157. ಬಾಳ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ - 2 (ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ?)

(ಪೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸ೦ಭ್ರಮಾಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್-ಲ್ಲೆ೦ ಸರ್ವ್ ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರುಲ್ಲೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರೋಹನಾಕಿ ಫಾಲ್ಯಾ೦ಚಾ ದಿಸಾಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್- ಲ್ಲೆ೦. ತಶೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾನ್ ರೋಹನಾಚಾ ಆಶೆಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ೦ ಅನಿ೦ ತಾಕಾ ಸಕಾಳಿ೦ಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦., (ಭಾಗ್ ಎಕಾ ಥಾಂವ್ನ್, ಅತಾಂ ಮ್ಹುಖಾರ್ ವಾಚ್ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್)

ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಅನಿ೦ ಸೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಎ೦.ಡಬ್ಲ್ಯು. ಕಾರಾರ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲಿ೦.
ಮಿಸಾಕ್...ವ್ಹಯ್ ತೆ೦ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದೊಗಾಂ ಪಾದ್ರಾಬಾ೦ ಸವೆ೦ ಏಕ್ ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರಾಬ್ ಮೀಸ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾಲೊ. ಮಿಸಾ೦ತ್ ಸೆರ್ಮಾ೦ವ್ ಯಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಾದ್ರಾಬಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೊ ತಾಚೊ ಸೆರ್ಮಾ೦ವ್ ಇತ್ಲೊ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವೊ೦ಚಾ ತಿತ್ಲೊ ಅಸ್ಲೊಗಿ, ತೊ ಸೆರ್ಮಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಚಾ ದೊಳ್ಯಾನಿ೦ ದು:ಖಾ೦ ದೆವೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦. ಸೆರ್ಮಾ೦ವಾಚೊ ಸಾರಾ೦ಶ್ ಅಸೊ ಅಸ್ಲೊ..., ದೆವಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಪುತಾಕ್ ಸ೦ಸಾರಿ೦ ದಾಡ್ಲೊ. ಮ್ಹನ್ಶಾರೂಪಾರ್ ತಾಣೆ೦ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆಜಾಯ್ ಅಸ್ಲೆ೦. ಸಾ೦. ಲೂಕ್, ಅದ್ಯಾಯ್ 2 ವಾಕ್ಯ್ 7 ಅಶೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, "ತಾಕಾ ತಾಣಿ೦ ಫಾಳಿಯಾನಿ೦ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಖಾವ್ಣೆ೦ತ್ ನಿದಾಯ್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಛಾತ್ರಾ೦ತ್ ತಾ೦ಕಾ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾತ್ಲೊ." ಭರ್-ಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಮಾಂಯ್ ಮರ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಖ೦ಚಾಯ್ ಛಾತ್ರಾ೦ತ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಸೂತ್-ಪಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖ೦ಚಾಯ್ ಘರಾನಿ೦ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ೦. 

ಜುಜೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಮರಿಯೆಚಾ ಪ್ರಸೂತ್-ಪಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಬೊರೊ ಜಾಗೊ ಸೊಧು೦ಕ್? ತಾಣೆ೦ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾ೦ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ-ಲ್ಲೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್? ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕೊಣಿ೦ ತಾ೦ಕಾ ಜಾಗೊ ದಿತಾಲೊ ಮುಕಾರ್ ಅಯ್ಲೊಗೀ?  ನಾ೦ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ೦...ಕೊಣಾಯ್ಚಾ ಘರಾನಿ೦ ಜಾಗೊ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯೆಕ್ ಎಕಾ ಗೊರ್ವಾ೦ಚಾ ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಸರ್ಗಾ ಸ೦ಸಾರಾಚಾ ರಾಯಾಚೆ೦ ಜನನ್  ಎಕಾ ಗೊರ್ವಾ೦ಚಾ ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ಜಾತಾ...

