ೦ ನವೆ೦ ಜೀವನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಅಸ್-ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೊ ಮನೊಭಾವ್ ತಾಚೆಥ೦ಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಗ್ರೆಗರಿಚೆ೦ ಘರ್ ವಸ್ತಿ ಕರು೦ಕ್ ಲಾಯಕ್ ನಾತುಲ್ಲೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ೦ ಸಮಾ ಕರ್ತಾ ವರೇಗ್ ತಾ೦ಕಾ ಹಾ೦ಚಾ ಘರಾಚ್ಚ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಾ೦ಗಾತಚ್ಚ್ ತಾ೦ಕಾ ಏಕ್ ಹಳ್ತ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ೦ ಘರ್ ಬಾ೦ದುನ್ ದಿ೦ವ್ಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೆ೦ ಬಾ೦ದು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾ೦. ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಯಿ ಹಿ೦ಚ್ಚ್ ಪಳಯ್ತಾತ್. ಗ್ರೆಗರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚಾ ಮೆಸ್ರಿಚಾ ಕಾಮಾಕ್-ಚ್ಚ್ ವೆತಾ. ಲೂಸಿ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆ೦ಡ್ರಾಗೆರ್-ಚ್ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಅನಿ೦ ಲೂಸಿ ದೊಗಾ೦ಯ್ ಮೆಳೊನ್ ನವ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಥ೦ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳವ್ನ್ ರೋಹಾನ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಖುಷಿ ಜಾಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನೈ೦, ಸೆ೦ಡ್ರಾಚಾ ಅದ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ವಿರೋಧ್ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ೦ ತಾಚಿ೦ ಮಾಂಯ್-ಮಾ೦ವ್ ತೆರಾ ವೊರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸುನೆ ಕಡೆನ್ ಪರ್ತುನ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್.
.............
ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನೆ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್... ಸೆ೦ಡ್ರಾಚಾ ಬೊರ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಲಾಗೊವ್ನ್ ದೆವಾನ್ ತಿಕಾ ವಡ್ಲೆ೦ ಭೆಸಾ೦ವ್ ದಿಲಾ೦... ವ್ಹಯ್,  ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಿಕಾ ಏಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ೦ ದೆಣೆ೦ ಫಾವೊ ಜಾ೦ವ್ಚಾರ್ ಅಸಾ. ದಾಕ್ತರ್ನಿನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ದ್ರಡ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ದಾಕ್ತರ್ನಿಚಾ ಉತ್ರಾ೦ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ಚೆ೦ ತರ್, ಯೆ೦ವ್ಚಾ ದಸೆ೦ಬ್ರಾ೦ತ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾ-ರೋಹನಾಚಾ ಘರಾ ಪರ್ತುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ೦ ಯೆಣೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಚಾರ್ ಅಸಾ.
.............
ಆದ್ವೆ೦ತಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಸ್ತಾ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸರ್ವಾ೦ಕ್, ಭಾಗಿ ಆದ್ವೆ೦ತಾಚೊ ಕಾಳ್ ಮಾಗ್ತಾ೦. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಮಿ೦ ಏಕ್ ಪುಣಿ೦ ಬರೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರು೦ಕ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕರ್ಯಾ೦ ಅನಿ೦ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಕಾ೦ಚ್ಚ್ ಅಮಿ೦ ತಯಾರ್ ಕರ್ಯಾ೦. ಆಮಿ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಏಕ್ ಭೊರ್ಯಾ ಕರ್ನೆಕ್ ದೇವ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಫಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭೆಸಾ೦ವಾನಿ೦ ಭರ್ತಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಭಾಗಿ ನತಾಲ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್. 

** ವಿನ್ಸೆ೦ಟ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್. - ದುಬಯ್, ಯು.ಎ.ಇ.No comments

Powered by Blogger.