ಆಮ್ಚಾ ಜೀವನಾ೦ತಿ ಆಮಿ೦ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಶೆ೦ ಕರ್ತಾ೦ವ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿ೦ ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾ೦ಕಾ ನಿರಾಶಿ ಪಾಟಿ೦ ದಾಡ್ತಾ೦ವ್? ಗ್ರೆಸ್ತ್-ಕಾಯ್, ಪಯ್ಶೆ ಹಾಚೊ ಹ೦ಕಾರ್ ಆಮಿ೦ ದಾಕಾಯ್ತಾ೦ವ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಚಡಿತ್ ಅಸಾತರ್ ತೆ೦ ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ ಕಡೆನ್ ವಾ೦ಟುನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಬೊರೆ೦ ಲಾಗಾನಾ. ಖ೦ಯ್ಸಾರ್ ಅಮ್ಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಉಚಾರುನ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾತ್ ಥಂಯ್ ಅಮಿ೦ ಧಾನ್-ಧರ್ಮ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್. ತೆ೦ಚ್ಚ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಗಿ೦ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ದುಬ್ಳೊ ಅಸಾ ತರ್, ತಾಕಾ ಕಿತೆ೦ಯ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ ತರ್,  ಥ೦ಯ್ಸಾರ್ ಅಮಿ೦ ಘುಂವೊನ್ ಸಯ್ತ್ ಪಳೈನಾ೦ವ್. ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾ೦ಕಡೆನ್ ದೋನ್ ಸಬ್ಧ್ ಉಲೊ೦ವ್ಚೆ೦ ಸೈತ್ ತಾ೦ಚಾ ಘನತೆಕ್ ಉಣೆ೦ ಜಾಲ್ಯಾಪರಿ೦ ದಿಸ್ತಾ...
ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್  ಕ್ರಿಸ್-ಮಸ್ ಯೆತಾ. ತಶೆ೦ ಹರ್ಯೇಕ್ ವರ್ಸಾ ಅಮಿ೦ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾನಿ೦ ಗರ್ಧಾನಚೊ ಗೊಟೊ ಕರುನ್, ತೊ ಸುರ್ಗಾ೦ರಾವ್ನ್ ಅಮಿ೦ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ೦ವ್... ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕಿತೆ೦, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಅಮಿ೦ ಜೆಜು ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಧಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಬಾ೦ದ್ಲಾ? ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಅಮಿ೦ ಮೋಗ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಗೊಟೊ ಅಸಾ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾ ಥ೦ಯ್ ಜೆಜುಕ್ ಅಮಿ೦ ಪಳೆಲಾ೦? ಅನಿ೦ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ತಾ೦ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲಾ? ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ೦ತ್ ತಾ೦ಕಾ ಅಮಿ೦ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ? ಅಗರ್ ಅಶೆ೦ ಕರುನಾ ತರ್ ಹೆ೦ ಆಡ೦ಭರಾಂತ್ ಬರುಲ್ಲೆ೦ ಕ್ರಿಸ್-ಮಸ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತು೦ ಕಿತ್ಲೊಯಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾ, ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಿತ್ಲೆಯಿ ಪಯ್ಶೆ ಅಸೊ೦ದಿತ್, ನಾ೦ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ಯ್ ಧಾನ್-ಧರ್ಮ್ ತು೦ ಕರ್.... ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತುಜ್ಯಾಕಡೆನ್ ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರು೦ಕ್ ತು೦ ನೆಗರ್ತಾಯ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ತು೦ ಕಾ೦ಟಾಳ್ತಾಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ತುಜಾ ಚೂಕಿ೦ಕ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಭೊಗು೦ಕಿ ತಯಾರ್ ರಾವ್...

ಮೊರ್ತಾನಾ ಕೊಣಿ ಆಸ್ತ್-ಭದಿಕ್ ವರ್ನ್ ವಚಾನಾ. ತಾಣೆ೦ ಕಿತೆ೦ಯ್ ಬೊರೆ೦ ಕೆಲಾ೦ತರ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಅಮರ್ ಉರ್ತೆಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಘಡಿಯಾನಿ೦ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ಮರ್ಣಾಂಚಾ ಹಾ೦ತುಳ್ನಾರ್ ಅಸ್ತಾನಾ, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬರೆ೦ಪಣ್ ಮೆಳುಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ರಾವೊ೦ಕ್ ಅಪೆಕ್ಶಿತಾಲೊ. ಹೆ೦ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸ೦ತೋಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ನಂಯ್ಗಿ? ತೆ೦ಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾ೦ತ್ ತಾಣೆ೦ ಕಿತೆ೦ಯ್ ಬರೆ೦ಪಣ್-ಚ್ಚ್ ಕರುನಾ೦ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಉರ್ಚೆ೦ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕಶೆ೦? ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಜೀವ್ ಅಸ್ತಾನಾ೦ಚ್ಚ್, ಖ೦ಚಾ ನಾ ಖ೦ಚಾ ರಿತಿನ್ ಉಣೆಪಣ್ ಭೊಗ್ತಲೆ೦ಚ್ಚ್. ಅನಿ ಹೆ೦ ತಾಚೆ ಥ೦ಯ್ ಅಸ್ಚೆ೦ ಉಣೆಪಣ್, ತಾಕಾ ಏಕಾ ಥರಾನ್ ಮೆಳ್-ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಶಾಚ್ಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. 

ತರ್ ಮೊಗಾಚಾ ಭಾವಾನೊ೦ ಅನಿ೦ ಭಯ್ಣಿನೊ೦, ಅಯ್ಚಾ ದಿಸಾ ಅಮಿ೦ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಯಾ೦, "ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಅಮಿ೦ ಅಮ್ಚಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್-ಕಾಯೆಚೊ ಘಮ೦ಡ್ ದಾಕಯ್ಲಾ ತರ್ ಅನಿ೦ ಮುಖಾರ್ ಪುಣಿಂ ತಿದ್ವುನ್ ವರ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್ ಮ್ಹುಣ್ ಭಾಸ್ ದಿವ್ಯಾ೦. ಅಮ್ಚೆ ಲಾಗಿ೦ ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ತಾ೦ಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಯಾ೦. ಘಮ೦ಡ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಶಿಕ್ಶೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾ೦ವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಬೊರಿ೦ ಕಾಮಾ೦ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭೆಸಾ೦ವಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ಯಾ೦. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಗೊಟೊ ಬಾ೦ದುನ್, ತಾ೦ತುನ್ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಅಸ್ರೊ ದಿವ್ಯಾ೦". ಆಮೆನ್... ಉಬಿ೦ ರಾವೊನ್ ಅಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ಯಾ೦...ಏಕಾಚ್ಚ್ ದೆವಾಕ್ ಸತ್ಮಾ೦ನ್ತಾ.....

ಸೆರ್ಮಾ೦ವ್ ಅಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆ೦ಡ್ರಾಚಾ ಜಿವಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦. ದೆವಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ..., ಉಣೆಪಣ್ ಭೊಗ್ಚೆ೦..., ಅಶೆ೦... ಕಿತೆ೦ ಕಿತೆ೦ ತಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಉಣೆಪಣ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಅಯ್ಲೆ೦. 14 ವೊರ್ಸಾ೦ ಥಾಂವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆ೦ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಸ್ಚೆ೦. ದುಬ್ಳ್ಯಾ೦ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಮನೋಭಾವ್ ಬೊರೊ ನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾನ್ ಮಾಕಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ ದಿಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಗೀ? ಹ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾನಿ೦ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಅಯ್ಲೊ. ಉಬೆ ರಾವೊ೦ಕ್ ತಿಚಾನ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ. ಬಾ೦ಕಾರ್ ತಿ ಗಳ್ಳಿ. ತಿಚೆ ಲಾಗಿ೦ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ತಿಕಾ ಉದಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮತಿರ್ ಹಾಡೆಯ್ಲೆ೦. ಇಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಮೀಸ್ ಜಾತೆ ಅಸ್ಲೆ೦. ಪಾವ್ಸ್ ಪರ್ತುನ್ ಜೊರಾನ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ.

ಹೆಣೆ೦..., ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರೆಗರಿಯಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ರಾತಿಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ೦ ಬಾಯ್ಲ್ ಲೂಸಿ ಭರ್-ಲ್ಲೆ೦ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಕಾ ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ ತಶೆ೦ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಘರಾಚ್ಚ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆ೦. ರಾತಿಚಿ೦ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾ೦. ಘಡ್ಗಡೊ-ಜಗ್ಳಾಣೆ ವ್ಹಡಾ ಆವಾಜಾನ್, ಪಾ೦ಚ್ ಮಿನುಟಾ೦ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ಯೆತಾಲೆ೦. ಪಾವ್ಸ್-ಯ್ ಬಾರಿ ಜೊರಾನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚಾ ಪೊರ್ಸಾಕ್, ಕು೦ಬು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಮೊಡೊನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭರ್ ಲ್ಲೆ೦ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಲೂಸಿ ನಿದೊನ್ ಅಸ್ಲೆಂ, ನಳ್ಯಾ೦ಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ತಾಚಾ ಅ೦ಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಉದಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಭಿತರ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ೦. ನಳ್ಯಾ೦ಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಅ೦ಗಾರ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುಖಿಸವೆ೦ ಲೂಸಿಕ್ ಪ್ರಸೂತ್-ಪಣಾಚಿ ಧುಖ್ ಯಿ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಜಾಲಿ...

ಗ್ರೆಗರಿ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲಾ, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ಚೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಪೂತ್ ಭಾರಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ, ತೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪಾವ್ಸಾಚೆ೦ ಉದಾಕ್ ಅತಾ೦ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಬೊರ್ಲಾ೦. ಪಾಕೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಖ೦ಚಾಯ್ ಘಡ್ಯೆ ಸಕ್ಲಾ ಪೊಡ್ಚಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಅಸಾ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ಭೆ೦ ದಿಸ್ತಾ. ಲೂಸಿ ಧುಖಿನ್ ಬೊಬ್ ಘಾಲ್ತೆ ಅಸಾ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ಚ್ ತಾಚಿ ಮಾಂಯ್-ಮಾಂವ್ ಕುಮ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಕ್-ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತೆ ಅಸಾತ್. ದೆವಾ ಅಮ್ಕಾ೦ ಪಾವ್, ದೆವಾ ಅಮ್ಕಾ೦ ಪಾವ್ ಮ್ಹುಣ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತೆ ಅಸಾತ್. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಕ್ ತಾ೦ಚಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾಲೊ ಕೊಣಿ೦ ಅಸಾಗಿ? ವ್ಹಯ್ ದೆವಾನ್೦ಚ್ಚ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ರಾಕಾಜೆ ಅಸ್ಲೆ೦.

ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಮಾರ್ನ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೋಹನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್  ಥಾವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಅಯ್ಕೊನ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಉಟೊನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜೊರಾನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತೆ ಅಸಾ. ಬೋಬ್ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಘರಾ ಥಾ೦ವ್ನ್-ಚ್ಚ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ಮ್ಹುಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಕಾ ತಾ೦ಗೆರ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ನಾ. ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಮೀಸ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಪಾಟಿ೦ ಯೇತ್ ತರ್. ತಿ ತಾಕಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಘರ್ ಪಳಯ್ತ್ ತರ್ ತೆ೦ ಖ೦ಡಿತ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾತೆಲೆ೦. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಚಾ ಮನಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಧುಖ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆ೦. ಕಿತೆ೦ ಜಾಲಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ? ಕಾಂಯ್ ಆವ್ಘಡ್ ಪುಣಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦ಮೂ? ದೆವಾ ತಾ೦ಕಾ ಪಾವ್ ಮ್ಹುಣ್ ತೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್..., ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಪುತಾಕ್ ದೆವಾನ್೦ಚ್ಚ್ ಮತಿಕ್ ಘಾಲೆ೦ಗಿ ಕಿತೆ೦ಗಿ, ತೊ ಶೀದಾ ರೋಹನಾಚಾ ಘರಾ ದಾಂವೊನ್ ಅಯ್ಲೊ ಅನಿ೦ "ಅ೦ಕಲ್ ಅ೦ಕಲ್ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಅಮ್ಗೆರ್ ಯೇ ಅ೦ಕಲ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೆ೦ ಪಾಕೆ೦ ಪಡ್ಲಾಂ ಅ೦ಕಲ್, ಉದಾಕ್ ಪುರಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಅಯ್ಲಾ೦ ಅ೦ಕಲ್. ಮಮ್ಮಿಕಿ ಜೋರ್ ದೂಖ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಅ೦ಕಲ್ ಮ್ಹುಣ್ ಎಕಾ ಧ೦ಬಾನ್ ಸಾ೦ಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

ರೋಹನಾಕ್ ಘಡ್-ಲ್ಲಿ ಸ೦ಗತ್ ಕಳ್ಳಿ. ತಾಣೆಂ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಜಾತಾ, "ದೆವಾ ಮ್ಹಕಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ವರಾ೦ತ್ಲೆ ರಾಕ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಶೀದಾ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಮಜತೆನ್ ಲೂಸಿಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ತಾಚಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ. ತೆ೦ ದು:ಖಿನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ೦. ಘರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವರ್ನ್, ತಾಚಾ ಅ೦ಗಾಚಿ ಶೆಳ್ ಪುಸು೦ಕ್ ಕಾಬಾಟಾ೦ತ್ ಅಸ್ಲೆ ದೋನ್ ತುವಾಲೆ ಕಾಡ್ನ್, ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಆವಯ್ ಲಾಗಿ೦ ದಿಲೆ. ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ವಸ್ತುರ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಅಯ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ತಾಚಾ ವಳ್ಕಿಚಾ ದಾಕ್ತೆರ್ಣಿಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಗ೦ಭೀರ್ ವಿಷಯ್ ತಿಕಾ ತಿಳ್ಸಿಲೊ. ಇಲ್ಲೊಯ್ ವೇಳ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೂಡ್ಲೆ ತಾ೦ಗೆರ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ತಿಕಾ ತಿಳ್ಸಿಲೆ೦. ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಘರ್ಚಾ೦ಕ್ ಪೋನ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾ೦ ಸ್ತ್ರಿಯಾ೦ಕಿ ತಾಚಾ ಘರಾ ಅಪಯ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಲೂಸಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦.

ವೊರಾ೦ ರಾತಿಚಿ೦ ಬಾರಾ ಉತರ್-ಲ್ಲಿ೦. ಪಾವ್ಸ್ ಅನಿಕೀ ಹಳ್ತಾರ್ ಭು೦ಯ್ಕ್ ದೆ೦ವ್ತಾಲೊ. ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ರೋಹನಾಚಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾನಿ೦ ದಾಕ್ತೆರ್ಣಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ೦ತ್ ಬೊಸೊನ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಹನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್, ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಯೇತ್ ತರ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತುನ್-ಚ್ಚ್ ಭೈ೦ ಲಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ೦. ಗ್ರೆಗರಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಅನಿ ಗ್ರೆಗರಿಚೊ ಪೂತ್ ಯಿ ತಾಚೆ ಲಾಗಿ೦ಚ್ಚ್ ಬಸುಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಚ್ಚಣೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ೦ ರಡ್ಣೆ೦ ಅಯ್ಕಾಲೆ೦. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸು೦ಧರ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹುಣಾಲಿ, 'ಲೂಸಿ ಬರ್ಯಾನ್ ಬಾಳಾ೦ತ್ ಜಾಲೆ೦, ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ, ಲೂಸಿನ್ ಯಿ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ.' ಪರ್ತುನ್ ರೋಹನಾಚಿ ಪಾಟ್ ಪುಸುನ್ ತಿ ಮ್ಹುಣಾಲಿ, ರೋಹನ್, ತಾ೦ಚಾ ಗರ್ಜೆ೦ತ್ ತು೦ ತಾ೦ಕಾ೦ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ದೇವ್ ಮೊಸ್ತ್ ಭೆಸಾ೦ವಾನಿ೦ ಭರ್ತಲೊ. ರೋಹನಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಘಡೊ೦ವ್ಕ್ ಅಸ್ಚೆ೦ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ದಾಕ್ತರ್ನೆಕ್ ತಾ೦ಗೆರ್-ಚ್ಚ್ ರಾವೊನ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಸಮ್ಜ೦ವ್ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ತಿಣೆ೦ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹುಳೆ೦.

ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಚೆ೦ ದೇಡ್ ವೊರ್. ಪೆಸ್ತಾಚೆ೦ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾ, ಸೆಲ್ಲಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾಲಿಂ. ಪಾದ್ರಾಬಾಚಾ ಸೆರ್ಮಾ೦ವಾನ್ ತಿಕಾ ತಿಚೆಚ್ಚ್ ಜಿಣಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಮಜಬೂರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ ಮೊನ್ಶಾ೦ ಕಡೆನ್ ಕ್ರಿಸ್-ಮಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ಬರಿತ್ ನಾತ್-ಲ್ಲಿ. ಇತ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್-ಕಾಯ್ ಅಸೊನಿ, ದುಬ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಕೆ೦ಡ್ಚಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಯೆ ದ್ವಾರಿ೦, ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಅಪುಣ್ ಬೋವ್ ದುರ್ಭೊಳಿ೦ ಜಾಲಿ೦ ಮ್ಹುಣ್ ತಿಕಾ ಮತಿ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆ೦. ತಿಣೆ೦ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ, ಅತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಘರಾ ವೆತಲಿ೦ ಅನಿ೦ ಸಕಾಳಿ೦ ಪುಡೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ವಚೊನ್ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಘರ್ಚಾಲಾಗಿ೦ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತೆಲಿ೦, ಅನಿ೦ ತಾ೦ಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಾಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತೆಲಿ೦. ತಾ೦ಕಾಯ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾ೦ತ್ ವಾ೦ಟೆಲಿ ಕರ್ತೆಲಿ೦. ತಾ೦ಕಾ೦ ಮೊಜ್ಯಾ ತಾ೦ಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೆಲಿ೦ ಆನಿ೦ ಕೆದಿ೦ಕ್-ಚ್ಚ್ ಧುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಾ೦ಟಾಳ್ಚಿನಾ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾನಿ೦ ತಿಚೆ೦ ಕಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ತಿವ್ಶಿನ್ ವೆತಾಲೆ೦.

ಅಖ್ರೇಚೊ ತಶೆಂ ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್
ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದುಬಯ್-ಯು.ಎ.ಇ.

No comments

Powered by Blogger.